Rimavské Brezovo

Patrocínium: dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v., predtým Narodenia Panny Márie, Kráľovnej anjelov

Vznik: cca 3. tretina 13. storočia - 1. polovica 14. storočia

Poloha: v obci v ohradenom areáli

Historický región: Malohont

Stručný popis: pôvodne ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, západnou pristavanou vežou, severnou sakristiou a pristavanou južnou loďou

História
Kostolík postavili niekedy v priebehu tretej tretiny 13. storočia ako typickú stavbu v tomto regióne v podobe jednolodia s kvadratickým presbytériom a predstavanou západnou vežou.
V priebehu prvej polovice 14. storočia bolo presbytérium zaklenuté rebrovou krížovou klenbou. Podľa iných autorov bol kostolík postavený v jednej stavebnej etape v priebehu 1. polovice 14. storočia. Interiér kostolíka bol vyzdobený kvalitnými freskami, pričom ich autor či autori boli z dielne Majstra ochtinského presbytéria.
V období reformácie kostolík prevzali evanjelici, ktorí ho používajú dodnes. Počas 16. a 17. storočia bola stavba viackrát upravovaná.
V roku 1893 sa uskutočnila veľká prestavba, ktorá dala objektu dnešnú podobu. Južnú stenu gotickej lode zbúrali a ku kostolíku pristavali novú južnú loď. Zmenila sa tým orientácia stavby na severo-južný smer, keď sa gotická loď stala presbytériom a pôvodná svätyňa sa zmenila na bočnú kaplnku. V tomto období prešli nie veľmi šetrným reštaurovaním aj fresky.
V rokoch 2005 - 2019 sa realizovala komplexná obnova kostolíka, ktorá priniesla viacero zaujímavých objavov - pôvodnú kamennú dlažbu v presbytériu, latinské nápisy z obdobia novoveku na víťaznom oblúku a drevenom oltári, zamurované gotické okno v severnej stene lode, ako aj nové gotické fresky v priestore stredovekej lode.

Zaujímavosti
- Napriek novodobej prestavbe nájdeme v kostolíku stredoveké presbytérium v takmer pôvodnej podobe s nástennými maľbami i krížovou rebrovou klenbou.
- Ako rok postavenia sa uvádza na staršej tabuli nereálny letopočet 1047.
- Románsky sloh pripomína štrbinové okno s polkruhovým záklenkom vo východnej stene presbytéria. V prípade, ak by bola stavba z prvej polovice 14. storočia, išlo by o výnimočne archaický prvok.
- Gotický sloh okrem nástenných malieb pripomína aj zachovaná rebrová krížová klenba v pôvodnom presbytériu a lomený víťazný oblúk.
- Najstaršiu vrstvu malieb tvoria konsekračné kríže. Už do prvej polovice 14. storočia datujú odborníci výjav Posledného súdu odkrytý na západnej strane severnej steny pôvodnej lode.
- Interiér presbytéria bol vyzdobený predovšetkým rozmernými výjavmi zo života Panny Márie (Klaňanie sa troch kráľov, Snímanie z Kríža, Smrť PM, Nanebovzatie PM). Na klenbe sú obrazy Krista v mandorle, štyroch evanjelistov, štyroch cirkevných otcov a anjelov.
- V roku 2014 boli odkryté maľby na víťaznom oblúku a severnej stene lode. Najlepšie sa zachovali fresky na južnej časti víťazného oblúka. Nájdeme tu Krista v mandorle, žehnajúceho anjela a sv. Bartolomeja nesúceho si vlastnú stiahnutú kožu na pleci. Presne v strede nad lomeným oblúkom sa nachádza maľba Boha Otca.
- V dolnej časti severnej polovice víťazného oblúka sa nachádza maľba Metercie (sv. Anna s Pannou Máriou s Ježiškom) doplnená o postavy ďalších svätcov s nie celkom objasneným významom. Ich svätožiare sú plasticky zvýraznené odtlačkami v omietke.
- Na severnej stene lode sa zachovali zvyšky kristologického cyklu, napríklad Kristus nesúci kríž a Ukrižovanie. 
- Maľby boli pôvodne aj na zbúranej južnej steny lode, ako o tom svedčí zvyšok maľby podľa všetkého archanjela Michala vážiaceho duše.
- Datovanie malieb nie je celkom ujednotené, uvádza sa obdobie 60. až 80. rokov 14. storočia i obdobie okolo roku 1420.
- V presbytériu bola objavená a odkrytá pôvodná stredoveká kamenná dlažba.
- V kostolíku sa zachovala aj kamenná krstiteľnica s polygonálnou kupou zo 14. storočia.
- Podvežie sa otvára do lode gotickým portálom.
- Hodnotné stredoveké kostolíky s gotickými freskami sa nachádzajú aj v susedných obciach Kyjatice, Rimavská Baňa a Kraskovo.

Súčasný stav
Kostolík slúži miestnemu cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. V rokoch 2005 - 2012 sa realizovala komplexná obnova pôvodného presbytéria, ktorá bola ocenená hlavnou cenou súťaže Kultúrna pamiatka roka 2012. Výskum v stredovekej lodi priniesol v roku 2014 nové objavy nástenných malieb. Celková obnova stredovekej časti kostola sa ukončila v roku 2019. Navštívili sme ho v júli 2013, decembri 2015 a máji 2019.

Bohoslužby: v nedeľu o 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Rimavské Brezovo leží na hlavnej ceste medzi Rimavskou Sobotou a Hnúšťou. Kostolík je vďaka svojej veži dobre viditeľný. Kontakt na miestny farský úrad ECAV: 047/ 549 51 75.
GPS: 48.54006561, 19.960618615

Literatúra
- Plekanec, V. - Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin, 2010.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Orosová, M.: Kostoly a fresky v Rimavskej doline. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 3, str. 28 - 31.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.

Web
www.arslexicon.sk
- http://zbory.ecav.sk
- https://www.teraz.sk/regiony/restaurovanie-fresky-rimavske-brezovo/17719...
- https://www.echoviny.sk/spravy/rimavske-brezovo-kostol-rekonstrukcia/

esteban