Kostolné Kračany

Už len románska krstiteľnica pripomína existenciu stredovekého kostolíka v obci Kostolné Kračany. V rokoch 1819 - 20 ho nahradili klasicistickou stavbou.

Obec Kračany sa spomína v písomných prameňoch už v roku 1212, čo podporuje predpoklad, že tu stál ešte románsky kostolík.

Súčasťou jeho zariadenia bola podľa všetkého aj zachovaná kamenná krstiteľnica datovaná do 13. storočia. V hornej časti je zdobená typickým oblúčikovým vlysom.

Krstiteľnica zrejme ako jediná z pôvodného vybavenia stredovekého kostolíka prežila až do dnešných dní a nachádza sa v areáli súčasného Kostola sv. Bartolomeja, neďaleko brány doň.

GPS: 47.982701275, 17.576306462

Zdroje:
- Súpis pamiatok Slovenska, zväzok druhý K - P, SÚPSaOP, Obzor, Bratislava 1968.
- Oriško, Š.: Poznámky k výskumu románskych krstiteľníc. Neznáme i známe kamenné krstiteľnice zo západného Slovenska. In: Pamiatky Trnavy a trnavského kraja 4. Zbormík zo seminára konaného 7. 12. 2000, Trnava 2001.
- www.kostolnekracany.sk
- http://regina.rtvs.sk/nasa-obec-nas-kostol-kostolne-kracany
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4012).

esteban