Ochtiná

Patrocínium: pôvodne sv. Mikuláša, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v.

Vznik: cca koniec 13. storočia až prvá štvrtina 14. storočia

Poloha: v obci na vyvýšenine v opevnenom areáli

Historický región: Gemer

Stručný popis: jednoloďový gotický kostol s polygonálnym presbytériom, pristavanou západnou vežou, severnou loďou, sakristiou a južnou predsieňou

História
Kostolík postavili na miernej vyvýšenine niekedy v období od konca 13. storočia po koniec prvej štvrtiny 14. storočia. Prvá písomná zmienka o objekte je v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337.
Podľa najnovších výskumov mala stavba podobu bezvežového jednolodia so svätyňou zrejme kvadratického pôdorysu tak, ako v prípade neďalekého kostolíka v Roštári.
V rokoch 1340 - 1380 došlo k stavebnej úprave kostolíka. Svätyňa bola prestavaná/predĺžená do podoby polygonálneho presbytéria a taktiež došlo k zvýšeniu jeho obvodových múrov. Nová svätyňa bola následne zaklenutá krížovou rebrovou klenbou (podľa dendrochronológie zvyškov krovu sa tak mohlo stať po roku 1377). Novú podobu dostali aj okná. Následne dostal kostolík aj bohatú freskovú výzdobu, veľmi blízku freskám v neďalekých Koceľovciach.
Kostolík výrazným spôsobom zmenil svoju podobu v druhej polovici 15. storočia. K severnej strane bola pristavaná bočná loď zaklenutá hviezdicovou klenbou. S hlavnou loďou je prepojená dvoma arkádovými oblúkmi. K západnému priečeliu bola zrejme niekedy v tomto období pristavaná veža, do ktorej osadili románske okná z inej staršej stavby. K severnej strane presbytéria pristavali štvorcovú sakristiu.
V období reformácie prevzali kostolík evanjelici (protestantský kňaz Šimon sa tu spomína už v roku 1545). Okolo roku 1635 bol pôvodne plochý drevený strop v lodi nahradený pruskou klenbou, došlo k zatretiu gotických malieb a úpravou prešli aj okná lode.
Koncom 17. alebo začiatkom 18. storočia doplnili interiér lode o tribúnu pri severnej stene. V druhej polovici 18. storočia dostala veža drevenú nadstavbu a charakteristické zastrešenie cibuľovitého tvaru.
Gotické fresky boli v roku 1894 odkryté I. Grohom, ktorý ich následne v rokoch 1901-07 aj reštauroval nie veľmi uspokojivým spôsobom. Neporušené fresky objavili v 70. rokoch minulého storočia na víťaznom oblúku v podstrešnom priestore nad barokovou klenbou.
Počas prvej svetovej vojny, v roku 1916, boli zrekvirované a rozbité dva zvony z veže kostola. Na tej v roku 1983 inštalovali nové hodiny. V rokoch 1958 - 59 bol celý kostolík renovovaný. V posledných rokoch sa podarilo reštaurovať časti vnútorného zariadenia (oltár, kazateľnica) a začala sa komplexná obnova. 

