Dunajská Streda

Hoci sa gotický Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Dunajskej Strede z veľkej časti zachoval dodnes, stredoveký pôvod už po prestavbách pripomína len základná dispozícia a niekoľko architektonických detailov a zvyšky nástenných malieb.

Kostol postavili v druhej polovici 14. storočia (uvádza sa aj 2. pol. 15. storočia) ako väčšiu jednoloďovú stavbu s polygonálnou svätyňou a západnou predstavanou vežou, pričom pôvodne bol chrám zasvätený sv. Jurajovi. O niečo neskôr bol kostol vyzdobený nástennými maľbami vysokej kvality. V roku 1518 rozšírili kapacitu chrámu prístavbou severnej lode zaklenutej neskorogotickou rebrovou klenbou.

V období baroka (koncom 17. a v poslednej tretine 18. storočia) prešiel kostol rozsiahlou prestavbou. Loď i presbytérium dostali nové klenby, upravené boli fasády i okná, nové bolo aj vnútorné vybavenie.

Okrem obvodových múrov sa z pôvodnej gotickej stavby zachovala hodnotná krížová rebrová klenba podvežia, západný portál, okná veže s kamennou kružbou, ako aj klenba bočnej lode. Na nárožiach severnej lode sú osadené konzoly v podobe ľudských tvárí.

V presbytériu sú prezentované zvyšky stredovekej maliarskej výzdoby. Na severnej stene sa nachádza freska vysokej kvality zobrazujúca sv. Mikuláša, ktorého autorom bol pokračovateľ majstra Vitale da Bologna. Na južnej stene presbytéria je ďalšia značne poškodená postava. Gotická maľba Snímanie z kríža v netradičnom poňatí sa nachádza na južnej exteriérovej stene presbytéria.

Maľby boli zreštaurované v roku 1955. Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol od roku 1963.

GPS: 47.992434744, 17.616974115

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Tatran, Bratislava 1988.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2621).
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=2199
- www.nockostolov.sk
- www.dunstreda.sk/kulturne-pamiatky

esteban
9. 11. 2014, upravené 24. 10. 2021