Rybník

Patrocínium: dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v., pôvodne sv. Kríža/sv. Benedikta (?)

Vznik: prvá polovica 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli pri cintoríne na kopci mimo dediny

Historický región: Gemer

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou

História
Prvý kostolík v Rybníku sa spomína už v roku 1266 spolu s priľahlou osadou ako Sancta Crux (Svätý Kríž), čo bolo podľa všetkého jeho patrocínium. Išlo ešte o románsku stavbu dosiaľ neobjasnenej podoby, ktorá bola zničená, resp. ťažko poškodená pred uvedeným rokom, zrejme počas vpádu mongolských vojsk.
Na jeho mieste postavili niekedy začiatkom prvej polovice 14. storočia súčasnú stavbu v podobe bezvežového jednolodia s kvadratickým presbytériom typického pre región Gemer v ranogotickom období (napr. Kraskovo, Kyjatice, Henckovce). Pri jeho výstavbe bol v širokom meradle využitý stavebný materiál zo staršieho chrámu. Tento nový kostol sa podľa niektorých odborníkov spomína v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337 pri lokalite s názvom Vasareti už so zmeneným patrocíniom sv. Benedikta.
O niekoľko desaťročí neskoršie, v 60. - 80. rokoch 14. storočia, bol interiér kostolíka i južná fasáda vyzdobený nástennými maľbami. Ich autorom bol asi žiak majstra z Koceľoviec. Počas bojov s jiskrovcami a bratríkmi v 15. storočí mohlo dôjsť k poškodeniu stavby, zrejme aj preboreniu klenby svätyne, ktorá však bola v krátkom čase opravená.
Počas reformácie prevzali kostolík protestanti. V priebehu 17. storočia bol kostol poškodený (vypálený) počas nájazdov tureckých vojsk, čo si vyžiadalo opravu - nové omietky a výmaľba s ornamentálnymi a geometrickými motívmi.
Podľa obecnej kroniky zasiahol kostolík v roku 1747 (alebo v roku 1748) blesk a spôsobil požiar. V roku 1750 bol kostolík obnovený, vrátane nového krovu a zväčšených okien lode. Následne dostal aj nové vnútorné vybavenie, okrem iného hlavný oltár a postupne dve úrovne drevenej tribúny v lodi.
V prvej polovici 19. storočia kostolík spustol, keďže sa plánoval postaviť nový chrám priamo v obci. Opravený bol až v roku 1850, keď sa upustilo od plánovanej výstavby. Podľa obecnej kroniky mali byť počas tejto rekonštrukcie objavené stredoveké fresky.
V roku 1908 bol kostolík z úradnej moci zatvorený. V roku 1910 boli (znovu)objavené v presbytériu nástenné maľby. Opätovne bol kostolík opravený až v roku 1922 s prispením štátu za 15 000 korún. V nasledujúcom období boli maľby nie celkom vyhovujúcim spôsobom zreštaurované.
Vzhľadom na pokles členov cirkevného zboru v obci sa kostolík cca pred 40 rokmi prestal využívať na liturgické účely. Postupne začal chátrať a jeho vnútorné vybavenie sa stalo obeťou zlodejov i vandalov. V 70. rokoch 20. storočia bol poškodený aj pri rozmetávaní hnoja dynamitom na okolitých poliach.
Na záchranu kostolíka vznikla iniciatíva okolo stránky www.evanjelik.sk. V auguste 2008 zorganizovali brigádu, v rámci ktorej odstránili polozrútený drevený prístrešok pred vchodom ("vchádzikom"), osadili okná a upratali vnútorné priestory. Akciu zakončili Službami Božími, ktoré sa v kostolíku slúžili po dlhom čase.
V roku 2014 sa začala komplexná obnova stavby, v rámci ktorej už bolo riešené zastrešenie stavby a južná fasáda lode a presbytéria, ako aj výskum objektu, ktorý priniesol významné zistenie ohľadom jeho najstarších dejín.

