Gemerská Poloma-Malá Poloma

Už len zvonica pripomína zrejme stredoveký kostol, ktorý stál v obci Gemerská Poloma, v časti Malá Poloma. Zanikol zrejme niekedy na prelome 18. a 19. storočia.

Prvá písomná zmienka o obci je už z roku 1282, keď sa spomína ako Poloma. Koncom 14. storočia došlo k jej rozdeleniu na Veľku a Malú Polomu. Kostol stál na miernej vyvýšenine severne od dodnes zachovanej zvonice.

Chrám zasvätený sv. Štefanovi mučeníkovi v Malej Polome sa spomína v kanonickej vizitácii z roku 1753. Zanikol niekedy v období od konca 18., resp. na začiatku 19. storočia.. V staršej literatúre sa uvádza, že sa tak malo stať už v priebehu náboženských bojov v 16. - 17. storočí.

Dvojpodlažná zvonica zo 17. storočia má štvorcový pôdorys a sú v nej inštalované dva zvony z roku 1876 a 1923. V 18. storočí bola zbarokizovaná a začiatkom 19. storočia dostala jej horná časť klasicistickú úpravu. Na východ o zvonice sa tiahne niekoľko metrov dlhý úsek zvyšku kamenného ohradného múru.

Georadarový prieskum realizoval začiatkom októbra Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. v spolupráci so Samuelom S. Očkaikom, študentom FF UK v Bratislave a pracovníkmi KPÚ SR v Košiciach. Podnetom k nemu bola stavebná aktivita na lokalite, kde sa predpokladala možná prítomnosť zvyškov spomínaného sakrálneho objektu, a jej následné urýchlené vyhlásenie za archeologické nálezisko.

Prieskum preukázal existenciu zaniknutého kostola cca 15 m severne od zachovanej zvonice. V rámci neho sa podarilo zachytiť murivá interpretované ako zvyšky presbytéria (zrejme kvadratického), východnej časti lode a ďalších dvoch prístavieb zatiaľ neupresneného účelu (sakristia, kostnica). Západná časť kostola sa nachádza pod modernou zástavbou a nebolo ju tak možné preskúmať.

Svojou dispozíciou by tak bola zaniknutá stavba blízka doteraz stojacim chrámom v okolitých obciach Betliar a Henckovce, ktoré sú datované do 14., resp. 13. storočia. Práve pre toto obdobie je typický aj kvadratický tvar presbytéria. Presnejšie datovanie by mohol priniesť prípadný archeologický výskum lokality.

GPS: 48.713140875, 20.483780801

Zdroje:
- Očkaik, S. S.: Zaniknuté kostoly na území farnosti Gemerská Poloma. Práca z dejepisnej olympiády v kategórii A. Nepublikovaný materiál, 2019.
- Gdovinová, D.: Aktualizačný list KP Zvonica v Gemerskej Polome. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava, 2001.
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=20183

esteban
9. 12. 2013, upravené 8. 12. 2021

Za informácie ďakujeme historičke Monike Tihányiovej a študentovi archívnictva Samuelovi S. Očkaikovi.

Súvisiace články: https://apsida.sk/c/1800/v-gemerskej-polome-zachytil-georadar...