Svätý Jur

Patrocínium: sv. Juraja

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: na vyvýšenom mieste v severozápadnej časti obce

Stručný popis: pôvodne románsky, goticky rozšírený kostol s polygonálnym presbytériom, severnou bočnou loďou, južnou kaplnkou a severnou sakristiou

História
Prvý kostol postavili na súčasnom mieste niekedy v prvej polovici 13. storočia z lomového kameňa ako jednolodie so svätyňou neznámeho tvaru (kvadratický/ polygonálny?), pod ktorou sa nachádzala murovaná krypta.
Niekedy okolo roku 1280 došlo k veľkému rozšíreniu kostola. Loď bola predĺžená západným smerom na cca dvojnásobok pôvodnej dĺžky a románska svätyňa bola nahradená gotickým polygonálnym presbytériom.
Výrazné prestavby boli realizované aj v nasledujúcom storočí. V období okolo polovice 14. storočia pristavali do západnej časti lode murovanú emporu. V poslednej štvrtine 14. storočia došlo k opätovnému rozšíreniu kostola prístavbou severnej bočnej lode, prepojenej s hlavnou arkádami. Zaklenuli ju troma poliami rebrovej klenby. V rámci celkovej prestavby dostala murovanú rebrovú klenbu aj hlavná loď. K západnému priečeliu pristavali vežu (vyhorieť mala v roku 1663 pri jednom z tureckých nájazdov).
V priebehu 15. storočia (v rokoch 1465 - 67, možno však aj o cca 20 rokov skôr) pristavali z južnej strany kostola Kaplnku Sv. Trojice, dnes sv. Bartolomeja, pričom pri stavbe západného múru využili aj románsky oporný pilier. V západnej časti kaplnky o niečo neskôr dostavali murovanú tribúnu.
V priebehu 16. storočia dostal kostol dodnes zachovaný hlavný oltár a došlo k rozšíreniu empory v hlavnej lodi smerom do severnej bočnej lode, aj kvôli potrebám evanjelikov, ktorí v tom čase užívali kostol. Katolíci ho prevzali späť až v roku 1628. Niekedy v tomto období vznikla zrejme aj renesančná murovaná predsieň pred južným vstupom, na čo sčasti doplatil pôvodný gotický portál.
V období baroka pribudla murovaná predsieň aj pred vstup do severnej bočnej lode a v roku 1780 bola zúžená empora odstránením časti pozdĺž severnej stene bočnej lode.
Stavebné úpravy sa diali aj v priebehu 20. storočia. Pred západný vstup postavili murovanú predsieň, v južnej kaplnke zbúrali gotickú tribúnu. V južnej predsieni zamurovali otvorené arkády, čím sa zmenila na uzatvorený priestor.
Komplexná obnova objektu prebieha od 90. rokov 20. storočia a súvisiaci výskum priniesol v roku 2010 objav románskej stavebnej etapy.

Zaujímavosti
-
Kostol predstavuje výraznú dominantu mesta aj bez veže vďaka vyvýšenej polohe neďaleko pravekého a slovanského hradiska Neštich a stredovekého hradu Biely Kameň.
- Stavba bola až do roku 2010 považovaná za ranogotickú datovanú do obdobia rokov 1280 - 1300. Objav románskeho jadra predstavuje významný posun v datovaní kostola.
- Z pôvodnej románskej stavby sa zachovala južná stena lode, v ktorej odkryli dve štrbinové okná. Súčasťou pôvodného kostola bola podľa výskumu aj murovaná krypta (podzemná kaplnka) pod presbytériom, vrátane jej zaklenutia. Našli sa aj zvyšky pôvodného vchodu na južnej strane.
- Románska krypta sa nachádza pod celým súčasným presbytériom, čo otvára otázku o tvare pôvodnej svätyne. Pomerne veľké presbytéria polygonálneho tvaru sú totiž známe z viacerých ešte neskororománskych kostolov v okolí Bratislavy (Holice), ako aj z ranogotickej stavby Kostola sv. Jána Krstiteľa v Modre, datovanej najnovšie do polovice 13. storočia.
- Dominantným slohom je v kostole gotika. Nájdeme tu pekné klenby v hlavnej i vedľajšej lodi, ako aj v južnej kaplnke. Významným objavom z poslednej obnovy sú dve ranogotické okná v západnej časti južnej steny lode. V okná sa zachovali zaujímavé kružby, kostol je prístupný viacerými gotickými portálmi.
- Presbytérium je od osi lode vychýlené výrazne doprava (na juh). Na Slovensku je pritom rozšírenejší odklon od osi na opačnú stranu, ktoré má symbolizovať hlavu ukrižovaného Krista sklonenú nad pravé plece.
- Hodnotné je vežovité pastofórium v severnej stene presbytéria, ktoré vzniklo snáď okolo roku 1462.
- Gotický pôvod má aj zvon s letopočtom 1400, ktorý visí v drevenej zvonici pri kostole, datovanej do 17. storočia.
- V interiéri sa nezachovalo veľa z freskovej výzdoby, do prvej štvrtiny 15. storočia je datovaná maľba sv. Erazma na východnej stene bočnej lode.
- Hlavný oltár sv. Juraja z bieleho pieskovca patrí medzi vzácne ukážky už renesančného umenia na Slovensku. Vznikol v dielni Štefana Pilgrama v roku 1519 alebo 1527 (rôzne zdroje).
- Pri ceste do Bratislavy stojí Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie z roku 1459, známa aj ako "Pustý kostolík".
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v Pezinku-Grinave, Bratislave-Rači či Limbachu.
- Kostol má na Apsida.sk okrúhle poradové číslo 250 spomedzi stavieb zo Slovenska. 

Súčasný stav
Kostol slúži miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi ako farský chrám. Po obnove prebiehajúcej od 90. rokov minulého storočia je v dobrom stave. Navštívili sme ho v júli 2007, vo februári a júni 2009, v apríli 2011, máji 2014 a marci 2016.

Bohoslužby: v utorok až sobotu o 18.00 hod., v nedeľu o 9.00 a 11.00 hod.

Praktické informácie
Mesto Svätý Jur leží cca 15 km severovýchodne od Bratislavy. Kostol je viditeľný už zďaleka vďaka vyvýšenej polohe. Stojí v časti Neštich na severozápadnom okraji zástavby v oplotenom, ale prístupnom areáli spolu so zvonicou. Kontakt na farský úrad je 02/ 449 714 54.
GPS: 48.257734646, 17.206499563

Literatúra:
- Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Bratislava, 2012, str. 163 - 166. Dostupné na internete - http://www.pamiatky.sk/sk/page/rocenka-pamiatkovych-vyskumov-2010.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B34).

Web:
- http://svatyjur.fara.sk
- www.svatyjur.sk
- http://fks.sk/~tinka/projektupg.html - 3D model kostola

esteban