Zaujímavosti
- Kostolík zaujme na prvý pohľad svojou polohou a citom, s akým ho stavitelia umiestnili do krajiny.
- Do dnes sa zachoval v autentickej stredovekej podobe bez väčších stavebných zásahov v neskorších obdobiach.
- Kostolík mal staršieho románskeho predchodcu, ktorý niesol zasvätenie sv. Kríža. Súčasná stavba bola vo veľkom postavená s využitím materiálu po jeho zániku. Išlo o opracované kamenné kvádre i tehly - plevovky, čo naznačuje, že stavba mala vyššiu úroveň a prešla minimálne dvoma stavebnými etapami.
- Súčasná, ranogotická stavba sa zachovala v prakticky pôvodnom rozsahu, vrátane časti architektonických detailov.
- Na východnej stene svätyne i sakristie sa nachádzajú pôvodné ranogotické okná, svojou šírkou ešte pripomínajúce románske štrbinové okná. Pri obnove južnej steny lode boli objavené a na fasáde prezentované obrysy ďalších dvoch okien rovnakého tvaru.
- Gotický portál s lomeným oblúkom sa zachoval v južnej stene lode, sedlový gotický portál vedie aj z priestoru presbytéria do sakristie.
- Presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou s jednoduchým svorníkom.
- V presbytériu sa zachovali v pomerne zlom stave hodnotné gotické fresky zachytávajúce výjavy zo života Ježiša Krista. V staršej literatúre boli maľby hodnotené ako príklad zľudovelej nástennej maľby a datované do prvej štvrtiny 15. storočia. Dnes ich odborníci radia medzi najkvalitnejšie príklady freskovej tvorby v Gemeri v období 60. - 80. rokov 14. storočia.
- Menej zvyčajnou je maliarska výzdoba južnej fasády lode, ktorá bol odkrytá v rámci nedávneho reštaurátorského výskumu. Pás výjavov pokrýva prakticky celú šírku južnej steny lode, pričom odkrytá plocha má dĺžku 10 metrov. Takáto rozsiahla plocha u nás nemá v rámci stredovekej nástennej maľby obdobu. Tematicky tu maliar stvárnil výjavy zo života Krista.
- V súvislosti s odkrytím dvoch kamenných blokov pár metrov od južnej steny lode, ktoré sa na prvý pohľad javia ako náhrobky, vyslovili realizátori výskumu hypotézu, že mohlo ísť o podporné piliere južnej prístavby, ktorá kryla nástenné maľby na južnej fasáde lode. -
- Jednoduché pastofórium v severnej strane presbytéria je zdobené iluzívnou nadstavbou v podobe zaujímavo tvarovaného kríža s lístkami.
- V interiéri sú až tri drevené barokové tribúny, z toho na severnej strane dve nad sebou.
- Areál kostolíka s priľahlým cintorínom bol ohradený kamenným múrom, z ktorého sa zachovali už len zvyšky.
- Pri kostole stála pôvodne aj drevená zvonica.
- V Rybníku stál podľa povestí na mieste kostolíka kláštor mníšskej rehole nazarénov, ktorý mali zničiť husiti. Tí mali stavbu prebudovať do podoby dnešného kostolíka. Doteraz sa však existenciu kláštora nepodarilo vierohodne doložiť, vysvetlením tejto tradície by však mohlo byť spomínané patrocínium sv. Benedikta, ktoré by mohlo svedčiť o prítomnosti benediktínov.
- V stolovom evanjelickom kalendári na rok 2008 sa nepresne uvádza, že presbytérium kostolíka bolo postavené už v roku 880, teda za čias Veľkej Moravy. K nemu mala byť v roku 1217 pristavaná ranogotická loď.
- Krátke video o kostolíku
- V okolí nájdeme stredoveké kostolíky v dedinkách Rákoš, Sirk a Ratková.

Súčasný stav
Kostolík patrí Evanjelickej cirkvi a.v., pod cirkevný zbor v Ratkovej. Na krátky čas bol obnovený cirkevný zbor priamo v Rybníku, ten však koncom roku 2012 zanikol. Už dlhší čas sa však nevyužíva. To sa podpísalo aj na zlom stave budovy i vnútorného vybavenia. V roku 2014 sa však začala obnova stavby i priľahlého areálu s finančnou podporou z programu Obnovme si svoj dom, ktorú realizuje OZ Ohrozené kostoly. Navštívili sme ho koncom augusta 2008, v septembri 2010 a novembri 2015.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Rybník sa nachádza južne od cesty spájajúcej Hnúšťu a Jelšavu, približne 35 km severovýchodne od Rimavskej Soboty. Kostolík stojí južne od obce, dostupný poľnou cestou. Areál s cintorínom je voľne prístupný, kostolík samotný je zatvorený, od roku 2014 tam prebieha obnova.
GPS: 48.545218953, 20.131164193

Literatúra:
- Botek, A. - Erdélyi, R. - Šurin, M.: Výsledky výskumu stredovekého ev. a. v. kostola v Rybníku. In: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II. Zborník Gotická cesta 2/2016. Zborník príspevkov z 2. ročníka konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste konanej 11. a 12. augusta 2016 v Rožňave. OZ Gotická cesta a PÚ SR, Rožňava 2018, str. 113 - 126. Dostupné v elektronickej podobe.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Dvořáková, V. – Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Plekanec, V. - Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin 2010.
- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2. diel. Veda, Bratislava 1977.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web:
- www.evanjelik.sk/taxonomy/term/239
- http://picasaweb.google.sk/tibberius (nájdete tu aj ofotené strany z obecnej kroniky)
- www.ohrozenekostoly.sk/rybnik
- www.restauart.sk/2-/kostol-v-rybniku
- Iniciatíva Zachráňme Rybník na FB
- www.obec-rybnik.sk

esteban

Za pomoc a fotografie spred obnovy ďakujeme pánovi Ondrejovi Majlingovi, evanjelickému farárovi.

Ďalšie články o kostolíku: Z nášho itinerára, Stručne: obnova..., Rozhovor s kňazom ECAV T. Molnárom