Pečenice

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na severnom okraji obce vo vyvýšenej polohe 

Historický región: Hont

Stručný popis: románsko-gotický jednoloďový kostol s kvadratickou apsidou, východnou vežou nad apsidou, severnou sakristiou s novšou prístavbou a južnou murovanou predsieňou

História
Kostol postavili na mieste staršieho chrámu niekedy okolo polovice 13. storočia (uvádza sa rok 1240) vo vyvýšenej polohe ako pomerne veľkú stavbu v podobe jednolodia s kvadratickou apsidou zaklenutou valenou klenbou. V stredoveku patrila obec premonštrátskemu kláštoru v Šahách.
V druhej polovici 14. storočia bol goticky prestavaný, ďalšie úpravy sa realizovali aj v 17. storočí, kedy bola stavba zbarokizovaná. V tomto období prešla obec do majektu jezuitov, ktorí si tu v roku 1693 adaptovali na kláštor starší kaštieľ zo 16. storočia.
V rokoch 1917 a 1936 bol objekt rozšírený o prístavby a veža obnovená. Národnou kultúrnou pamiatkou je kostol od roku 1963.
V roku 2001 získal z úradu vlády dotáciu 200 000 Sk určenú aj na zabezpečenie vykurovania kostola. V uplynulých rokoch sa tu uskutočnil geofyzikálny výskum, ktorý priniesol objav staršej, zrejme románskej stavebnej etapy kostola.

Zaujímavosti
-
Kostol predstavuje výraznú krajinnú dominantu viditeľnú z veľkej vzdialenosti.
- Postavili ho podľa všetkého na mieste staršej románskej stavby. Išlo o menší jednoloďový kostolík s kvadratickou svätyňou a emporou v západnej časti lode. Zvyšky muriva tohto objektu (západný a severný múr lode, základy pilierov nesúcich emporu) zachytil geofyzikálny výskum pod východnou polovicou lode dnešného chrámu.
- Stavba má na Slovensku pomerne zriedkavú dispozíciu s východnou vežou, ktorej dolná časť tvorí svätyňu. Je možné, že veža je staršia ako samotný kostol.
- Na južnej stene lode sa zachovalo viacero pôvodných okien románskeho i gotického tvaru. Gotické okienko je aj na východnej strane sakristie.
- Na západnom priečelí je gotický portál s lomeným oblúkom, sedlový portál z rovnakého obdobia zasa prepája apsidu so sakristiou.
- Pod kostolom stojí budova jezuitského kláštora z roku 1693, ktorá bola pôvodne goticko-renesančným kaštieľom postaveným v 16. storočí. Ide o trojpodlačný objekt s pôdorysom v tvare písmena L.
- V okolí nájdeme viacero stredovekých stavieb - v susedných obciach Bátovce, Jabloňovce, ako aj v blízkom Pukanci či Baďani.  

Súčasný stav
Kostol slúži veriacim ako filiálny chrám rímskokatolíckej farnosti v susedných Bátovciach. Stavba je v pomerne dobrom stave. 

Bohoslužby: v nedeľu 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Pečenice leží cca 22 km severovýchodne od Levíc, neďaleko cesty na Pukanec a Banskú Štiavnicu. Kostol je viditeľný vďaka svojej polohe už zďaleka. Kontakt na farský úrad: 036/381 07 71.
GPS: 48.299550433, 18.774363399

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Tirpák, J.: Stredoveká sakrálna architektúra vo svetle archeogeofyzikálneho výskumu na Slovensku, III. diel. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Nitra 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A19).

Web:
- www.slovakiana.sk
https://schematizmus.bbdieceza.sk/farnost/399/batovce
https://www.batovce.sk/rimskokatolicka-cirkev.html
- https://www.dokostola.sk/kostol/411233-narodenia-panny-marie

esteban
18. 9. 2011, upravené 20. 12. 2022