Boldog

--- NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie

Vznik: 11. - 12. storočie

Poloha: uprostred obce v ohradenom areáli na miernej vyvýšenine

Stručný popis: jednoloďový (rano) románsky kostol so západnou vstavanou vežičkou, gotickým polygonálnym presbytériom a severnou pristavanou sakristiou

História
Kostolík postavili niekedy v prvej polovici 12. storočia (možno už v 11. storočí) s využitím kamenného materiálu rímskej hrobky či inej stavby z 2. storočia po Kr. Išlo zrejme o neveľkú stavbu s pozdĺžnou loďou a apsidou neznámeho tvaru zasvätenú Panne Márii.
Okolo roku 1220 kostolík rozšírili západným smerom, pričom ako stavebný materiál už použili tehly (podobne ako v Dražovciach). V novovybudovanej západnej časti lode postavili aj emporu a na ňu nadväzujúcu vežičku. Vzhľadom na rozšírenie bol vytvorený aj nový južný vstup do lode.
Po roku 1280 prešiel kostolík i celá obec do vlastníctva klarisiek. Práve budínske klarisky v rokoch 1364 až 1370 obnovili kostol a pri prestavbe v gotickom slohu nahradili pôvodnú apsidu väčším polygonálnym presbytériom, ktoré má v exteriéri rovnakú šírku ako loď. Podobné riešenie bez odsadenia svätyne bolo uplatnené aj pri prestavbe románskeho kostolíka v Bernolákove. V rokoch 1490 - 1525 bolo potom presbytérium zaklenuté sieťovou klenbou.
Počas stavovských povstaní kostol značne utrpel, poškodený mal byť už v roku 1605. Od roku 1634 patril objekt kalvínom, tí ho však nepožívali a nechali chátrať, ba dokonca ho začali aj rozoberať na stavebný materiál.
V roku 1706 kostol opäť získali klarisky a v roku 1713 ho zrekonštruovali a zbarokizovali. Koncom 18. a začiatkom 19. storočia zamurovali mladší románsky portál na južnej strane a nový vstup bol vytvorený na západnom priečelí pod vežou. Sakristia bola premiestnená z južnej na severnú stranu.
V polovici 19. storočia dostal kostol novú strechu. V rokoch 1955 - 56 dostal pri neodbornej rekonštrukcii novú povalu a novú, zvýšenú klenbu. Chór bol zväčšený železobetónovou prístavbou, pričom zrušili pôvodné stĺpy a točité schody.
V roku 1976 sa uskutočnila odborná rekonštrukcia kostola, v rámci ktorej boli odkryté románske a gotické okná a ďalšie pôvodné architektonické prvky.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje jeden z najzaujímavejších príkladov románskej architektúry na Slovensku.
- Je postavený kombinovane z kamenných kvádrov (západná časť) a tehál. Podľa jednej z hypotéz mohol vzniknúť rozšírením a prestavaním pôvodnej kamennej rímskej hrobky, vzhľadom na vzdialenosť od Limes Romanus je však pravdepodobnejšie, že stavitelia využili materiál z nejakej stavby postavenej v rímskom štýle.
- Podľa legendy dala kostol postaviť v rokoch 1221 - 1222 sv. Alžbeta Uhorská. Stavba však vznikla ešte skôr, o čom svedčí starší portál vytvorený z dvoch rímskych náhrobných kameňov a (pred/rano) románskeho prekladu. Práve jeho tvar a výzdoba v podobe reliéfu troch rovnoramenných krížov je veľmi archaická a niektorí odborníci ho datujú až do 11. storočia.
- Tri kríže, z ktorých je ten prostredný vpísaný do kruhu, môže symbolizovať ukrižovaného Krista medzi dvoma lotrami. Kríž vpravo je bližšie centrálnemu krížu, čo by mohlo znamenať polepšeného lotra. Iný výklad je Kristus na kríži s Máriou a Jánom.
- Ľavý náhrobný kameň portálu patrí rímskemu stotníkovi a obchodníkovi Quintovi Atiliovi Primovi a pochádza z obdobia rokov 90 - 130 po Kr. Nápis na ňom predstavuje najstaršiu písomnú pamiatku svojho druhu na Slovensku. Nevieme, kedy bol do steny kostola zamurovaný. Nie je vylúčené, že nápis alebo výzdobu nesie aj pravý náhrobný kameň, mohlo však ísť o "ideologicky" nevhodný obsah, pripomínajúci rímske náboženstvo. Preto bol zamurovaný opačne.
- Románske prvky kostolíka boli objavené až v rokoch 1963 a 1964.  
