Liptovský Ján

Patrocínium: sv. Jána Krstiteľa

Vznik: cca posledná štvrtina 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na vyvýšenine v obci

Historický región: Liptov

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom, západnou vežou a severnou sakristiou

História
Prvý kostolík postavili vo vyvýšenej polohe zrejme už okolo roku 1280. Išlo ešte o stavbu s neskororománskymi prvkami (severný portál). Podľa zasvätenia sv. Jánovi Krstiteľovi dostala obec aj svoje meno.
V druhej polovici 14. storočia bol kostolík rozsiahlo prestavaný, z tohto obdobia pochádza rebrová krížová klenba polygonálneho presbytéria. V ďalších storočiach došlo k rozšíreniu lode južným smerom.
V nepokojnom 17. storočí obohnali chrám kamenným múrom, ktorého súčasťou je aj murovaná zvonica. Súčasnú siluetu mal získať kostolík až v roku 1808, kedy bola k západnému priečeliu pristavaná veža.
V roku 1971 sa tu uskutočnil archeologický výskum, ktorý pomohol objasniť počiatky stavby. V minulom desaťročí bol zreštaurovaný hlavný oltár.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje výraznú dominantu krajiny, viditeľnú na vzdialenosť niekoľkých kilometrov. Obzvlášť vynikne pri pohľade z juhu s Vysokými Tatrami v pozadí.
- Neprehliadnuteľný je aj v rámci obce, keď celý opevnený areál s kostolíkom a zvonicou na miernej vyvýšenine prevyšuje okolitú zástavbu.
- Napriek viacerým prestavbám je gotický pôvod kostolíka stále zreteľný, napodiv aj vďaka neskorobarokovej veži, ktorej proporcie a zdvojené okná pôsobia starobylo a pripomínajú obdobie ranej gotiky v tomto regióne.
- Na severnej strane lode dodnes slúži ako hlavný vstup jednoduchý neskororománsky portál, ktorého vrchná časť je dnes zamurovaná. Jeho menej zvyčajné umiestnenie zodpovedá polohe kostolíka na južnom okraji obce.
- Kostolík sa môže pochváliť zvyškom najstaršieho zachovaného krovu na území Slovenska datovaného do rokov 1291/1292. Súčasný krov nad loďou pochádza z rokov 1467/1468 a krov nad svätyňou je datovaný do rokov 1517/1518.
- Zamurovaný portál jednoduchých tvarov sa nachádza aj na južnej strane presbytéria.
- Presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou z obdobia okolo roku 1380.
- Z gotického vybavenia sa zachovala kamenná krstiteľnica zo 16. storočia s tordovanou nohou a goticko-renesančný bočný oltár Ukrižovania zo 16. storočia s nadstavbou v podobe starších trojuholníkových štítov z 15. storočia.
- Z druhej polovice 15. storočia pochádza plastika Madony, ktorá dnes tvorí súčasť bočného barokového oltára z konca 17. storočia.
- V interiéri je do severnej steny lode zamurovaný náhrobný kameň rodu Szentiványiovcov (Svätojánskych) z prvej polovice 16. storočia.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Dovalovo, Okoličné, Liptovský Ondrej a lokalita zaniknutého stredovekého chrámu v obci Liptovský Peter.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský kostol. Je v relatívne dobrom stave, fasády sú však už dosť zašlé. Navštívili sme ho v auguste 2010, decembri 2013 a apríli 2018.

Bohoslužby: každý deň, v nedeľu o 9.30 h. Bližšie informácie k bohoslužbám - http://dokostola.sk/kostol/412222-farsky-kostol-sv-jana-krstitela. 

Praktické informácie
Obec Liptovský Ján sa nachádza cca 11 kilometrov juhovýchodne od Liptovského Mikuláša. Kostolík stojí vo vyvýšenej polohe v strede obce v opevnenom ale prístupnom areáli a je už zďaleka viditeľný. Kontakt na farský úrad: 044/ 526 33 93.
GPS: 49.044630096, 19.676604867 

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Houdek, I.: Z histórie kostolov a iných staviteľských pamiatok Liptova. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Roč. XXI (1927), str. 58 - 79.
- Čajka, M.: Počiatky stredovekej sakrálnej architektúry na Liptove (Súčasný stav výskumu). In: ARS roč. 2003, č. 3, str. 167 - 187.
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 2, str. 14 - 19.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5791).

Web:
- www.liptjan.sk/pamiatky
- http://schematizmus.kapitula.sk
- http://liptovskyjan.fara.sk/
- FB stránka farnosti
- http://svf.uniza.sk/kpsu/pages/grunova/material/publikacie/2013_historic...

esteban