Dolný Štál

Patrocínium: sv. Martina biskupa

Vznik: 14. - 15. storočie

Poloha: na miernej vyvýšenine v obci

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Kostol postavili v strede obce na miernej vyvýšenine najneskôr okolo polovice 15. storočia. Masívna veža i obvodové múry lode však naznačujú, že stavba môže byť staršia. Samotná obec sa spomína v písomných prameňoch už v roku 1254.
Okolo roku 1450 by potom táto staršia stavba bola len nanovo zaklenutá rebrovou klenbou, ktorá dosadá na konzoly s kolienkovým článkom v spodnej časti typickými pre viedenské stavebné dielne.
V 16. storočí prešli obyvatelia na reformovanú vieru a prevzali tak aj kostol. Katolíckej cirkvi sa definitívne vrátil v roku 1732. Barokovou úpravou prešiel kostol v roku 1746.
Ešte v 19. storočí bol chrám obohnaný pevnostným múrom a strieľne sú zaznamenané aj na veži. V tomto období došlo aj k úpravám kostola.
V roku 1955 skúmala kostol pamiatkarka Blanka Kovačovičová. O rok neskôr získal objekt pamiatkovú ochranu. V roku 1958 sa uskutočnila obnova, keďže kostol sa nachádzal „vo veľmi dezolátnom stave“. Dostal novú strešnú krytinu, fasády, okná i dvere. Štát na tieto práce prispel sumou vyše 72 000 Kčs.
Status národnej kultúrnej pamiatky získal objekt v roku 1963. Obnova kostola sa realizovala v roku 1977, veža prešla opravou v roku 2004.

Zaujímavosti
- Kostol nemá v exteriéri odsadené presbytérium, to má rovnakú šírku ako loď, na ktorú plynulo nadväzuje. Podobné svätyne dostali pôvodne románske kostolíky v Bernolákove a Boldogu pri prestavbách v 14. storočí. V interiéri je však od lode oddelené triumfálnym oblúkom.
- Staršia literatúra kládla výstavbu veže do 17. storočia.
- Pomerne dlhá sakristia prilieha nielen k presbytériu, ale aj k severnej stene lode a je zaklenutá valenou klenbou.
- Na východnej stene presbytéria sa nachádza pôvodné štrbinové okno, dnes zamurované.
- Neveľké okno s lomeným oblúkom osvetľuje priestor sakristie z východnej strany.
- V južnej stene lode sa nachádzajú tri pomerne veľké výklenky zakončené poloblúkom, podľa všetkého sedílie.
- Na južnej strane svätyne sú odkryté pôvodné konsekračné kríže.
- Na severnej strane svätyne sa nachádza neskorogotický sedlový portál do sakristie. Podobný, ale širší portál vedie aj z podvežia do lode.
- S kostolom je spojená aj tzv. Dolnoštálska Madona (alistáli Madonna, Madonna Pozsonyból) - neskorogotická drevená socha z rokov 1480 - 1490 v životnej veľkosti, ktorá bola súčasťou krídlového oltára z Dómu sv. Martina v Bratislave. Ten bol v roku 1734 prevezený práve do dolnoštálskeho kostola. V medzivojnovom období bol oltár už odložený v podkroví chrámu. Sochu v roku 1941 zakúpili do zbierok Kresťanského múzea v Ostrihome, kde sa nachádza dodnes. 
- Pri kostole zrejme stál možno ešte stredoveký karner, ktorý sa spomína v kanonickej vizitácii z roku 1694. 
- Niektorí autori uvádzajú, že najstaršia zmienka o obci sa nachádza už v Zoborskej listine z roku 1113, kde sa spomína "villa Staul". Tú však ďalší autori považujú za inú, už zaniknutú dedinu (v predchádzajúcej vete sa napríklad spomína vrch Zobor pri Nitre). 
- Obec v období rokov 1948 - 1990 niesla názov Hroboňovo.
- Stredoveké kostoly sa nachádzajú aj v neďalekých obciach Ohrady a Vrakúň.

Súčasný stav
Kostol je v pomerne dobrom stave, nedávno prešiel obnovou. Slúži ako farský veriacim miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. 

Bohoslužby: v nedeľu o 11.00 h (maďarsky)

Praktické informácie
Obec Dolný Štál (maď. Álistál) sa nachádza cca 10 km juhovýchodne od Dunajskej Stredy, na hlavnej ceste vedúcej do Komárna. Kostol stojí na Hlavnej ulici neďaleko mladšieho kalvínskeho kostola v oplotenom ale prístupnom areáli. Návštevu kostola je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru: 0905 840 473.
GPS: 47.933348671, 17.712466121

Literatúra
- Oprava kostola v Hroboňove (spis dokumentov č. SPÚ_Dolný_Štál_39). Archív Pamiatkového úradu SR.
- Kovačovičová, B.: Hroboňovo, okres Dunajská streda, 1955 (č. Z_108). Archív Pamiatkového úradu SR.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5E82).

Web
https://dolnystal.eu/
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/objekt-detail/?idObjekt=2212
https://muemlekem.hu/hatareset/Szent-Marton-plebaniatemplom-Alistal-465
https://www.dokostola.sk/kostol/411628-sv-martina
https://sk.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%BD_%C5%A0t%C3%A1l
https://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php
- http://www.zitava.sk/listiny-a-listy/zoborska-listina-1113

esteban
1. 8. 2010, upravené 26. 3. 2023

Za pomoc ďakujeme pracovníkov Archívu Pamiatkového úradu SR.