Henckovce

Patrocínium: Všetkých svätých, pôvodne možno sv. Štefana kráľa

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na miernom návrší na okraji obce

Historický región: Gemer

Stručný popis: opevnený ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom

História
Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia vo vyvýšenej polohe nad cestou údolím rieky Slaná ako typickú vidiecku stavbu tých čias. Jednoduchý objekt tvorila pozdĺžna loď a kvadratické presbytérium zaklenuté zrejme len dreveným trámovým stropom.
V druhej polovici 14. storočia bol interiér kostolíka vyzdobený nástennými maľbami, z ktorých sa zachovali len zvyšky. Namaľované boli technikou nepravej fresky - na suchú omietku.
V 17. storočí, počas tureckých vojen a protihabsburských povstaní, prešiel kostolík,zrejme z iniciatívy nových vlastníkov, Andrášiovcov, viacerými prestavbami, ktoré už boli formované aj predstavami nových užívateľov - protestantov.
Pred rokom 1653 zaklenuli svätyňu valenou klenbou s výsečami a na južnej strane lode pribudla murovaná kazateľnica. Severne od objektu postavili murovanú vežičku a prepojili ju so severným portálom drevenou otvorenou predsieňou. Následne bol interiér novo vymaľovaný. Kamenný múr okolo celej stavby postavili pred rokom 1693 a do opevnenia zahrnuli aj o niečo staršiu severnú vežičku.
V roku 1900 kostolík vyhorel a následne ho obnovili. V 80. rokoch minulého storočia bola opravená strecha zvonice. V roku 2010 sa tu uskutočnil sondážny prieskum v interiéri zameraný na nástenné maľby. Obci spolu s farským úradom a pamiatkarmi združenými v OZ Gotická cesta sa podarilo získať dotáciu na začiatok obnovy stavby z MK SR. V roku 2011 bolo opravené zastrešenie medzi vežou a vstupom do kostolíka, v roku 2012 bola vymenená nevyhovujúca strešná krytina na presbytériu za drevené šindle. V rokoch 2014 a 2015 sa podarilo vymeniť strešnú krytinu za šindle na streche lode, následne sa pozornosť sústredila na interiér kostolíka.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej vyvýšenej polohe dominuje obci.
- Ranogotická stavba sa zachovala v takmer pôvodnom stave bez väžnejších zásahov v neskoršom období.
- Stavba predstavuje typický gemerský kostolík z druhej polovice 13. storočia, keď dochádzalo vo vidieckom prostredí k prelínaniu románskeho a gotického slohu. Podobné nájdeme aj v Lúčke či v Hrhove. Dokladom je napríklad ešte polkruhový víťazný oblúk.
- Kostolík je dôkazom staršieho osídlenia na mieste dnešnej obce, ktorej predchodcom bola obec Hermanovce (Hermanháza). Tá sa spomína v listinách k roku 1427, ale aj vzhľadom na existenciu tejto sakrálnej stavby vznikla už v priebehu druhej polovice 13. storočia. Dnešné Henckovce sa ako obec prvýkrát spomínajú v písomných prameňoch až v roku 1470 (pod názvom Henczko) a mali vzniknúť len o niečo skôr, resp. boli doosídlené v rámci valaskej kolonizácie.
- Súčasťou pôvodnej stavby boli aj vonkajšie oporné piliere.
- Stredovekého pôvodu sú štrbinové okná na strešných štítoch a tiež západné okno na južnej strane lode, čo naznačujú jeho šikmé ostenia, odlišné od ostatných dvoch okien.
- Na východnej stene presbytéria bolo odkryté štrbinové okno s obdĺžnikovým otvorom zdobené maľovaným rastlinným motívom. Okno podobného tvaru sa nachádza aj vo východnej stene kostolíka v Lúčke a tiež v Kobeliarove.
- Kostolík je kvôli svojej polohe na severnej strane svahu netradične prístupný vchodom - pôvodným ranogotickým portálom s polkruhovým ukončením na severnej strane lode. Podobný nájdeme v nie tak vzdialenej Silici.
- Pôvodné patrocínium kostolíka nie je úplne jasné, zasvätenie Všetkým svätým sa prvýkrát uvádza až v roku 1761. Mohol byť zasvätený sv. Štefanovi, kráľovi. V tejto súvislosti je zaujímavé, že v susednej obci Gemerská Poloma stál v stredoveku Kostol sv. Štefana, mučeníka.
- Pri južnej stene lode sa nachádza hodnotná murovaná kazateľnica zo 17. storočia, ktorá bola v mladšom období nevhodne upravená.
- Sčasti zachovaný ohradný múr z lomového kameňa postavili v 17. storočí na pôdoryse nepravidelného šesťuholníka, pričom jeho obrannú funkciu dokladajú jednoduché štrbinové strielne.
- Okolo kostolíka bol pôvodne cintorín.
- Podľa tradovanej legendy kostolík opevnili husiti a využívali ho ako oporný bod, podobne ako v Lúčke.
- Reštaurátorský výskum v interiéri odkryl prítomnosť nástenných malieb z viacerých období. Stredoveký pôvod má maľba jazdca na koni s kopijou sklonenou smerom dole objavená na severnej stene lode. Táto kompozícia zodpovedá maľbe sv. Juraja bojujúceho s drakom, ktorá v regióne Gemera nie je veľmi častou. Najbližšie analógie tejto kompozície nájdeme zrejme až v Starej Haliči (na severnej stene lode), resp. Kysaku (na južnej stene svätyne).
- Z renesančného obdobia pochádza výmaľba, ktorej súčasťou v dobe vzniku populárna scéna rozhovoru Jóba s priateľmi fragmentárne odkrytá na severnej stene presbytéria. Na území Gemera ide o pomerne ojedinelý motív, ktorý je dokladom vyspelého kultúrneho prostredia v rámci miestnej evanjelickej cirkvi.
- Gotické kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Nižná Slaná, Kobeliarovo a Betliar. Lokality dvoch zaniknutých stredovekých kostolov sa nachádzaju v susednej Gemerskej Polome (Veľká Poloma a Malá Poloma).

