Kolíňany

Patrocínium: sv. Štefana kráľa

Vznik: 12. storočie

Poloha: na návrší nad obcou

Stručný popis: pôvodne románsky jednoloďový kostolík s predstavanou západnou vežou a polkruhovou apsidou rozšírený modernou prístavbou

História
Kostolík postavili na skalnatom návrší v dominantnej polohe niekedy v priebehu 12. storočia. Išlo o typickú románsku stavbu so západnou emporou, blízku kostolom v neďalekých Dražovciach či Dolných Obdokovciach.
V období gotiky prešiel dvoma prestavbami, druhú z nich, neskorogotickú, datoval výskum do obdobia okolo a po roku 1400.
V druhej polovici 17. storočia prešiel kostolík renesančnou prestavbou, o storočie neskôr sa realizovali barokové úpravy, pričom stavbu rozšírili o severnú kaplnku obdĺžnikového pôdorysu. Ďalšie úpravy sa udiali aj koncom 19. a začiatkom 20. storočia.
Zásadnou prestavbou prešiel objekt v roku 1933, keď naprieč loďou postavili novú väčšiu loď zakončenú presbytériom na severnej strane. Nové priestory sprístupnili vybúraním oblúkov v severnej a južnej stene pôvodnej románskej lode. Prestavbe padla za obeť aj staršia severná kaplnka.
V roku 2014 sa tu uskutočnil výskum, ktorý priniesol objav viacerých architektonických detailov z obdobia stredoveku (zamurované okná, portál).

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej polohe dominuje širokému okoliu a je viditeľný už zďaleka.
- Prestavba v 20. storočí do značnej miery narušila stredoveký ráz kostolíka, našťastie však nedošlo k zbúraniu pôvodnej stavby vo väčšom rozsahu.
- Z románskeho obdobia sa tak zachovala polkruhová apsida zaklenutá konchou a triumfálny oblúk, západná predstavaná veža i veľká časť obvodových múrov lode.
- V interiéri je to hlavne pôvodná empora, ktorá sa otvára do lode troma oblúkmi nesenými dvoma hranolovými piliermi.
- Predstavaná veža nie je typická pre románske obdobie, skôr už pre gotiku, resp. obdobie prelínania románskeho a gotického slohu od druhej tretiny 13. storočia. Podobné románske stavby majú prevažne menšie vstavané veže nad západnými emporami.
- Výskum v roku 2014 priniesol objav zamurovaných štrbinových okien na východnej a južnej stene apsidy. Na južnej stene lode v priestore empory bolo odkryté kruhové okno so štvorlístkovou kamennou kružbou. Rovnaké okno, ale už bez kružby, sa nachádza aj na náprotivnej severnej stene románskej lode. - Kamenné ostenie ďalšieho stredovekého okna obdĺžnikového tvaru sa našlo pri archeologickom výskume v navŕšení terénu po prestavbe v 20. storočí.
- Pri tom istom výskume sa našli aj takmer všetky časti jednoduchého románskeho portálu, ktorý sa pôvodne nachádzal na južnej strane lode.
- Reštaurátorský výskum interiéru apsidy nepotvrdil prítomnosť nástenných malieb.
- Podobným spôsobom ako v Kolíňanoch boli rozšírené románske kostolíky v obciach Jur nad Hronom a Orešany
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v neďalekých obciach Jelenec a Pohranice.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v júni 2006, októbri 2009, septembri 2011, februári 2015 a apríli 2017.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku každý deň okrem soboty, v nedeľu o 8.00 a 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Kolíňany (maď. Kolon) leží cca 11 kilometrov severovýchodne od Nitry, hneď pri hlavnej ceste na Zlaté Moravce. Kostolík na kopci je zďaleka viditeľný. Areál je voľne prístupný a dá sa k nemu dostať aj autom. Od kostolíka je krásny výhľad na okolitú krajinu. Kontakt na farský úrad: 037/ 631 62 21.
GPS: 48.361374724, 18.191535473

Literatúra:
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5T94).

Web
- www.kolinany.eu
- https://plus.google.com/photos/kolinany
- www.dokostola.sk

esteban