Románsky kostolík v Malej Mači odkryl ďalšie svoje tajomstvo

Po objave gotických nástenných malieb pred pár rokmi priniesol románsky kostolík v Malej Mači výskumníkom ďalšie prekvapenie. Pri odstraňovaní novších omietok vo svätyni boli odkryté nezvyčajné výklenky po stranách víťazného oblúka (zo strany svätyne).

Ich spodná hrana sa nachádza cca 40 cm nad súčasnou dlažbou a záklenok majú trojuholníkového tvaru, ktorý je vytvorený postupným vysúvaním tehál. V strede sa v hornej časti nachádza plná priečka, ktorá prechádza do stĺpika zrejme štvoruholníkového prierezu. Ten nesie nesie dva oblúky. Celé riešenie pripomína združené románske okná.

Vnútorné plochy výklenkov sú omietnuté. Aj vzhľadom na značnú hĺbku výklenkov je dosť pravdepodobné, že prechádzali celou východnou stenou a rovnakým spôsobom sa otvárali do priestoru lode.

Takýto architektonický prvok je v našich stredovekých kostoloch veľmi nezvyčajný. Nie je vylúčené, že funkčne mohol súvisieť s nejakou formou tzv. letnera, priečky oddeľujúcej priestor pre zasvätené osoby od laikov. S ním sa však u nás stretávame len pri kláštorných, príp. kapitulných chrámoch, výnimočne sa zvažuje jeho existencia aj pri veľmi významných farských kostoloch (napr. Kostol sv. Jakuba v Levoči).

V tejto chvíli nie je jasné, akú úlohu mohli výklenky plniť v "obyčajnom" farskom kostolíku vo vidieckom prostredí. Výskumy v zahraničí však už najnovšie dokladajú letnery aj v dedinských chrámoch. Objav v Malej Mači by si rozhodne zaslúžil ďalší výskum, zhodnotenie a napokon i prezentáciu.

Aktualizácia:
Podľa Adriana Kobetiča ide pôvodne o otvory, ktoré zohrávali dôležitú úlohu v liturgii, v období stredoveku keď sprostredkovávali lepší kontakt veriacich s eucharistiou. Doložené sú desiatky podobných riešení (najčastejšie práve v murivách oddeľujúcich svätyňu od ostatného priestoru chrám) predovšetkým na území západnej Európy, pričom funkciu takýchto otvorov potvrdzujú aj písomné pramene.  Na Slovensku bol podobný stavebný prvok identifikovaný v Kostole sv. Juraja vo Sv. Jure.

Zdroje:
- Pomfyová, B.:
Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku: príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov. In: Archaeologia historica, 2019, roč. 44, č. 2, str 715 - 747. Dostupné v elektronickej podobe - https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/141397/2_Arc....

esteban

Za konzultáciu ďakujeme výskumníkovi Ing.arch. Martinovi Bónovi, PhD.

Rubrika: Aktuality