Gemerská Poloma-Veľká Poloma

Zrejme až do konca 18. storočia stál v dnešnej Gemerskej Polome, v časti Veľká Poloma, pôvodne stredoveký Kostol sv. Mikuláša. Schátraná a už nevyužívaná stavba bola zbúraná a nahradená v roku 1802 dnešným chrámom zasväteným sv. Jozefovi.

Obec, ešte pod názvom Vezueres, sa spomína v písomných prameňoch už v roku 1282. Nie je vylúčené, že už vtedy tam stál aj kostol, zrejme však nebol farským, keďže sa nenachádza v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Najstaršia zmienka o farnosti sa viaže k roku 1397 a v roku 1468 sa už spomína aj tunajší farár Albert.

Stredoveký kostol postavili vo vyvýšenej polohe, podobne ako v susedných obciach Betliar a Henckovce, neďaleko Súľovského potoka. Stavba mala byť podľa neskorších vizitácií zo 17. a 18. storočia "sčasti kamenná", pričom presbytérium a sakristia boli zaklenuté. Veža kostola bola drevená. 

Zrejme začiatkom 17. storočia prevzali kostol evanjelici. Po viacerých zmenách konfesijnej príslušnosti v poslednej tretine 17. storočia a začiatkom 18. storočia chrám definitívne pripadol katolíkom v roku 1712.

Okolo kostola sa nachádzal cintorín, ktorý je spomínaný už v roku 1653. Ohradzoval ho kamenný múr. Nie je jasné, či dodnes zachovaný múr na južnej a západnej strane kostolného areálu je totožný s uvedeným múrom zo 17. storočia.

Kým v roku 1753 opisuje vizitácia objekt ako živý, využívaný kostol, nasledujúci dokument z roku 1783 ho opisuje ako ruinu, v ktorej už nie je možné slúžiť sv. omše. Dôvod takéhoto schátrania v krátkom čase nie je úplne jasný, je možné, že došlo k narušeniu statiky a následnému zrúteniu klenieb.

Na mieste starého chrámu bol postavený nový kostol zasvätený už sv. Jozefovi, ktorý dokončili v roku 1802. Ide o barokovo-klasicistickú stavbu s vežou orientovanou na východ a svätyňou na západ. Pri jeho stavbe mal byť použitý stavebný materiál zo stredovekého kostola.

Jedinou pamiatkou na stredoveký objekt je gotický zvon sv. Mikuláša datovaný do 90. rokoch 15. storočia (najčastejšie sa uvádza rok 1491). Odliali ho v dielni majstra Konráda v Spišskej Novej Vsi. Nepriamym svedkom zaniknutého chrámu sú aj pečate Veľkej Polomy zo 17. storočia, na ktorých je vyobrazený patrón kostola - biskup sv. Mikuláš.

Presnejšiu podobu zaniknutej stavby a datovanie jej vzniku by mohol objasniť len archeologický výskum.

GPS: 48.712303752, 20.474454761

Zdroje:
- Očkaik, S. S.: Zaniknuté kostoly na území farnosti Gemerská Poloma. Práca z dejepisnej olympiády v kategórii A. Nepublikovaný materiál, 2019.
- Gdovinová, D.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa v Gemerskej Polome. Rožňava, Krajský pamiatkový úrad Košice, 2002.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 3016).

esteban