Rohovce

Patrocínium: sv. Ondreja

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: na cintoríne na okraji dediny

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s podkovovitou apsidou a neskôr pristavanou vežou a sakristiou

História
Kostolík bol postavený niekedy v polovici 13. storočia ako jednoduchá stavba s obdĺžnikovou loďou a podkovovitou apsidou. Koncom 15. storočia prešiel úpravami, z tohto obdobia sa zachovalo aj gotické pastofórium.
V 18. storočí bol kostolík upravený barokovo a pristavali k nemu západnú vežu a severnú sakristiu. V 19. storočí pristavali zrkadlovo sakristiu aj z južnej strany. Pri poslednej oprave pred niekoľkými rokmi bola k pôvodnému vchodu na južnej strane lode pristavaná murovaná predsieň.

Zaujímavosti
- Pravdepodobne z pôvodného románskeho portálu na južnej strane lode nad vchodom do kostola sa zachoval ozdobný tympanón s motívom kríža v kruhu a s palmetovým ornamentom, takmer rovnaký ako v Boldogu (mladší portál). Kruhové terče na koncoch ramien a v strede symbolizujú 5 rán Kristových.
- V kostolíku nájdete aj románsku kamennú krstiteľnicu a taktiež sväteničku. Na východnej strane apsidy sa zrejme nachádza zamurované románske okno.
- Románsky pôvod stavby dnes po viacerých prestavbách prezrádza najmä apsida.
- V interiéri sa zachovalo viacero gotických kameňosochárskych detailov (napr. výzdoba pastofória v severnej časti apsidy).
- V súčasnosti pod vežou sa nachádza náhrobný kameň prvého majiteľa panstva z rodu Sárkányovcov z roku 1565. Pôvodne bol umiestnený v apside.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Holice, Šuľany či Šámot.
- Neďaleko kostolíka stojí renesančný kaštieľ zo 16. storočia, barokovo prestavaný.

Súčasný stav
Stavba je na prvý pohľad v pomerne dobrom stave, okolo je stále využívaný cintorín. Obec patrí pod rímskokatolícku farnosť v Báči. Navštívili sme ho v novembri 2007 a 2008.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku každú stredu o 16.30 a v nedeľu o 8.00 hod.

Praktické informácie
Kostolík je na severnom okraji dedinky viditeľný z cesty spájajúcej Šamorín a Dunajskú Stredu (odbočka ku kostolíku je medzi Báčom a Blatnou na Ostrove). Areál je kvôli cintorínu otvorený, na návštevu interiéru je však dobré sa ohlásiť vopred. Kontakt na farnosť - 031/559 85 80, OÚ - 031/559 82 82.
GPS: 48.00108059, 17.405999601

Literatúra:
- Kovács, L. - Görföl, J.: Középkori templomok a Csallóközben. NAP Kiadó, Dunajská Streda, 2002 (za pomoc s prekladom ďakujem Robertovi Ivánovi).
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov, 1937.
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Oriško, Š.: Románske umenie na Slovensku - maliarstvo a sochárstvo. In: Kol: Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach. Stredovek. Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4146).

Web: www.rohovce.sk

esteban

Ďalšie články o Rohovciach:  Z nášho itinerára...