V Gemerskej Polome zachytil georadar zvyšky zaniknutého stredovekého kostola

Murivá zaniknutého Kostola sv. Štefana mučeníka zachytil nedávny georadarový prieskum pri zvonici zo 17. storočia. Stavba stojaca v pôvodne samostatnej obci Malá Poloma bola doteraz známa len z písomných prameňov a zanikla niekedy medzi koncom 18. alebo na začiatku 19. storočia.

Georadarový prieskum realizoval začiatkom októbra Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. v spolupráci so Samuelom S. Očkaikom, študentom FF UK v Bratislave a pracovníkmi KPÚ SR v Košiciach. Podnetom k nemu bola stavebná aktivita na lokalite, kde sa predpokladala možná prítomnosť zvyškov spomínaného sakrálneho objektu, a jej následné urýchlené vyhlásenie za archeologické nálezisko.

Prieskum preukázal existenciu zaniknutého kostola cca 15 m severne od zachovanej zvonice. V rámci neho sa podarilo zachytiť murivá interpretované ako zvyšky presbytéria (zrejme kvadratického), východnej časti lode a ďalších dvoch prístavieb zatiaľ neupresneného účelu (sakristia, kostnica). Západná časť kostola sa nachádza pod modernou zástavbou a nebolo ju tak možné preskúmať.

Svojou dispozíciou by tak bola zaniknutá stavba blízka doteraz stojacim chrámom v okolitých obciach Betliar a Henckovce, ktoré sú datované do 14., resp. 13. storočia. Práve pre toto obdobie je typický aj kvadratický tvar presbytéria. Presnejšie datovanie by mohol priniesť prípadný archeologický výskum lokality.

Okrem Malej Polomy sa georadarový prieskum uskutočnil aj v interiéri a exteriéri Kostola sv. Jozefa v časti Veľká Poloma, ktorý postavili začiatkom 19. storočia na mieste doloženého staršieho chrámu. Merania docenta Tirpáka zachytili prítomnosť murív pod podlahou kostola i južne od neho. Zložitosť situácie však neumožnila ich presnejšie identifikovanie.

esteban
13. 11. 2021

Za pomoc ďakujeme Doc. RNDr. Jánovi Tirpákovi, CSc., Samuelovi S. Očkaikovi a vedúcemu KPÚ Košice-Pracovisko Rožňava Ing. arch. Miroslavovi Timárovi.

Rubrika: Aktuality