Zaujímavosti
- Kostolík je vďaka mohutnej veži a vyvýšenej polohe výraznou dominantou krajiny.
- Donedávna sa všeobecne akceptoval románsky pôvod minimálne veže kostolíka, vďaka jej typickým združeným oknám. Najnovší výskum zameraný na krovy stavby, preukázal neskorší pôvod veže, keďže preukázal vonkajšiu omietku na pôvodnom západnom priečelí i zamurované vetracie okienko. Slovensko tak zrejme prišlo o jednu zo svojich románskych stavieb. Konečné slovo by však mal povedať až historicko-architektonický a možno aj archeologický výskum.
- Pekne zachované románske okná na veži tak musia pochádzať z inej staršej stavby. Do úvahy by mohla prichádzať pôvodná veža kostola v Štítniku, ktorej výstavba sa najnovšie datuje už do 13. storočia. V 15. storočí došlo k jej deštrukcii, čo si vyžiadalo výstavbu takmer celej veže nanovo. Druhotnosť osadenia okien by mal taktiež potvrdiť ďalší výskum.
- Z gotického obdobia sa zachovali sčasti okná, južný portál do lode, ako aj zaklenutie presbytéria a bočnej lode.
- V interiéri zo stredovekého vybavenia nájdeme kamennú krstiteľnicu.
- Freskovú výzdobu zachovanú vo svätyni a na víťaznom oblúku realizovala koceľovská dielňa, o čom svedčí takmer rovnaký obsah malieb i mnohé zhodné detaily. Autora nazývame aj Majstrom ochtinského presbytéria.
- Hlavným motívom hodnotných fresiek je podrobne stvárnený život Krista, okrem neho tu nájdeme postavy evanjelistov, apoštolov a ďalších svätcov a svätíc. Medzi menej časté motívy patri Apokalyptické zviera na víťaznom oblúku zo strany svätyne či stvárnenie sv. Trojice v podobe hlavy s troma tvárami, ktoré nájdeme na ostení kruhového okna na východnej stene presbytéria. Podobné nájdeme aj v kostolíku v Rákoši, ktoré zrejme bolo vzorom pre ochtinskú maľbu.
- Zaujímavým spôsobom bola realizovaná nedávna obnova oltára kostolíka, keď z neho bol odstránený centrálny obraz a jeho funkciu prevzal výjav Snímanie z kríža s troma Máriami namaľovaný na východnej stene svätyne.
- Netradičným motívom je polpostava sv. Ľudovíta z Toulouse s dvoma kráľovskými korunami v rukách namaľovaná v hornej časti ostenia jedného z južných okien presbytéria. Maľba má symbolizovať nárok uhorských Anjouovcov na druhú kráľovskú korunu - v Neapole.
- Centrálnym výjavom freskovej výzdoby v lodi bola postava Ježiša v mandorle na víťaznom oblúku.
- Prieskum krovov ukázal, že nad presbytériom sa zachovali časti staršieho krovu postaveného aj zo stromu vyťatého v období rokov 1376/77, ako aj o čosi mladšieho z dreva datovaného do rokov 1479/80 a 1482/83.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v neďalekom Štítniku, Roštári a Koceľovciach

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnemu zboru Evanjelickej cirkvi. Po reštaurovaní oltára a kazateľnice získal miestny cirkevný zbor v roku 2012 dotáciu na prípravu komplexnej obnovy kostolíka. V roku 2016 začala výmena strešnej krytiny. Navštívili sme ho v júni 2005, auguste 2007, decembri 2012, októbri 2014, novembri 2015, septembri 2017 a februári 2018.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Ochtiná sa nachádza cca 20 km západne od Rožňavy. Kostolík je vďaka svojej veži viditeľný už zďaleka. Pri návšteve treba rátať s poplatkom za fotenie. Kontakt na cirkevný zbor Ochtiná: 0905 874 096.
GPS: 48.683693405, 20.325648487

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Plekanec, V. - Haviar, T.: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. Vydavateľstvo Matice Slovenskej, Martin 2010.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Togner, M.: K průzkumu nástenných maleb v rožňavském okresu. In: Najnovšie poznatky výskumu výtvarných pamiatok v objektoch vývoja architektúry v okrese Rožňava. Sborník zo seminára konaného v dňoch 29. – 31. 3. 1978 vo Vyšnej Slanej. Okresná správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Rožňave, Šumperk 1978.
- Dvořáková, V. - Krása, J., - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Šlosár, J.: Z dejín Ochtinej. Obecný úrad v Ochtinej, Ochtiná 1993.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5M91).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web
- www.obecochtina.sk
- http://artrestauro.sk
- http://gesecav.sk
- http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/ochtina
- http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/architektonicko-historicky-vyskum-striech-a-krovov-v-ochtinej-a-kocelovciach

esteban