Dobrá Niva

Patrocínium: sv. Michala, archanjela

Vznik: po roku 1241

Poloha: pri cintoríne na návrší na okraji obce

Stručný popis: neskororománska trojloďová bazilika so štvorcovým presbytériom, bočnými apsidami, západnou vežou a severnou sakristiou

História
Kostol postavili z kameňa niekedy po roku 1241 podľa vzoru baziliky v Krupine. Bočné lode boli pôvodne zakončené malými apsidami (apsidolmi), z ktorých je dnes v exteriéri viditeľná len tá južná.
V prvej tretine 14. storočia bola pristavaná sakristia. Počas tureckých vojen bol kostol opevnený (1625). V roku 1844 bola zbúraná vrchná časť pevnostného múru, ktorý sa dodnes zachoval už len ako ako súčasť múrov budovy sypárne.
V priebehu 17. storočia dostali lode novú klenbu (1656). Pôvodnú plochú nahradila nižšia krížová klenba. Románske bazilikálne okná hlavnej lode sa tak dostali do podkrovného priestoru. Nová klenba si vynútila pristavanie vonkajších oporných pilierov po obvode lode.
V 18. storočí (asi pred 1737) bol kostol zbarokizovaný, najmä v interiéri. V rámci stavebných úprav kostola boli taktiež zväčšené všetky okná. Pred jednoduchým románskym portálom bola postavená predsieň.
Gotický oltár z roku 1519 bol odstránený v roku 1726 (dnes sa nachádza v Budapešti) a v nasledujúcom roku nahradený novým, pričom oltáre dostali aj bočné lode. V roku 1777 sa prestalo pochovávať okolo kostola a cintorín sa presunul za východný múr opevnenia.
V roku 1797 obec vyhorela, pričom požiar vážne poškodil aj kostol, vrátane vnútorného vybavenia. Oheň zničil aj strechu veže, pričom sa roztavili aj dva menšie zvony. Veža bola nad prvým oknom zaklenutá. Dočasné zastrešenie vymenili až v roku 1816. V roku 1841 boli do veže premiestnené zvony z drevenej zvonice, čo si vyžiadalo vybratie stĺpikov združených okien na 4. poschodí na južnej a západnej strane. Veža a podkrovie lode boli sprístupnené novým schodiskom.
V rámci opráv po druhej svetovej vojne bolo na kraji južnej bočnej lode obnovené pôvodné románske okno a odkryté časti zachovaných nástenných malieb z obdobia gotiky.
Status národnej kultúrnej pamiatky získal kostol v roku 1963. Posledná rekonštrukcia sa začala v roku 1965. Strechu pokryli zinkovým plechom, vonkajšia fasáda bola nanovo omietnutá vápnom. Odkryté nástenné maľby boli v roku 1988 opäť zatreté.

Zaujímavosti
- Kostol je výraznou dominantou obce i celej krajiny viditeľnú z veľkej vzdialenosti.
- Ide o najúplnejšie zachovanú románsku baziliku v oblasti stredoslovenských banských miest.
- Rozmery hlavnej lode sú 23,5 m x 8,5 m a vysoká je 9,5 m. Bočné lode sú široké 3 m a dlhé 18,3 m. Ich výška je 4,6 m.
- Na veži vo dvoch najvyšších poschodiach sa zachovali typické románske združené okná. Románske štrbinové okno sa nachádza aj v západnej časti južnej bočnej lode a zamurované na východnej strane južnej apsidy. Zachovali sa aj bazilikálne okná hlavnej lode.
- Pôvodné klenby sa zachovali v kvadratickej svätyni a podveží (neskororománska krížová rebrová klenba bez svorníkov), ako aj v bočných apsidách (konchy).
- Pod kostolom sa nachádza krypta.
- Zachovala sa aj kamenná krstiteľnica, datovaná rôznymi prameňmi do 14. alebo 18. storočia.
- Oproti západnému vchodu pod vežou je v múre zamurovaný stredoveký náhrobný kameň s reliéfom kríža zo 14. storočia.
- Od kostola smerom na sever je dobre vidieť zrúcaniny stredovekého hradu Dobrá Niva, dnes nad obcou Podzámčok.
- Románske kostoly stoja aj susedných obciach Babiná a Sása. V neďalekom Bacúrove sa zachoval pôvodne gotický kostol.
- Virtuálna prehliadka kostolíka na www.virtualtravel.sk.

Súčasný stav
Kostol patrí Rímskokatolíckej cirkvi a je sídlom farnosti (patrí pod ňu aj filiálka v Babinej). Je v pomerne dobrom stave, nedávno vymenili strešnú krytinu. Navštívili sme ho v lete 2006, marci 2008,  januári 2011, júli 2013 a apríli 2014.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.30 h, aktuálne informácie na stránke farnosti - https://www.dobraniva.fara.sk/farske-oznamy

Praktické informácie
Obec sa nachádza 13 km smerom na juh od Zvolena. Kostol je zďaleka viditeľný. Naľavo od schodov vedúcich ku kostolu sa nachádza budova fary, kde sa môžete ohlásiť na návštevu (kontakt: 045/538 23 78 alebo dobra.niva@fara.sk).
GPS: 48.469270425, 19.107244313

Literatúra:
- Škoda, J.: Rímsko-katolícky kostol sv. Michala archanjela v Dobre Nive. Farnosť sv. Michala Archanjela v Dobrej Nive, 2002.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov, Československá grafická únie 1937.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Matica Slovenská, Martin 1943.
- Kol.: ABC kulturních památek Československa. Panorama, Praha 1985.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H74).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=12646
- www.obecdobraniva.sk
- www.e-obce.sk/obec/dobraniva/4-kulturne-dedicstvo.html

esteban

Ďalšie články o Dobrej Nive: Z nášho itinerára...