Malá Mača

Patrocínium: sv. Margity Antiochijskej

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v poli za dedinou

Stručný popis: románsky tehlový kostol s obdĺžnikovou loďou a štvorcovou svätyňou, pristavanou západnou vežou a sakristiou

História
Kostolík postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia ako jednoduchú tehlovú stavbu s obdĺžnikovou loďou a štvorcovou svätyňou, ktorá je zaklenutá valenou klenbou. Záznam v análoch ostrihomskej kapituly z rokov 1332-1337 svedčí o tom, že v tej dobe slúžil kostolík ako farský pre dnešné Sládkovičovo.
Počas gotickej prestavby niekedy v 14. - 15. storočí zamurovali južný portál i pôvodné štrbinové okná na južnej strane lode, ktoré nahradili podstatne väčšie okenné otvory zakončené lomeným oblúkom.
V druhej polovici 16. storočia už kanonická vizitácia opisuje stavbu ako schátranú, v nasledujúcom storočí ju však obnovili a pribudla aj severná sakristia.
V druhej polovici 17. storočia potom kostolík získal dnešnú siluetu, keď k západnému priečeliu pristavali vežu. Obvodové múry lode i svätyne zvýšili cca o polmetra. Taktiež zaklenuli loď, pričom novú klenbu podopiera v interiéri celkovo šesť pilierov vo vnútorných rohoch a v strede severnej a južnej steny. Rozsiahlu obnovu si vyžiadal schátralý stav kostolíka po období tureckých vojen a stavovských povstaní. Kanonická vizitácia v roku 1714 už zaznamenáva opravený kostolík. Ďalšia obnova sa realizovala aj v roku 1727.
V roku 1903 pribudla na severnej i južnej stene lode trojica oporných pilierov. Tie boli neskoršie pri obnove kostolíka a po vyriešení problémov so statikou odstránené.
Posledná rozsiahlejšia prestavba kostolíka sa uskutočnila v roku 1948. Počas nej bola pôvodná sakristia prepojená s kostolom a miesto nej pristavali novú pri východnej stene svätyne. Boli zväčšené okná na lodi, kruhové okno v južnej stene svätyne nahradilo okno s polkruhovým zakončením, rovnakého tvaru, aké boli na južnej strane lode. Strieľňam podobné otvory na veži boli zamurované a fasády natreté na žlto. V interiéri položili betónovú dlažbu a starú drevenú tribúnu nahradili novou zo železobetónu.
Archeologický výskum v rokoch 2005 - 06 ukázal, že zrejme zo statických dôvodov boli románske základy zosilnené jedným radom renesančných tehál. V posledných rokoch sa realizuje celková obnova kostolíka, pri ktorej boli odkryté a prezentované románske prvky. V roku 2011 bolo vyhlásené ochránné pásmo okolo kostolíka, v roku 2014 odkryli v sondách gotické nástenné maľby vo svätyni, ktoré boli následne odkryté v celom rozsahu. V roku 2017 bola konečne dokončená obnova fasád kostola, keď na južnej stene lode boli zamurované novšie okná a obnovené tri románske štrbinové okná. Okno rovnakého tvaru bolo zrekonštruované aj na južnej stene svätyne. Z ozdobných prvkov bol obnovený zuborez a vlys.

