Henckovce

--- NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: Všetkých svätých (Všechsvätých)

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na miernom návrší nad obcou

Stručný popis: opevnený ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom

História
Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia vo vyvýšenej polohe ako typickú vidiecku stavbu tých čias. Jednoduchý objekt tvorila pozdĺžna loď a kvadratické presbytérium zaklenuté ešte zrejme valenou klenbou.
V 17. storočí, počas tureckých vojen a protihabsburských povstaní, upravili presbytérium a postavili kamenný múr okolo celej stavby. Súčasťou múru na severnej strane smerom do obce je aj kamenná zvonica, prepojená dnes s kostolíkom dreveným otvoreným prístreškom. V tejto etape boli taktiež upravené okná lode i svätyne.
V roku 1900 kostolík vyhorel a následne ho obnovili. V 80. rokoch minulého storočia bola opravená strecha zvonice. Po ďalších rokoch chátrania sa v roku 2011 začalo s opravami objektu a následne sa realizoval aj reštaurátorský prieskum kvôli nástenným maľbám v interiéri.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej vyvýšenej polohe dominuje obci.
- Stavba predstavuje typický gemerský kostolík z druhej polovice 13. storočia, keď dochádzalo vo vidieckom prostredí k prelínaniu románskeho a gotického slohu. Podobné nájdeme aj v Lúčke či v Hrhove.
- Kostolík je dôkazom staršieho osídlenia na mieste dnešnej obce (spomínajú sa tu Hermanovce), keďže Henckovce sa ako obec prvýkrát spomínajú v písomných prameňoch až v roku 1470 (pod názvom Henczko) a mali vzniknúť len o niečo skôr, resp. boli doosídlené v rámci valaskej kolonizácie.
- O stredovekom pôvode však dnes svedčí už len hmota kostolíka, architektonické detaily sa veľmi nezachovali, resp. sú zamurované (napr. východné okno na svätyni).
- Stredovekého pôvodu je zrejme krajné okno na južnej strane lode, najbližšie k západnému priečeliu, čo naznačujú jeho šikmé ostenia, odlišné od ostatných dvoch okien.
- Podľa tradovanej legendy kostolík opevnili husiti a využívali ho ako oporný pod, podobne ako v Lúčke.
- Kostolík je kvôli svojej polohe na severnej strane svahu netradične prístupný vchodom na severnej strane lode.
- Okolo kostolíka v opevnenom areáli bol pôvodne cintorín.
- Nedávny výskum v interiéri odkryl prítomnosť nástenných malieb, vrátane figurálnych výjavov. Ich stredoveký pôvod je diskutabilný.
- Gotické kostolíky nájdeme aj v susedných obciach Nižná Slaná, Kobeliarovo a Betliar.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v susednej Gemerskej Polome. Stavba je v pomerne zlom stave. Vnútorné vybavenie je poškodené a rozkradnuté, sv. omše sa tu už dlhšie neslúžia. Kamenný múr je z veľkej časti už rozpadnutý.
V roku 2010 sa tu uskutočnil sondážny prieskum v interiéri zameraný na nástenné maľby. Obci spolu s farským úradom a pamiatkarmi združenými v OZ Gotická cesta sa podarilo získať dotáciu na začiatok obnovy stavby z MK SR. V roku 2011 bolo opravené zastrešenie medzi vežou a vstupom do kostolíka, v roku 2012 bola vymenená nevyhovujúca strešná krytina na presbytériu za drevené šindle. V rokoch 2014 a 2015 sa podarilo vymeniť strešnú krytinu za šindle na streche lode. Zámerom pamiatkarov je obnovený objekt využívať ako informačný bod a múzeum na Gotickej ceste. Navštívili sme ho v zime 2005, auguste 2007, marci a októbri 2008, marci 2009, júni 2011, auguste a decembri 2012, februári, októbri 2014 a decembri 2015.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Obec sa nachádza 12 km severozápadne od Rožňavy. Kostolík je viditeľný z hlavnej cesty spájajúcej Rožňavu a Dobšinú (na ľavej strane cesty). Opevnený areál je oplotený a zamknutý, kľúče majú na neďalekom obecnom úrade (kontakt: 058/ 788 12 63 alebo 788 12 65). Ku kostolíku sa však dá dostať v smere od cintorína.
GPS: 48.711514402, 20.433218479

Literatúra:
- Šmelková, E.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky Kostol s opevnením v Henckovciach. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava, 2001.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Veda, Bratislava 1977.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X84).

Web:
- www.henckovce.sk/pamatihodnosti
- http://roznava.korzar.sme.sk
- http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/henckovce

esteban

Súvisiace články: Stručne: gotické fresky v kostolíku v Henckovciach, V Henckovciach menili strešnú krytinu na lodi

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu