Vrbov

Patrocínium: sv. Serváca

Vznik: cca prvá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na miernej vyvýšenine v centre obce

Historický región: Spiš

Stručný popis: dvojloďový románsko-gotický kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou

História
Prvotný kostolík postavili niekedy v priebehu prvej polovice 13. storočia vo vyvýšenej polohe ako jednoloďovú stavbu so západnou vežou a kvadratickou svätyňou. Letopočet 1222 z mladšieho obdobia v interiéri by tak mohol mať aj reálny základ. Obec samotná sa spomína v roku 1251.
Začiatkom druhej polovice 14. storočia došlo k veľkej prestavbe objektu, v rámci ktorej bola románska svätyňa nahradená pomerne dlhým rovno ukončeným presbytériom len o málo užším ako loď. Zo severnej strany pripojili pomerne dlhú sakristiu obdĺžnikového pôdorysu. Následne prestavali aj románsku loď, ktorú zaklenuli na dve 12-boké piliere. Menšie práce sa realizovali aj v neskorogotickom období.
Koncom 40. rokov 16. storočia prijali miestni veriaci evanjelicú vieru, čo sa samozrejme dotklo aj ich kostola. V roku 1556 Vrbov vyhorel, pričom požiar zasiahol aj stredoveký kostol. Ten sa vrátil do rúk katolíkov v roku 1674.
Ešte zrejme niekedy na prelome 16. a 17. storočia postavili pár metrov južne od kostola samostatnú murovanú zvonicu. V druhej polovici 18. storočia (1772) prešiel kostol veľkou barokovou úpravou, ktorá sa dotkla exteriéru (fasády, okná), ako aj interiéru. V západnej časti lode pribudla murovaná tribúna. Steny a klenby boli citlivo pokryté štukovou výzdobou v rokokovom štýle.
Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol od roku 1963. Posledná veľká obnova sa realizovala v rokoch 2003 - 2007, v rámci ktorej sa uskutočnil aj archeologický výskum, ktorý priniesol objav murív staršej stavebnej etapy chrámu..

Zaujímavosti
- Kostol spolu s renesančnou zvonicou predstavuje výraznú dominantu námestia.
- Interiér kostola predstavuje krásny súlad medzi stredovekými a rokokovými prvkami. Podobný nájdeme aj v neďalekej Ľubici.
- V prvej polovici 13. storočia tu zrejme postavili menší jednoloďový kostolík s kvadratickou svätyňou, ktorý bol zrejme na dvakrát odstránený v prospech dnešnej stavby (najprv loď a neskôr aj svätyňa).
- Z románskeho obdobia sa zachovala hmota lode a dolnej časti veže. Z detailov ide o západný a južný (taktiež pokrytý štukou) ústupkový portál s vloženými stĺpikmi a polkruhovou archivoltou, oba datované do obdobia okolo roku 1250.
- Bohato profilovaná spodná časť pôvodného víťazného oblúka svedčí o reprezentatívnosti pomerne veľkej románskej stavby.
- Na veži sú prezentované združené okná so stredovým stĺpikom a už lomenými záklenkami.
- Gotickú prestavbu zo 14. storočia reprezentuje predovšetkým dlhé rovno ukončené presbytérium zaklenuté hneď troma poliami krížovej rebrovej klenby, čo pripomína skôr riešenia svätýň kláštorných chrámov.
- Loď je zaklenutá gotickou rebrovou klenbou, ktorú nesú dva 12-boké piliere.
- Severná sakristia je taktiež zaklenutá troma poliami krížovej rebrovej klenby, ktorej pätky svedčia o vplyve levočskej dielne.
- Do presbytéria vedie gotický portál s piatimi prútmi na každej strane, ktoré plynule prechádzajú do lomenej archivolty. V súčasnosti ho zakrýva mladšia predsieň. Jednoduchý gotický portál vedie do podvežia zo západnej strany.
- V severnej stene lode je prezentované kamenné ostenie dnes zamurovaného okna s polkruhovým záklenkom. Na východnej stene presbytéria je sčasti zamurované gotické okno s lomeným záklenkom.
- Statiku zaklenutého presbytéria zabezpečujú dva mohutné východné oporné piliere s oblúkmi katedrálneho typu.
- V kostole sa zachovala bronzová krstiteľnica z roku 1483 od Johanna Wagnera zo Spišskej Novej Vsi.
- Patrocínium sv. Serváca je jediné na celom Slovensku.
- Južne od kostola stojí renesančná zvonica, ktorá je súčasťou opevnenia kostola. Pochádza zrejme z prelomu 16. a 17. storočia, keďže v prízemí nájdeme portál ešte gotického tvaru. Zachovaný nápis datuje stavbu (dokončenie/prestavbu) do roku 1644.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v okolitých obciach Ľubica (farský a filiálny), Žakovce, Tvarožná, Huncovce a pôvodne stál aj vo Vlkovej-Levkovciach.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v októbri 2013 a marci 2017.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 8.00 a 10.00 hod., podrobné informácie na tejto stránke

Praktické informácie
Obec Vrbov leží približne 5 km južne od Kežmarku. Kostol stojí na námestí v opevnenom areáli. Kontakt na farský úrad: 052/ 45 921 86.
GPS: 49.088451007, 20.424608588

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Žáry, J.: Dvojloďové kostoly na Spiši, Tatran, Bratislava 1986.
- Kučerová, M: Záchranný výskum v Kostole sv. Serváca vo Vrbove. In: AVANS v roku 2005, AÚ SAV v Nitre, Nitra 2007, str. 123 - 126. Dostupné v elektronickej podobe na http://www.cevnad.sav.sk/aktivita_1_1/AVANS_v_roku_2005.pdf.
- Haviarová, M. - Haviar, T.: Spišské renesančné zvonice. Vydavateľstvo MS, Martin 2011.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5T33).

Web
http://vrbov.fara.sk//
https://www.dokostola.sk/kostol/farsky-kostol-sv-servaca
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=13918
http://www.pamiatky.sk/Content/PZ_ZASADY/Vrbov/Zasady_ochrany_pamiatkove...
- Video o kostole
- www.moj-vrbov.sk
- www.slovakiana.sk

esteban
29. 3. 2015, upravené 29. 7. 2017 a 8. 6. 2022