Zaujímavosti
- Kostolík stojí mimo dediny v poli, čo mu dodáva svojské čaro. Podľa ústnej tradície sa pôvodná dedina nachádzala hneď pri ňom, počas tureckých vojen však bola opustená a jej obyvatelia sa presunuli o trocha ďalej, na miesto súčasnej obce, kde boli lepšie chránení hustým lužným lesom. Ani po porážke Turkov už toto miesto neopustili a kostolík tak zostal osamotený.
- Ako spomienku na turecké časy má kostol nad kríži na veži pripevnený polmesiac (pôvodne aj konský chvost).
- Pri kostolíku sa mal nájsť bronzový krížik z obdobia Veľkej Moravy, známy z desaťkorunovej mince. Je na ňom symbolicky zobrazená sv. Trojica, podľa iných odborníkov tri Márie. Zvyčajne sa ako miesto nálezu uvádza susedná obec Veľká Mača. Krížik sa objavil aj na jednom návrhu na zadnú stranu našich euromincí.
- Románske detaily odhalila počas nedávnej obnovy kostolíka na južnej stene lode, kde sa našli zamurované štrbinové okná i zvyšky zuborezu na južnej fasáde. Pri výskume bol objavený na južnej stene presbytéria aj úsek jednoduchého ozdobného vlysu v podobe šikmo ukladaných tehál.
- Na južnej fasáde lode bol odkrytý krátky úsek oblúčikového vlysu.
- Pred rozšírením sakristie bolo podľa staršej literatúry viditeľné románske okno v osi východnej steny svätyne. Na tomo mieste sa dnes nachádza zamurovaný vstup do sakristie.
- Valená klenba svätyne a polkruhovo zakončený víťazný oblúk pochádzajú taktiež z doby výstavby kostolíka.
- V interiéri je umiestnená kupa kamennej krstiteľnice jednoduchého tvaru bez ozdobných prvkov. Ešte v 60. rokoch minulého storočia stála na kamennom podstavci (nohe).
- Interiér kostolíka bol v 14. storočí vyzdobený nástennými maľbami, čo potvrdil objav reštaurátorov v roku 2014, ktorí na východnej stene svätyne sčasti odkryli rozsiahlu maľbu ukrižovaného Krista s Pannou Máriou, sv. Jánom a postavami biskupov/opátov. Na okrajoch fresky sa nachádzajú kľačiace postavy. Vpravo ide o dvojicu - zrejme sv. Alžbetu Uhorskú a jej manžela Ľudovíta. Postava na ľavej časti výjavu predstavuje pravdepodobne miestneho donátora. Maľby štýlovo pripomínajú tie v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Modre.
- Na klenbe svätyne sa nachádzali symbolov evanjelistov (len sčasti zachované). Steny svätyne zdobili maľby apoštolov, z ktorých sa zachovali už len fragmenty. Priestor medzi maľbami v celej ploche vypĺňajú motívy hviezdičiek a rastlinných stoniek.
- Na stredovekej omietke vo svätyni sa zachovali aj časti gotických nápisov zo 14. storočia.
- Po stranách víťazného oblúka boli odkryté dva otvory so záklenkom trojuholníkového tvaru, ktorý je vytvorený postupným vysúvaním tehál. V strede sa v hornej časti nachádza plná priečka, ktorá prechádza do stĺpika zrejme štvoruholníkového prierezu. Ten nesie nesie dva oblúky. Celé riešenie pripomína združené románske okná. Tieto otvory podľa všetkého sprostredkúvali vizuálny kontakt veriacich s eucharistiou počas liturgie. Na Slovensku ide o unikátny prvok, ktorý má jednoduchšiu zachovanú analógiu len vo Sv. Jure (na ľavej strane víťazného oblúka).
- V kostolíku je aj krypta, ktorú otvorili v roku 1903 a našli v nej ľudské kosti, gombíky z vojenského výstroja i zvyšky zbraní.
- Od kostolíka majú viesť hneď tri podzemné chodby. Jedna smerom na Trnavu, druhá ku kostolíku v Čiernom Brode-Hedi a tretia smerujúca na Sereď.
- Tehlový múr okolo kostolíka sa už pomaly rozpadá, z južnej strany už z neho niekoľko metrov úplne chýba.
- Virtuálna prehliadka na virtualtravel.sk.
- Románske stavby sú aj v neďalekej Gáni a Čiernom Brode-Hedi. Stredoveké kostolíky stáli pôvodne aj vo Veľkej Mači a Abraháme.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v neďalekom Sládkovičove. V okolí stavby bolo Pamiatkovým úradom SR vyhlásené ochranné pásmo. V roku 2020 sa realizoval archeologický výskum v súvislosti s odvlhčením stavby. Navštívili sme ho v máji 2008, februári, apríli a júli 2009, máji 2011, novembri 2014, januári 2016, februári 2019 a júli 2020.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.15 hod. v maďarskom jazyku

Praktické informácie
Obec Malá Mača (maď. Kismácséd) leží asi kilometer severne od Sládkovičova, kostolík samotný stojí v opevnenom areáli niekoľko sto metrov juhovýchodne od obce. Z nej je prístupný po asfaltovej ceste, ktorá sa pri kostolíku mení na poľnú a napája sa ďalej na hlavnú cestu zo Sládkovičova do Serede. Od tejto cesty je stavba vzdialená len asi dvesto metrov. Samotný areál je voľne prístupný, keďže časť južného múru je odstránená. Kontakt na farský úrad v Sládkovičove: 031/784 12 67, na OÚ v Malej Mači: 031/701 83 22.
GPS: 48.220305235, 17.650265694

Literatúra:
- Varga, F.: Templom a szántóföld közepén. ADC MEDIA, a.s., Vozokany 2019.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov, Československá grafická únie 1937.
- Klobučník, M.: Farská obec v období rekatolizácie na národnostne zmiešanom území (obvod Galanta). Trnava, Dobrá Kniha 2004.
- Vargová, I.: Kostol v chotári, vlastným nákladom 2011 (v maďarskom jazyku).
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5D97).

Web:
- https://www.obecmalamaca.sk/obec-2/historia-obce/
- http://www.dokostola.sk/kostol/411662-sv-margity

esteban

Súvisiace články: Malá Mača bez lešenia, Objav fresiek v Malej Mači, Románsky kostolík v Malej Mači odkryl ďalšie...