Vrakúň

Patrocínium: sv. Jakuba

Vznik: prvá polovica 14. storočia

Poloha: na miernej vyvýšenine v obci

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Kostol postavili v obci v prvej polovici 14. storočia ako typickú stavbu tých čias v podobe jednolodia s polygonálnym presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou. Ešte v stredoveku dostal interiér chrámu výzdobu v podobe nástenných malieb.
Prestavbou prešiel objekt v renesancii a v baroku v rokoch 1760-61. Vtedy bola okrem iného zaklenutá loď pruskou klenbou a kostol dostal nové vnútorné zariadenie, vrátane hlavného a dvoch bočných oltárov z polovice 18. storočia.
Obnova sa realizovala aj v roku 1928 a v roku 1959 dostala klenba v lodi novú výmaľbu. Kostol má status národnej kultúrnej pamiatky od roku 1963.
V roku 1971 bol exteriér nevhodne omietnutý brizolitom. V roku 1979 boli zasa neodborne premaľované gotické nástenné maľby.
V roku 2018 získala farnosť dotáciu 92 000 eur od maďarského Ministerstva ľudských zdrojov, vďaka ktorej bola opravená fasáda kostola, ako aj inštalované podlahové vykurovanie. Pri obnove fasád bolo na južnej strane lode odkryté jedno pôvodné ranogotické okno. V súvislosti s týmito prácami sa realizoval aj architektonicko-historický výskum fasád, ktorý vykonali výskumníci E. Sabadošová, P. Krivda a M. Strieženec. Archívny výskum robil Peter Buday.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje dodnes dominantu obce, aj keď dnes sčasti zakrytý stromami. Staršie fotky sú dôkazom, že tomu tak vždy nebolo.
- Z gotického obdobia sa zachovala celá hrubá stavba, vrátane zaklenutia presbytéria rebrovou klenbou so svorníkmi, ktorá dosadá na valcové prípory.
- Z detailov ide najmä o pôvodné okná presbytéria ešte ranogotického tvaru s mníškou. Rovnaké okno bolo odkryté pri poslednej obnove aj na južnej stene lode.
- Na južnej strane lode je zamurovaný gotický portál. Ďalší podobný portál je aj na západnej strane v podveží.
- V presbytériu je gotické kamenné pastofórium z 15. storočia s vimperkom a bočnými fiálami.
- Pred kostolom je umiestnená pôvodná kamenná krstiteľnica ešte jednoduchého románskeho tvaru a zrejme aj pôvodu.
- Pri kostole je do dlažby osadený fragment kamenného stĺpika.
- V kostole sa nachádzajú aj gotické nástenné maľby. Na severnej stene presbytéria sú odkryté nástenné maľby z gotického obdobia, po neodbornej premaľbe v roku 1979 však nie sú v dobrom stave. Ide o obrazy sv. Mikuláša, sv. Heleny, sv. Ladislava a Neveriaceho Tomáša. V lode bola objavená scéna Piety. Staršia literatúra spomína aj ďalších dvoch uhorských kráľovských svätcov a tiež postavu sv. Krištofa v exteriéri.
- Pod presbytériom sa nachádza krypta s vetracím oknom na východnej strane.
- Nad týmto oknom je zvonka v múre osadený erb rodiny Schmertzingovcov z roku 1869. V roku 1870 tu bol pochovaný Anton Schmertzing.
- Neďaleko kostolíka stojí kaštieľ zo začiatku 20. storočia, ktorý dnes slúži ako hotel.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v Dunajskej Strede, Gabčíkove a Dolnom Štále a jeden zrejme stál aj v Kostolných Kračanoch.

Súčasný stav
Kostol je v pomerne dobrom stave, v rokoch 2018 - 2019 prešiel obnovou. Pri nej boli odstránené nevhodné omietky v exteriéri a nahradené novou fasádou. Slúži ako farský chrám veriacim miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. 

Bohoslužby: v maďarskom jazyku, v nedeľu o 9.30 hod.

Praktické informácie
Obec Vrakúň (maď. Nyékvárkony) sa nachádza cca 8 km južne od Dunajskej Stredy smerom na Gabčíkovo. Kostolík stojí na severnom okraji pôvodnej obce Vrakúň neďaleko vodného kanála v oplotenom areáli. Kontakt na faru: 031/ 552 31 29.
GPS: 47.939318179, 17.603005171

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Tatran, Bratislava 1988.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4099).

Web
- www.dokostola.sk
- http://vrakun.sk
https://ma7.sk/kultura/a-nyekvarkonyi-szent-jakab-templom#lg=2&slide=8
https://www.muemlekem.hu/hatareset/Szent-Jakab-plebaniatemplom-Nyekvarko...

esteban
29. 11. 2014, upravený 14. 2. 2017, 26. 1. 2023