Michal na Ostrove

Patrocínium: sv. Michala, archanjela

Vznik: cca prvá polovica 14. storočia

Poloha: na miernej vyvýšenine v obci

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom, západnou vežou, severnou sakristiou a južnou murovanou predsieňou

História
Kostolík postavili zrejme niekedy v 1. polovici 14. storočia na miernej vyvýšenine chránenej pred záplavami ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a sakristiou. Patrocínium chrámu dalo meno aj celej obci.
Okolo roku 1370 bol interiér vyzdobený freskami, z ktorých sa zachovala ladislavská legenda na severnej stene lode. Neskorogotické úpravy sa realizovali koncom 15. storočia. Ďalšie maľby pribudli aj okolo roku 1520.
Koncom 18. storočia (1787) bol kostolík barokovo prestavaný. Loď zaklenuli novou klenbou, ktorej oblúky sa opierajú o polpiliere pristavané v interiéri k južnej a severnej stene lode. V západnej časti lode postavili organovú tribúnu nesenú dvoma piliermi. V tomto období boli zrejme aj prerazené nové okná v severnej stene lode.
V druhej polovici 80. rokoch minulého storočia prešiel kostolík obnovou, v rámci ktorej boli odkryté aj nástenné maľby v lodi v rokoch 1988 - 89.
V roku 2017 sa začal realizovať výskum, ktorý priniesol zaujímavý objav dvoch stavebných etáp líšiacich sa použitých stavebným materiálom - dolná časť múrov je z kameňa, horná z tehál. Následne sa uskutočnila obnova fasád veže a lode kostola.

Zaujímavosti
- Kostolík je peknou ukážkou gotického slohu na Žitnom ostrove, ktorý je známy skôr svojimi románskymi stavbami. V okolí Dunajskej Stredy nájdeme aj ďalšie kostolíky z tohto obdobia - v Dolnom Štáli, Vrakúni či Hornom Bare-Šuľanoch a samotnej Dunajskej Strede.
- V presbytériu sa zachovala pôvodná rebrová klenba, ktorej detaily sú blízke kostolu klarisiek v Bratislave a umožňujú tak datovanie do čias okolo roku 1330. Ide najmä o zdobené konzoly rebier klenby, kde nájdeme figurálne motívy anjelov s nápisovými páskami i výzdobu v tvare listov. Ozdobne spracované sú aj svorníky klenby na ktorých nájdeme Baránka Božieho, resp. ľudskú tvár v rozete.
- Sakristia je zaklenutá rebrovou krížovou klenbu so svornikom zdobeným reliéfom hlavy Krista. Rebrá dosadajú na plasticky zdobené konzoly, z ktorých sa zachovali už len dve na južnej strane. Pod hrubým náterom sa tu črtá zviera, možno drak a zrejme listový vzor.
- Interiér kostolíka bol vyzdobený gotickými freskami, z ktorým je dnes odkrytá iba časť. Ide o pás s ladislavskou legendou nasevernej stene lode, pričom do rovnakého obdobia spadá aj freska zápasu sv. Juraka s drakom v spodnej časti južnej steny pri víťaznom oblúku. Pod strednou časťou ladislavskej legendy je ešte odkrytá mladšia maľba zo 16. storočia. Fresková výzdoba sa mala zachovať aj v celom priestore svätyne a na víťaznom oblúku, v súčasnosti je zatretá.
- Ladislavskú legendu, v tejto časti Slovenska nie tak bežnú, namaľoval priemerný maliar okolo roku 1370. Časť fresiek zakrývajú polpiliere klenby a viditeľné sú tak len tri plochy v jej oblúkoch. Nájdeme tu scénu prenasledovania Kumánov, Ladivu zatínajúcu sekeru do päty Kumána a v záverečnom obraze aj pozoruhodne stvárnenú dušu v podobe malej ľudskej postavy vychádzajúcej z úst umierajúceho Kumána i jeho hlavu napichnutú na kôl, do ktorej klove vták.
- Pod prostredným výjavom ladislavskej legendy je časť výjavu Posledného súdu s archanjelom Michalom odsudzujúcim zatratencov z obdobia okolo roku 1520. Išlo zrejme o maľby, ktoré prekrývali pôvodnú freskovú výzdobu zo 14. storočia.
- Na južnej strane lode sa zachoval neskorogotický sedlový portál, ktorý je však netradične otočený naopak, zdobenou stranou dovnútra.
- Napravo od oltára vystupuje zo steny kamenné pastofórium s pôvodnou železnou miežkou.
- V presbytériu na severnej strane je osadená v obdĺžnikovom kamennom ráme dvojitá nika zakončená mníškou. Podobné niky, už ale bez rámu, nájdeme aj v južnej a severnej stene lode pred triumfálnym oblúkom.
- Hneď vedľa južného vstupu do kostola je do steny vsadená ranorenesančná kamenná krstiteľnica jednoduchého tvaru z roku 1538.
- Barokový oltár je z roku 1790.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v neďalekých Holiciach.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v dobrom stave, s novými fasádami veže a lode. Obnova objektu však ešte nie je dokončená. Navštívili sme ho v auguste 2010, septembri 2012, decembri 2017 a auguste 2022.

Bohoslužby: áno, v maďarskom jazyku 

Praktické informácie
Obec Michal na Ostrove (maď. Szentmihályfa) leží cca 9 km západne od Dunajskej Stredy. Kostolík stojí pri hlavnej ceste na západnom okraji obce a je viditeľný aj z vlaku. Kontakt na farský úrad: 031/ 554 36 81.
GPS: 48.024329413, 17.511101961

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Gerát, I.: Svätí bojovníci v stredoveku. Úvahy o obrazových legendách sv. Juraja a sv. Ladislava na Slovensku. Veda, Bradislava 2011.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K76).
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek, Dajama, Bratislava 2010.

Web
https://www.slovakiana.sk/virtualne-vystavy/20636
- 3D model kostola
https://www.teraz.sk/regiony/na-fasadu-kostola-v-michale-na-ostrove/3446...
- http://dokostola.sk/kostol/411637-najsvatejsej-trojice

esteban
29. 6. 2011, upravené 7. 4. 2018 a 11.9. 2022