Roštár

Patrocínium: pôvodne sv. Ondreja, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a.v.

Vznik: posledná štvrtina 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na miernej vyvýšenine uprostred obce

Historický región: Gemer

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, predstavanou západnou vežou a pristavanou sakristiou

História
Kostolík bol postavený niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia ako typické jednolodie s kvadratickou svätyňou. Podľa niektorých autorov sa tak stalo s využitím zvyškov staršej stavby.
Niekedy v polovici 15. storočia bol interiér presbytéria, južná stena lode a víťazný oblúk vyzdobené maľbami, ktoré boli v priebehu 17. storočia zatreté. To už kostolík slúžil evanjelikom.
V roku 1689 postihol stavbu veľký požiar, ktorý ju silno narušil. Vyžiadalo si to rozsiahlu rekonštrukciu už v barokovom slohu. Loď kostolíka bola nanovo zaklenutá, pôvodné gotické okná na presbytériu i lodi boli znížené a rozšírené. Nové okno prerazili na severnej strane. Pred pôvodný južný vstup bola pristavaná murovaná predsieň a k severnej strane presbytéria pristavali sakristiu. Kostolík dostal aj nové vnútorné vybavenie, ktoré sa zachovalo dodnes.
V 18. storočí bola postavená drevená tribúna pri západnej a severnej stene lode. Posledné väčšie úpravy boli urobené v roku 1935, ako o tom svedčí nápis nad víťazným oblúkom. Koncom 50. rokov minulého storočia boli pri elektrifikácii kostolíka (opätovne) objavené zvyšky nástenných malieb. Ich časti boli reštaurované v druhej polovici 70. rokov. Po roku 2005 bola vymenená strešná krytina až na severnú časť strechy nad presbytériom a sakristiou. V rokoch 2012 - 2016 odborníci reštaurovali hlavný oltár, pričom za svoju prácu získali aj ocenenie Fénix v kategórii reštaurovanie za rok 2016.

Zaujímavosti
- Kostolík má vďaka polohe a veži dominantné postavenie v dedinskej zástavbe.
- V staršej literatúre sa uvádzalo, že kostolík postavili v 14. storočí na mieste staršej stavby z 13. storočia.
- Namoťný  starší pôvod stavby odkazuje najmä štrbinové okno typicky románskeho tvaru, ktoré sa dodnes zachovalo (zamurované) na krátkom úseku východnej steny lode. Takéto riešenie osvetlenia priestoru lode je na Slovensku pomerne zriedkavé. Nájdeme ho napríklad na kostolíku v Žípe alebo v Kaplne.
- V januári 1604 tu na seniorálnej schôdzi prijali gemerskí evanjelici tzv. Roštárske články - prvý cirkevný zákon, ktorý následne v roku 1610 potvrdil palatín Juraj Thurzo.
- Hlavný južný vstup do kostola má gotický lomený oblúk, podobne ako portál v podveží.
- Neskoršie prestavby do značnej miery prekryli stredovekú podobu a pôvodné architektonické detaily, časť z nich sa však ešte môže ukrývať pod novšími omietkami - napr. východné okno presbytéria.
- Sondy odkryli časti nástenných malieb v interiéri - odborníci rozoznávajú sv. Alžbetu a výjav Kľaňania sa troch kráľov.
- Maľby v interiéri sa líšia od ostatných v regióne Gemera. Maliar ich totiž namaľoval prevažne technikou na sucho (secco). Nejde teda o klasické fresky. Podobná technika bola použitá už len pri christologickom cykle na severnej strane kostola v susednom Štítniku. Je preto možné, že ich maľoval ten istý majster. Maľby sú veľmi poškodené, čo ide na vrub aj použitej technike, ktorá nie je taká trvácna ako freska.
- Zo svahu nad autobusovou zastávkou je možné vidieť veže troch susedných stredovekých kostolov: v Ochtinej, Štítniku a Koceľovciach. Stredoveká stavba podobnej dispozície sa zachovala aj v neďalekej obci Markuška.

Súčasný stav
Kostolík patrí Evanjelickej cirkvi a. v.. Z vonkajšieho pohľadu je stavba v pomerne dobrom stave, pozornosť si však zasluhuje vlhnutie stien i z veľkej časti opadaná omietka na východnej stene presbytéria.
V kostolíku a jeho okolí zatiaľ nebol uskutočnený archeologický výskum. Rovnako tak ani prieskum nástenných malieb v interiéri nebol realizovaný na celej ploche, takže pod mladšou omietkou sa ešte môžu skrývať zaujímavé prekvapenia. Navštívili sme ho v auguste 2006 a 2008, v júni 2009, máji 2013, novembri a decembri 2015 a septembri 2017.

Bohoslužby: každú druhú nedeľu o 8.30 hod.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 16 km západne od Rožňavy, neďaleko Štítnika. Kostolík je zďaleka viditeľný. Stojí v ohradenom ale voľne prístupnom areáli, ktorý slúži ako prechod pre miestnych. Kontakt na faru v Koceľovciach 058/793 19 09, obecný úrad 058/793 10 07.
GPS: 48.693047862, 20.351116061

Literatúra
- Josefík, J.: Průzkum kostolů z okresu Rožňava v roce 1976 a 1977. In: Najnovšie poznatky výskumu výtvarných pamiatok v objektoch vývoja architektúry v okrese Rožňava. Sborník zo seminára konaného v dňoch 29. – 31.3. 1978 vo Vyšnej Slanej. Okresná správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Rožňave, Šumperk 1978.
- Togner, M.: K průzkumu nástěnných maleb v Rožňavském okrese. In: Najnovšie poznatky výskumu výtvarných pamiatok v objektoch vývoja architektúry v okrese Rožňava. Sborník zo seminára konaného v dňoch 29. – 31.3. 1978 vo Vyšnej Slanej. Okresná správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Rožňave, Šumperk 1978.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri, Tatran, Bratislava 1989.
- Šmelková, E.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava, 2001.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4147).

Web
- http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/rostar
- http://www.pamiatky.sk/sk/page/fenix-kulturna-pamiatka-roka-2016
- https://gemer.korzar.sme.sk/c/8195661/stredoveky-kostol-vrostari-doposia...

esteban