Baďan

Patrocínium: dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v., pôvodné zasvätenie nie je známe

Vznik: 12. storočie

Poloha: na vyvýšenom mieste v severnej časti obce

Historický región: Hont

Stručný popis: pôvodne románska rotunda rozšírená prístavbou pozdĺžnej lode, kvadratického presbytéria a južnej veže.

História
Rotundu, zrejme s východnou apsidou, postavili z opracovaných kamenných kvádrov niekedy v priebehu 12. storočia. Staviteľmi boli zrejme členovia rodu Hont-Poznan, ktorý vlastnil toto územie podľa listiny z roku 1245.
Niekedy koncom 15. alebo začiatkom 16. storočia rotundu rozšírili, keď po zbúraní apsidy bola z východnej strany pristavaná neskorogotická loď a presbytérium.
Súčasnú podobu nadobudol kostolík v 19. storočí, keď pred južný vstup do lode pristavali nízku vežičku.
Status národnej kultúrnej pamiatky získal kostolík v roku 1963. Románsky pôvod stavby bol rozpoznaný až v prvej polovici 90. rokov 20. storočia.
Následne, od roku 2001 sa realizovala obnova objektu s využitím dotácií Ministerstva kultúry SR. V roku 2002 bola vymenená stará strešná krytina za drevené šindle, v roku 2004 odstránili omietku a odkryli tak aj kamenné románske murivo, ktoré následne natreli konzervačným náterom. V roku 2007 reštaurovali románsky portál, v roku 2008 sa realizoval archeologický výskum interiéru.

Zaujímavosti
-
Až do prvej polovici 90. rokov minulého storočia (uvádza sa rok 1995) bola románska rotunda považovaná za najmladšiu časť neskororenesančného kostola pristavenú až v 19. storočí.
- Patrí do skupiny rotúnd, ktoré boli v neskoršom období rozšírené prístavbou z východnej strany, ako napr. Jalšové či Klížska Nemá.
- Datovanie do 12. storočia podporuje najmä tvar južného portálu, ktorý má ešte staršiu a jednoduchšiu podobu obdĺžnikového vstupu a oddeleného, už zvýrazneného tympanónu. Portál má analógie napríklad v Klížskom Hradišti či nie tak vzdialenom Kalinčiakove (tu ešte bez takého zvýraznenia tympanónu).
- Pri obnove objektu boli reštaurované aj románske okná na južnej a západnej strane, ktoré sú vytvorené vždy z jedného kusu kameňa.
- Z prvej stavebnej etapy sa zachovala aj kupolovitá klenba rotundy.
- Priemer rotundy je 5,8 m a múry sú hrubé 90 cm.
- V staršej literatúre sa uvádza, že Baďan patrila podľa listiny z roku 1156 cistercitom z Bzovíka, ktorí tak mali byť aj staviteľmi rotundy. V tejto listine sa však nespomína Baďan, ale Badín.
- Papierovú vystrihovačku kostolíka v mierke 1:120 vytvoril český autor Tomáš Hrebík.
- V okolí nájdeme viacero stredovekých sakrálnych stavieb - v susedných obciach Jabloňovce a Beluj, ako aj v blízkom Pukanci, Pečeniciach či Bátovciach.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnemu zboru Evanjelickej cirkvi a. v. a stále slúži svojmu účelu. V roku 2019 získal zbor dotáciu z MK SR na opravu zastrešenia objektu.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.30 hod.

Praktické informácie
Obec Baďan leží 20 km južne od Banskej Štiavnice a cca 12 km východne od Pukanca. Kostolík je viditeľný už zďaleka vďaka vyvýšenej polohe na severnom okraji obce a novej fasáde. Stojí vo voľne prístupnom areáli, farský úrad stojí hneď pod kostolíkom, kontakt je 045/ 381 03 77.
GPS: 48.333612104, 18.840292096

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Hudecová, Y.: Románska rotunda v Baďane. In. Pamiatky a múzeá, roč. 1995, č. 1, str. 40 - 41.
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Chovanová, I. - Nižňanská, A.: Baďan, románska rotunda. Vydal Evanjelický cirkevný zbor a. v. Baďan v spolupráci s Obecným úradom Baďan, 2009.

Web:
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=10317
- http://www.badan.sk/o-obci.html
- https://myziar.sme.sk/c/22215383/strechu-romanskej-rotundy-o-ktorej-v-ob...

esteban

Za ochotu ďakujeme baďanskemu panovi farárovi Tiborovi Molnárovi (v čase našej návštevy).