Holice

Patrocínium: sv. Petra a Pavla, pôvodne sv. Petra

Vznik: 12. - 13. storočie

Poloha: uprostred obce

Stručný popis: neskororománsky jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, dvojvežovým západným priečelím a dostavanou južnou sakristiou

História
Románsky tehlový kostol postavili v Holiciach už v poslednej štvrtine 12. storočia. O jeho podobe zatiaľ veľa nevieme, keďže bol takmer úplne nahradený súčasnou reprezentatívnou dvojvežovou stavbou, ktorú postavili niekedy pred polovicou 13. storočia. Stavitelia využili prvky románskeho i nastupujúceho gotického slohu. Veľkosť chrámu svedčí o bohatstve dediny, ktorá bola v tej dobe sídlom správy bratislavského hradného panstva, zahŕňajúceho 18 obcí. Prvá písomná zmienka o kostole, vtedy ešte s patrocíniom len sv. Petra, je z roku 1253.
Okolo roku 1320 bol kostol novo zaklenutý gotickou klenbou a v interiéri získal bohatú freskovú výzdobu. Ďalšie maľby pribudli, spolu s bohato zdobeným vežovitým pastofóriom, niekedy v období okolo roku 1400.
V priebehu 17. storočia bola loď zaklenutá, pričom klenbu podopierajú polpiliere pri stenách. V tomto období boli k dolnej časti veží doplnené aj charakteristické ihlanovité prístavby. Súčasne bola tiež odstránená severná sakristia a vstup do nej zamurovaný. V druhej štvrtine 18. storočia bola postavená nová sakristia na južnej strane a loď dostala nový krov.
Súčasnú podobu dostal kostol po rozsiahlej prestavbe v roku 1899 realizovanej v neogotickom slohu. výraznými úpravami prešlo dvojvežové priečelie, ktoré bolo v spodnej časti domurované, doplnené opornými piliermi a vytvorené boli aj nový západný portál spolu s rozetou a združeným oknom nad ňou. Oporné piliere boli doplnené aj na južnej a severnej strane lode. Úpravou prešli všetky okná na lodi i presbytériu. V prvej štvrtine 20. storočia bol nadmurovaný pôvodne trojuholníkový štít medzi vežami do súčasne rovnej podoby. Menšie úpravy sa realizovali aj v neskoršom období.
Nástenné maľby z čias gotiky objavili až v roku 1990, odkryté a reštaurované boli v rokoch 1991 - 92. V druhej polovici roku 2017 sa uskutočnil rozsiahly umelecko-historický a architektonicko-historický výskum, ktorý priniesol viaceré významné objavy a identifikoval staršiu stavebnú etapu z 12. storočia. V súčasnosti (2018) sa realizuje obnova chrámu.