- V interiéri nájdeme unikátnu kamennú krstiteľnicu s reliéfom žehnajúceho Krista a románskymi stĺpikmi. Pôvodne išlo asi o podstavec oltárneho stola datovaný do polovice 12. storočia, z ktorého o približne 400 rokov neskôr urobili krstiteľnicu. Podľa inej hypotézy išlo o krsteľnicu alebo sväteničku, zamurovanú do steny pri vchode. Nájdeme ju aj na poštovej známke vydanej 2. januára 2009.
- Vonku pri kostolíku je umiestnená ďalšia románska krstiteľnica, oveľa jednoduchšia. Podľa niektorých patrila do vybavenia prvého kostolíka z 11. - 12. storočia, podľa iných patrila zaniknutému románskemu kostolu v susednej Reci.
- Kostolík je jedinečný dvoma románskymi portálmi na južnej strane lode, čo potvrdzuje teóriu o dvoch stavebných fázach ešte v románskom období.
- Mladší a západnejší portál má v tympanóne tiež motív rovnoramenného kríža v kruhu a po stranách palmetový ornament. Na ramenách kríža a v jeho strede nájdeme päť terčov, symbolizujúcich Kristove rany. Pochádza podľa všetkého z druhej štvrtiny 13. storočia. Veľmi podobný tympanón nájdeme aj v Rohovciach.
- Na severozápadnom a juhozápadnom nároží kostolíka sa nachádzajú románske podstrešné konzoly v tvare hlavy leva alebo býka (severná strana) a barana (južná strana), ktoré plnili ochrannú, zlo odháňajúcu funkciu. Podobne plastiky nájdeme aj na románskych kostoloch v Bernolákove (hlava býka) a Štvrtku na Ostrove (hlava barana).
- Peknou ukážkou románskeho slohu je západná stena vežičky, kde sa nachádzajú hneď tri románske okná. Na spodnej úrovni ide o malé kruhové okno, nad ním združené okno (bifórium) a úplne navrchu trojité okno (trifórium). Sú dokladom postupného odľahčovania hmoty vežičky smerom zdola nahor v záujme zachovania statiky.
- Stĺpik v jednoduchom združenom okne na veži nie je v pôvodnej polohe. Počas niektorej z opráv bolo stupňovité konzolové sedlo osadené pod stĺpik namiesto naň, ako sa to zachovalo v trojitom okne. Sedlo navyše otočili o 90 stupňov na "plocho".
- Zrušenú románsku emporu osvetľovali dve kruhové okienka - jedno na západnom priečelí a druhé v južnej stene.
- Na južnej strane lode sa zachovalo jedno kamenné štrbinové okno, nie je jasné, či patrilo k prvej alebo druhej románskej etape. Okno rovnakého tvaru sa našlo aj na južnej stene kostola v Bernolákove.
- Vedľa románskeho okna sa nachádza gotické okno s jednoduchou kružbou v tvare mníšky.
- Meno Boldog nesie obec až od roku 1960, dovtedy niesla meno Matka Božia podľa patrocínia kostola (od 1808). Najstarší názov bol Tulwej (Tolvaj) z roku 1245.
- Stredoveké kostoly sa zachovali v blízkom Senci a obci Blatné.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, je po rekonštrukciách v dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2007 a 2009, v novembri 2012, januári a auguste 2016.

Bohoslužby
Od decembra 2007 má farnosť vlastného kňaza. Sväté omše v maďarskom jazyku sa slúžia zväčša počas týždňa každý deň o 19.00 hod., v nedeľu o 10.30 hod. Omša v slovenčine sa slúži každú druhú sobotu.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 3 km severovýchodne od Senca. Kostolík stojí v strede obce hneď pri hlavnej ceste zo Senca. Kontakt na faru – 02/45 915 221.
GPS: 48.237683334, 17.429144382

Literatúra
- Koller, J.: Boldog. Kostol Nanebovzatia Panny Márie. Malá vlastivedná knižnica č.60. Komárno 1996.
- Kolník, T.: Stéla z Boldogu - najstarší náhrobný nápis na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá č. 3, ročník 2000.
- Moravčíková, H. (zost.): Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Slovart, Bratislava 2005.
- Kol. aut.: ABC kulturních památek Československa. Panorama, Praha 1985.
- Oriško, Š.: Románske umenie na Slovensku - maliarstvo a sochárstvo. In: Kol: Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach. Stredovek. Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2009.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2592).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Ďalšie články o Boldogu: Z nášho itinerára...