Ladomerská Vieska

Až do roku 1927 stál na vyvýšenom mieste obce stredoveký kostolík zo 14., možno až 13. storočia. Keďže už kapacitne veriacim nevyhovoval, zbúrali starú loď a kolmo na pôvodnú orientáciu stavby postavili nový, oveľa väčší kostol. Zo stredovekej stavby sa zachovalo len polygonálne presbytérium premenené na bočnú loď.

Stredoveký kostol zasvätený Všetkým svätým postavili (najneskôr?) niekedy v prvej polovici 14. storočia (uvádzajú sa aj 40. roky 14. storočia). Patrocínium je doložené v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Tunajšie osídlenie je veľmi staré, osada Ladomer sa uvádza v písomných prameňoch už od roku 1075 (pod názvom Radmera).

Išlo o jednoloďovú bezvežovú stavbu s polygonálnym presbytériom. To osvetľuje dodnes zachované vysoké štrbinové okno románskeho tvaru, čo by mohlo znamenať, že datovanie kostolíka by sa dalo posunúť do obdobia, kedy už dochádzalo k prelínaniu románskeho a gotického štýlu (polygonálny tvar presbytéria). Podobnú kombináciu štýlov nájdeme napríklad aj v nie tak vzdialenej Zolnej, pričom tamojší kostolík je datovaný do obdobia okolo roku 1280. Podrobnejší achitektonický ani archeologický výskum sa tu však zatiaľ nerealizoval.

Kostolík prešiel neskorogotickou prestavbou, čo pripomína objavený nápis s letopočet 1481. Okolo roku 1552 pristavali k západnému priečeliu lode mohutnú vežu. Ďalšie stavebné úpravy sa spomínajú aj v rokoch 1778 a 1820, kedy mala byť nanovo zaklenutá loď.

Začiatkom 20. storočia už stredoveká stavba nestačila pojať zvýšený počet veriacich, a preto sa rozhodlo postaviť nový kostol. S jeho výstavbou sa začalo 17. mája 1927 a dokončili ju 4. októbra 1928.

Staviteľom nového chrámu v historizujúcom slohu bol Stanislav Zachar z Vrútok. Postavili ho kolmo na pôvodný kostolík, pričom nová svätyňa je orientovaná na sever. Pri stavbe bola zbúraná stredoveká loď, zachovalo sa len pôvodné presbytérium a renesančná veža, ktorú pri prestavbe zvýšili. Moderný kostol zasvätili Kristovi kráľovi.

O stredovekom pôvode tak dnes svedčí len pôvodné presbytérium s oknami ešte románskeho tvaru, ktoré je zaklenuté gotickou sieťovou klenbou datovanou do roku 1481. V interiéri bol odkrytý konsekračný kríž zo 14. storočia.

Kostol získal štatút národnej kultúrnej pamiatky v roku 1963. Za posledné roky farnosť viackrát žiadala o grant z programu MK SR Obnovme si svoj dom na obnovu fasád kostola, uspela však len v roku 2016, kedy boli vykonané práce na stredovekom presbytériu.

GPS: 48.576974472, 18.873350322

Zdroje:
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=12982
- http://www.ladomerska-vieska.sk/farsky-urad/131-z-historie-kostola.html
https://www.pamiatkynaslovensku.sk/vieska-ladomerska-vieska-kostol-krist...
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y11, resp. 1201).

esteban
10. 8. 2013, upravené 22. 12. 2021

Za spresňujúce informácie o pôvodnom patrocínium ďakujeme pánovi Ivanovi Lukáčovi z OZ Park Topoľčianky.