Zaujímavosti
- Kostol svojou veľkosťou prevyšuje románske kostoly v regióne a predstavuje hodnotný príklad sakrálnej architektúry z obdobia prelínania románskeho a gotického slohu.
- Prvý chrám postavili na tomto mieste už už v poslednej štvrtine 12. storočia. Išlo o románsku stavbu neznámej podoby, z ktorej sa v hmote dnešnej stavby zachoval len západný múr lode. Posun v datovaní potvrdila aj analýza dreveného trámu z južnej veže. Viac informácií by mohol priniesť až archeologický výskum v lodi. Kostol mohol byť poškodený/zničený počas vpádu Mongolov.
- O existencii staršej stavby sa uvažovalo už skôr, dôkazom mala byť existencia dilatačnej medzery v južnej a severnej stene lode v celej výške základového i nadzákladového muriva, ktorú potvrdil aj archeologický výskum v roku 2006 (napokon sa ukázalo, že šlo len o krátku pauzu v rámci jednej stavebnej etapy), ako aj objav dvoch hrobov, ktoré zasahujú pod súčasnú severnú stenu lode kostola a presbytéria.
- Polygonálne presbytérium, tvarovo odkazujúce už na gotický sloh, je pôvodné, podobne ako v prípade stavby v Šamoríne. Staršia literatúra ho považovala za neskoršiu dostavbu zo 14. alebo 15. storočia. Svedčí o tom previazanosť základov lode a presbytéria, zachovaný zuborez pod strechou, románska sedília a zamurované ranogotické okno zachované v interiéri svätyne, zvonka prekryté novodobou južnou sakristiou.
- Vstup do kostola bol na aj južnej strane, kde sa z neho zachovala časť oblúku archivolty románskeho portálu. Pred ním, pri južnej stene lode, objavil výskum murivo, ktoré mohlo byť súčasťou schodov vedúcich k tomuto portálu.
- Do 17. storočia existovala staršia severná sakristia, ktorú výskum doložil nálezom základových múrov, zvyškov tehlovej dlažby a zamurovaného vstupu do svätyne.
- V interiéri lode boli odkryté zvyšky freskovej výzdoby z obdobia okolo roku 1320 už len v podobe červenej podmaľby, podobne ako v neďalekom Hamuliakove. Autor či autori malieb neboli ovplyvnení v tej dobe na našom území prevládajúcim taliansko-byzantským štýlom, ale maľbou blízkeho rakúskeho Podunajska.
- Tematicky tu boli zobrazené výjavy z Kristovho života, života viacerých svätcov a svätíc, ako aj výjavy Posledného súdu.
- Nástenné maľby boli zachytené aj na východnej stene presbytéria v exteriéri, po stranách okna.
- Vo svätyni sa nachádza unikátne, bohato zdobené vežové pastofórium z obdobia okolo roku 1400. Vežovitý útvar podopiera busta kráľa, asi sv. Ladislava, ktorej pôvod by mohol siahať až ku parléřovskej dielni (chrám sv. Víta v Prahe).
- Pri kostole sa nachádza horná časť románskej krstiteľnice zdobená oblúčikovým reliéfom.
- Pri výskume kostola v roku 2006 sa našiel viedenský fenig Leopolda VI. (1210 - 1230), iba druhý exemplár svojho druhu z nášho územia.
- Kostol sa dostal aj do erbu obce.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v neďalekých obciach Michal na Ostrove, Rohovce, Šuľany a Kostolné Kračany.

Súčasný stav
Kostol patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský chrám miestnej farnosti. Je v pomerne dobrom stave. V roku 2006 sa tu uskutočnil archeologický výskum v interiéri i exteriéri kostola v rámci obnovy presbytéria. Následne bolo upravené okolie (odstránenie plota a vyrezanie niekoľkých stromov). V roku 2018 sa začalo s rozsiahlou obnovou interiéru kostola. Navštívili sme ho v auguste 2005, novembri 2007, apríli 2011 a decembri 2016.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku každý deň okrem pondelka, v nedeľu o 11.00 h. Bližšie informácie na stránke http://www.dokostola.sk/kostol/410183-sv-petra-a-pavla.

Praktické informácie
Obec Holice (maď. Egyházgelle - Kostolná Gala) sa nachádza cca 15 km východne od Šamorína pri ceste do Dunajskej Stredy. Kostol je neprehliadnuteľný, stojí v strede obce. Kontakt na farský úrad  - 031/554 51 31.
GPS: 47.995629766, 17.484081388

Literatúra
- Sabadošová, E. - Havlík, M. a kol.: R.K. Kostol sv. Petra a sv. Pavla v Holiciach. Umelecko-historický a architektonicko-historický výskum fasád, júl – december 2017. Nepublikovaný materiál.
- Hanuš, M. - Grznár, P. - Hladíková, K. - Budaj, M. - Čurný, M.: Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda. In: Archealogia historica, roč. 2008, č. 33, str. 297 - 317.
- Smoláková, M.: Kostol v Holiciach - neznáme ranogotické nástenné maľby. In: Archealogia historica, roč. 2008, č. 33, str. 281 - 296.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Lorad, E.: Umelecko-historické pamätné kostoly na Slovensku. Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 1957.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4230).

Web
- http://holice.fara.sk/sk/kontakt/
- http://gelle.sk/kostol-svateho-petra-a-pavla
- http://abu-bratislava.sk

esteban

Za podklady ďakujeme pánovi J. Kováčovi z Partizánskeho a pánovi farárovi G. Jankóovi.