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v susednej Gemerskej Polome. Stavba bola ešte nedávno v pomerne zlom stave, aj z dôvodu, že sa už dlhší čas nevyužíval na liturgické účely. Vnútorné vybavenie bolo poškodené a rozkradnuté. Kamenný múr je z veľkej časti už rozpadnutý.
V roku 2019 pokračovala obnova kostolíka opravou dlažby. Zámerom pamiatkarov je obnovený objekt využívať ako informačný bod a múzeum na Gotickej ceste. V roku 2020 sa realizovali ďalšie práce v interiéri a podarilo sa tiež opraviť úsek ohradného múru na západnej strane. V posledných rokoch sa tu začali konať aj kultúrne a osvetové akcie.
Navštívili sme ho v zime 2005, auguste 2007, marci a októbri 2008, marci 2009, júni 2011, auguste a decembri 2012, februári, októbri 2014, decembri 2015, decembri 2018 a auguste 2020.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Obec sa nachádza 12 km severozápadne od Rožňavy. Kostolík je viditeľný z hlavnej cesty spájajúcej Rožňavu a Dobšinú (na ľavej strane cesty). Opevnený areál je oplotený a zamknutý, kľúče majú na neďalekom obecnom úrade (kontakt: 058/ 788 12 63 alebo 788 12 65). Ku kostolíku sa však dá dostať v smere od cintorína.
GPS: 48.711514402, 20.433218479

Literatúra:
- Kalinová, M. - Paulusová, S.: Kostol Všetkých svätých v Henckovciach – výsledky architektonicko-historického a umeleckohistorického výskumu. In: Zborník príspevkov z 2. ročníka konferencie „Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste“ konanej 11. a 12. augusta 2016 v Rožňave, str. 83 - 102..
- Šmelková, E.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky Kostol s opevnením v Henckovciach. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava, 2001.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Veda, Bratislava 1977.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X84).

Web:
- http://www.henckovce.sk/#rim_kat_kostol
- http://roznava.korzar.sme.sk
- https://gemer.korzar.sme.sk/c/8161203/opusteneho-kostolika-vhenckovciach...
- www.dokostola.sk/kostol/413467-kostol-vsetkych-svatych
- https://reginavychod.rtvs.sk/relacie/za-poznanim/40071/kostol-vsetkych-s...
- https://sketchfab.com/3d-models/kostol-henckovce...
- https://gotickacesta.sk/henckovce/

esteban

Súvisiace články: Stručne: gotické fresky v kostolíku v Henckovciach, V Henckovciach menili strešnú krytinu na lodi, Strecha na kostolíku v Henckovciach je už hotová