Babiná

Patrocínium: sv. Matúša, pôvodne zrejme sv. Juraja

Vznik: polovica 13. storočia

Poloha: vo vyvýšenej polohe v opevnenom areáli na okraji obce

Stručný popis: pôvodne románsky jednoloďový kostol so západnou vežou, barokovou svätyňou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili niekedy okolo roku 1250 ako jednoloďovú stavbu s predstavanou západnou vežou a kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou. V roku 1254 už obyvatelia Babinej získali od kráľa okrem iného aj právo voliť si svojho farára, čo dokazuje existenciu kostola už pred týmto rokom.
Počas reformácie, v roku 1530, kostolík prevzali do užívania evanjelici, ktorým patril až do roku 1673, resp. 1709. Niekedy v tomto období taktiež obohnali stavbu opevnením so štyrmi baštami v súvislosti s tureckým nebezpečím. Na vstupnom portáli do opevneného areálu je uvedený rok 1661, čo by mohol byť rok dokončenia opevnenia.
V stredovekej podobe pretrval kostolík až do druhej polovice 18. storočia, kedy sa tu uskutočnila rozsiahla prestavba. V roku 1754 zaklenuli pôvodne plochostropú loď a klenbu podopreli polpiliermi pristavanými k múrom lode. V roku 1771 nahradili pôvodné presbytérium oválne zakončenou svätyňou, na ktorú sa zo severnej strany pripája malá štvorcová sakristia. Pred južný vstup pristavali v tomto období malú predsieň, ktorá stála až do druhej polovice 20. storočia. Takisto interiér dostal barokové vybavenie (oltáre, kazateľnica). Zrejme počas tejto prestavby došlo aj k zmene patrocínia na súčasné sv. Matúša.
V rokoch 1928 a 1938 sa uskutočnila obnova kostola. Počas druhej spomínanej obnovy okrem iného zamurovali južný vstup do lode. Oprava stavby sa realizovala aj v rokoch 1972 - 73, kedy vymenili krov strechy a objavili renesančné maľby. Niekedy v tomto období bola taktiež zbúraná južná predsieň.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka polohe a mohutnej veži predstavuje výraznú dominantu južnej časti obce.
- Pôvodne bol zasväzený zrejme sv. Jurajovi, ktorý sa nachádza aj na erbe obce a ktorého obraz bol až do 18. storočia na hlavnom oltári.
- Z románskej etapy sa zachovala veža s pôvodnými združenými oknami na vrchnom poschodí, obvodové múry lode a víťazný oblúk.
- Podvežie je zaklenuté pôvodnou rebrovou klenba, ktorá je krásnym príkladom dobového prelínania románskeho a gotického slohu. Jedno rebro klenby má ešte masívny románsky tvar štvorcového prierezu, druhé je už tvarované goticky, s oblým hruškovitým prierezom. Podobne sa líšia aj konzoly týchto rebier.
- Loď kostolíka osvetľovali trojice štrbinových okien, ktoré sa nachádzali na južnej ale i na málo zvyčajnej severnej strane. Podobne bolo riešenie aj osvetlenie kostolíka v Sáse.
- Na prvom poschodí veže sa nachádza románsky portálik, vedúci pôvodne na emporu.
- Do vybavenia kostolíka patrila aj kamenná krstiteľnica z 13. storočia, ktorá sa dnes nachádza v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici a jej kópia je vystavená aj v Archeologickom múzeu SNM v Bratislave. Je zdobená rytinami geometrických a figurálnych motívov.
- Vo veži visí gotický zvon datovaný do roku 1358.
- Virtuálnu prehliadku kostolíka, vrátane interiéru, nájdete na stránke www.virtualtravel.sk.
- V blízkom okolí Babinej sa nachádza viacero stredovekých sakrálnych stavieb, ktoré rovnako patria do skupiny románskych kostolov stredoslovenskej banskej oblasti. Ide o trojloďové baziliky v Krupine a Dobrej Nive a jednoloďový kostolík v Sáse.

Súčasný stav
Pôvodne farský kostol slúži od roku 1994 ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Dobrej Nive. Je v pomerne dobrom stave, farský úrad však plánuje obnovu vonkajších fasád, v súvislosti s ktorou vydal aj publikáciu o kostolíku pre prispievateľov. Navštívili sme ho v júni 2008 a januári 2011, do vnútra sme sa zatiaľ nedostali.

Bohoslužby: v utorok o 18.00 hod., v nedeľu o 8.00 hod.; aktuálne informácie na stránke farnosti

Praktické informácie
Obec Babiná leží cca 18 kilometrov južne od Zvolena a len pár kilometrov severne od Krupiny. Kostolík stojí na juhozápadnom okraji obci, hneď pri hlavnej ceste Zvolen - Krupina, ohradený areál bol prístupný. Kontakt na farský úrad v Dobrej Nive: 045/538 23 78, 045/538 23 89.
GPS: 48.431809626, 19.088798761.

Literatúra
- Kohútová, P.: Rímskokatolícky kostol sv. Matúša apoštola v Babinej. Rímskokatolícka cirkev, Dobrá Niva, rok vydania neuvedený.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Zavarský, V. A.: Slovenské kostoly románske. Matica Slovenská, Martin 1943.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kuka, P.: Babiná 1254 - 1994. 740 rokov obce Babiná. Vydal Obecný úrad v Babinej v roku 1994.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H14).

Web
- www.babina.sk/kulturne-pamiatky
- www.ssmuzeum.sk/histumenie

esteban