Čierny Brod-Heď

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: cca 1. štvrtina 13. storočia

Poloha: na malej vyvýšenine uprostred obce

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s gotickým polygonálnym presbytériom

História
Tehlový kostolík postavili niekedy v 20. alebo 30. rokoch 13. storočia vo vyvýšenej polohe majstri zo stavebnej huty, ktorá postavila trojloďový kostol v neďalekých Diakovciach. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu bez veže a pravdepodobne s polkruhovou apsidou.
Okolo roku 1550 (uvádza sa aj obdobie začiatkom 16. storočia) bola stavba rozšírená. Pôvodnú apsidu nahradilo polygonálne presbytérium, k západnému priečeliu bola pristavaná veža a loď bola rozšírená prístavbou nižších bočných lodí. Súčasne bola zaklenutá a v súvislosti s novým presbytériom aj o niečo predĺžená východným smerom.
Koncom 17. storočia bol chrám aj kvôli reformácii v zlom stave. Spomína sa deravá strecha, neomietnuté steny a rozpadávajúce sa dvere. V druhom desaťročí 18. storočia kostolíku hrozilo dokonca zrútenie.  Zmena nastala v roku 1752, kedy sa realizovala rozsiahla obnova objektu, v rámci ktorej k nemu pristavali sakristiu. Niekedy v tomto období zrejme vybudovali aj tri krypty pod kostolov, spomínané v rokoch 1756 a 1781. Dve z nich patrili rodom Jezernických a Hediovcov, tretia obci. V roku 1774 prestal byť kostol farským, ktorým sa po novom stal chrám v Mostovej.
Významným zlomom v architektonickom vývoji stavby bol požiar v roku 1915. V nasledujúcich rokoch boli odstránené bočné lode a odkryté pôvodné fasády. K rozsiahlej obnove kostolíka potom došlo v rokoch 1940 – 43, keď bola obec pričlenená Viedenskou arbitrážou k Maďarsku. Vtedy odstránili vežu a fasády upravili do pôvodného stavu. Ešte v 60. rokoch bol vedený ako zrúcanina, dnes ide o zastrešenú a zaistenú stavbu.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí medzi krásne ukážky románskeho tehlového staviteľstva.
- Spolu s barokovou kaplnkou, barokovou sochou Panny Márie a drevenou zvonicou vytvára kostolík vo vyvýšenej polohe pekný sakrálny areál.
- Fasády kostolíka zdobia prípory polkruhového prierezu, ktoré v hornej časti prechádzajú do oblúčikov  (po 12 na bočných stenách lode, 8 na západnom priečelí), podobné ako v Novej Dedinke či Šiveticiach; tam však ide o lizény obdĺžnikového prierezu.
- Nad oblúčikmi sa nachádza ďalší ozdobný prvok – tehlový vlys v ploche steny (nie plastický). Priestor medzi dvoma vodorovnými pásmi tehál vyplnili stavitelia tak, že vždy dve tehly opreli o seba, čím vznikol trojuholníkový vzor. Ozdobnosť ešte zvýrazňoval kontrast medzi červenou farbou tehál tvoriacich vlys a bielou vakovkou okolitého muriva. Môžeme tu v podstate hovoriť o pokročilej redukcii tzv. strieškového vlysu typického pre stavebnú dielňu z Diakoviec (viac o problematike).
- Románske portály sa zachovali v západnej i južnej stene lode.
- Na severnej lode sú v murive zreteľné oblúky, ktoré boli vybúrané, aby prepojili priestor centrálnej a bočnej lode.
- Napravo o západného vstupu je v stene zamurovaná časť náhrobnej dosky, prípadne oltára (antependium) zo začiatku 13. storočia (20. - 30. roky). Zdobí ju reliéf troch krížov symbolizujúcich Golgotu.
- Pôvodná klenba presbytéria bola zbúraná a nahradil ju plochý drevený strop. Po klenbových rebrách zostali len pätky.
- Kostolík sa stal jednou z predlôh pre prvé eurové známky, vydané 2. januára 2009.
- Neďaleko kostolíka stála ešte pred niekoľkými rokmi klasicistická kúria z polovice 19. storočia. Zbúraná bola kvôli výstavbe rodinných domov.
- Lokalita zaniknutého stredovekého kostolíka sa nachádza v neďalekej Galante.

Súčasný stav
Kostolík nie je v najlepšom stave, nepoužíva sa a je bez vnútorného vybavenia. Patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v Košútoch spravovanej farským úradom v Galante. Ten aktuálne rieši obnovu barokovej kaplnky pri kostole. Navštívili sme ho v máji 2006 a 2008, v januári 2010 a októbri 2015.

Bohoslužby: raz do roka, na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, na voľnom priestranstve medzi kostolom a barokovou kaplnkou; v maďarskom jazyku.

Praktické informácie
Obec sa nachádza 8 km južne od Galanty. Kostolík stojí v časti Heď (Hegy), pôvodne samostatnej obci. Návštevu kostolíka je zrejme lepšie dohodnúť vopred, ak chcete mať istotu, že sa dostanete aj dovnútra. Kontakt na faru: 031/ 780 82 87, galanta.fara@gmail.com.
GPS: 48.154282275, 17.650659978

Literatúra
- Kol. aut.: Abc kulturních památek Československa. Praha, Panorama 1985.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Neografia, Turčiansky sv. Martin, 1943.
- Klobučník, M.: Farská obec v období rekatolizácie na národnostne zmiešanom území (obvod Galanta). Trnava, Dobrá Kniha 2004.
- Oriško, Š.: Románske umenie na Slovensku - maliarstvo a sochárstvo. In: Kol: Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach. Stredovek. Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2931).

Web
- www.ciernybrod.sk
- www.slovakiana.sk

esteban

Za informácie ďakujeme RKFÚ v Galante.