Kraskovo

Patrocínium: dnes kostol Evanjelickej cirkvi a.v., predtým asi sv. Ladislava

Vznik: cca prvá polovica 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli vo vyvýšenej polohe na okraji obce

Historický región: Malohont

Stručný popis: opevnený ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a drevenou zvonicou

História
Kostolík postavili vo vyvýšenej polohe niekedy v prvej polovici 14. storočia na mieste o niečo staršej stavby. Išlo o typickú ranogotickú stavbu tých čias, ešte s niektorými románskymi prvkami. Niekedy v 60. - 80. rokoch 14. storočia dostala freskovú výzdobu, ktorej autorom bol zrejme majster z Talianska.
V 15. storočí stavbu opevnili a neskorogoticky upravili. V roku 1555 bol kostolík poškodený pri nájazde tureckých vojsk. Od roku 1596 patrí evanjelikom, ktorí si ho prispôsobili svojim liturgickým potrebám a zamaľovali nástenné maľby. V roku 1751 dostal objekt novú strechu, do roku 1758/68 je datovaný kazetový strop v lodi. V roku 1814 boli pôvodné gotické okná zväčšené.
V roku 1901 boli I. Huszkom objavené stredoveké fresky a v roku 1906 ich tento maliar aj nie celkom šťastne reštauroval. Väčšie stavebné zásahy sa uskutočnili v 20. rokoch 20. storočia, kedy bol vytvorený nový západný vstup do kostolíka, pred južný vstup pribudla predsieň. Upravované boli aj okenné otvory, pričom v západnej stene lode bolo prelomené aj nové okno.  Komplexná obnova, vrátane reštaurovania malieb sa realizovala v rokoch 1983 - 86. V rámci nej bola odstránená južná predsieň.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje dominantu obce i krajiny a súčasne jednu z najhodnotnejších ukážok stredovekého nástenného maliarstva na Slovensku.
- V roku 1983 boli pod súčasnou stavbou objavené základy o niečo menšej staršej stavby datovanej do 3. štvrtiny 13. storočia. Išlo o jednolodie s kvadratickým presbytériom. Nie je jasné, prečo bola po tak relatívne krátkom čase nahradená súčasným kostolíkom.
- Vonkajšie rozmery stavby sú 12 x 10 m (loď) a 6,9 x 6,1 m (presbytérium).
- Napriek datovaniu súčasnej stavby do prvej polovice 14. storočia tu nájdeme ešte viacero románskych prvkov. Ide o okná neskororománskeho tvaru či víťazný oblúk bez typicky gotického zalomenia.
- Hodnotná je aj jednoduchá kamenná krstiteľnica z 13. storočia, ktorá zrejme pochádza ešte zo staršej zaniknutej stavby.
- Interiér kostolíka zdobia gotické fresky datované do dvoch časovo blízkych etáp v období 60. až 80. rokov 14. storočia. Zachovali sa na všetkých plochách presbytéria, víťaznom oblúku a severnej stene lode.
- Do prvej etapy majú patriť maľby Oplakávanie a dvojica svätíc - sv. Anny a sv. Heleny na severnej stene lode. Ich autorstvo sa pripisuje Majstrovi ochtinského presbytéria.
- Len o niečo neskôr bola realizovaná zvyšná časť výzdoby, ktorej autorom je Majster kraskovských malieb a jeho pomocník.
- Na severnej stene lode nájdeme rozsiahlu ladislavskú legendu a výjav Kľaňania sa troch kráľov.
- Na víťaznom oblúku zo strany lode sa nachádza monumentálna scéna Zvestovania Panne Márii, doplnený po stranách obrazom Panny Márie ochrankyne a známym zobrazením archanjela Michala vážiaceho duše. Na špalete oblúka sú tradične zobrazení starozákonní proroci.
- Na stenách presbytéria sú postavy apoštolov, na východnej stene nad oknom nájdeme Veraikon. V štyroch výsečiach krížovej rebrovej klenby umiestnil maliar Krista v mandorle, symboly evanjelistov a výjav Abrahámovo lono.
- Za pozornosť stojí zobrazenie tiav, ktoré zrejme maliar nikdy nevidel.
- Gotický sloh prezentujú dva portály (južný do lode a neskorogotický do sakristie), pôvodná klenba presbytéria či východné okno svätyne s kamennou kružbou. Na východnej stene presbytéria sa zachovala tradičná maľba sv. Krištofa.
- Drevený kazetový strop pochádza z roku 1758 alebo 1768 (údaje v literatúre sa rôznia), pričom zapracované boli aj časti zo staršieho stropu z roku 1562.
- Drevené zariadenie - západná tribúna, kazateľnica, oltár a patronátna lavica pochádzajú zo 17. storočia a 18. storočia.
- Hodnotné stredoveké kostolíky s gotickými freskami sa nachádzajú aj v susedných obciach Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo a Kyjatice.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnemu cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a.v., v súčasnosti je zbor administrovaný z Kokavy nad Rimavicou a stále slúži svojmu účelu. Je v dobrom stave. Navštívili sme ho v lete 2013.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Kraskovo leží pár kilometrov od Rimavskej Bame, dedinky na hlavnej ceste medzi Rimavskou Sobotou a Hnúšťou. Kostolík stojaci na okraji obce je prístupný autom. Kontakt na sprievodcu, pána Ilčíka -  0910 968 068 (je vhodné dohodnúť sa vopred).
GPS: 48.498713343, 19.988862276

Literatúra
- Plekanec, V. - Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin, 2010.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava, Obzor 1968.
- Orosová, M.: Kostoly a fresky v Rimavskej doline. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 3, str. 28 - 31.
- Gerát, I.: Svätí bojovníci v stredoveku. Veda, Bratislava 2011.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web
www.arslexicon.sk
- www.ecav.sk
- https://gotickacesta.sk/kraskovo/
- https://medievalmuralgemer.com/sk/lokality/kraskovo
- www.rozhlas.sk

esteban