Dúbravica

Patrocínium: sv. Žofie

Vznik: 15. storočie

Poloha: v obci

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom a severnou vežou nad súčasnou sakristiou

História
Kostolík postavili v 15. storočí ako neveľké jednolodie s polygonálnym presbytériom a severnou kaplnkou, dnes slúžiacou ako sakristia. Staviteľmi kostola boli členovia miestneho šľachtického rodu Dúbravických, ktorí mali neďaleko svoje sídlo.
Zrejme nie dlho po dokončení stavby, došlo v priebehu 16. storočia k výmaľbe kostola, ktorá už štýlovo predstavuje ukážku prelínania gotického a renesančného slohu. V rovnakom období doplnil zariadenie interiéru hodnotný tabuľový oltár.
Niekedy po odchode Dúbravických z obce (r. 1588) došlo k funkčnej premene severnej kaplnky na sakristiu. V rámci tejto zmeny zamurovali široký oblúk, ktorým sa otvárala do lode a vytvorenie menšieho vstupu.
Úpravami prešla stavba aj v období baroka, kedy dostala nové zariadenie, z ktorého sa zachoval dodnes hlavný oltár sv. Žofie datovaný do roku 1760. Ten venovali kostolu členovia rodu Urbániovcov, vtedajší vlastníci väčšej časti obce.
Podľa nápisu na víťaznom oblúku bol kostolík opravovaný a vymaľovaný aj v roku 1948. Za kultúrnu pamiatku bol objekt vyhlásený v roku 1963. V roku 1997 sa realizovala oprava veže. Reštaurátorský výskum v roku 2019 priniesol objav nástenných malieb.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje peknú ukážku vidieckeho sakrálneho staviteľstva v období neskorej gotiky.
- Zo severnej strany sa k lodi pripája sakristia zaklenutá krížovou rebrovou klenbou, ktorá však pôvodne bola zrejme pohrebnou kaplnkou miestneho rodu Dúbravických. Ich erb sa nachádza na svorníkoch klenby sakristie (zvyšky maľby) i svätyne (kamenný reliéf).
- Kaplnka sa pôvodne do lode otvárala širokým polkruhovým oblúkom. Nájdeme tu tiež hneď tri niky – dve s polkruhovým záklenkom (mohli slúžiť pôvodne ako sedílie) a jednu menšiu obdĺžnikového tvaru. Podobná kaplnka sa nachádza aj v neďalekých Ponikách, kde je tiež datovaná do obdobia okolo roku 1500.
- Reštaurátorský výskum v roku 2019 preukázal aj prítomnosť murovanej oltárnej menzy pri východnej stene dnešnej sakristie.
- Pomerne nezvyčajná je nevysoká veža kostolíka - má osemboký tvar a nachádza sa pri severnej strane lode nad pôvodnou kaplnkou.
- V oknách sa zachovali pôvodné kamenné kružby.
- V západnej časti južnej steny lode je malé okienko obdĺžnikového tvaru s mrežou.
- Na južnej strane sa nachádza neskorogotický sedlový portál, dnes zamurovaný.
- Víťazný oblúk s miernym zalomením siaha až tesne pod strop, čo zvyšuje monumentálnosť vnútorného priestoru neveľkej stavby.
- V roku 2019 bola objavená sondami na stenách interiéru, na osteniach i rebrách klenieb dovtedy neznáma maliarska výzdoba, ktorá bola zatretá zrejme v 18. storočí. Nástenné maľby obohacujú fond freskovej výzdoby zachovanej v okolitých kostolíkoch v Ponikách, Čerín, Hornej Mičinej a Zolnej, pričom datovanie do obdobia prelínania gotiky a renesancie ich robí ešte vzácnejšími. Väčšina malieb bola realizovaná už na suchú omietku.
- Sondy odkryli okrem iného aj postavu muža s mešcom, identifikovanú ako Judáš.
- Zaujímavým prvkom odkrytej výmaľby sú dva erby na východnej stene lode po stranách víťazného oblúka, pričom jedným z nich je uhorský znak v podobe deleného štítu s brvnami a dvojkrížom.
- Stredná časť z neskorogotického tabuľového oltára Kristovho príbuzenstva z rokov 1510 - 1520 sa dostala do zbierok Národnej galérie v Budapešti. Jej autorom mal byť maliar kráľovskej dielne v Budíne.
- Kamenná krstiteľnica ešte gotických tvarov s polygonálnou kupou pochádza zo 17. storočia. Na jej drevenom kryte je namaľovaný erb rodiny Benických a datovaním do roku 1694.
- V interiéri je položená drevená podlaha, ktorá je výrazne vyššia ako pôvodná.
- Pár desiatok metrov od kostolíka stojí ruina gotického hradu či hradného kaštieľa, ktorého staršia časť pochádza z polovice 15. storočia. Patril šľachtickému rodu Dúbravických.
- V roku 2014 oslavovali v obci 600. výročie vzniku kostolíka.
- Stredoveké kostolíky nájdeme v okolitých obciach Čerín a Poniky.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v neďalekých Ponikách, ktorú spravujú kapucíni. Stavba je v pomerne dobrom stave. V roku 2019 sa realizoval reštaurátorský výskum, ktorý priniesol objav nástenných malieb v interiéri. V roku 2020 sa tieto maľby dostali do finále súťaže Nadácie VÚB Poklady Slovenska.  Navštívili sme ho vo februári 2017.

Bohoslužby: v utorok a piatok o 17:00 h a v nedeľu 9:00 h.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 20 km juhovýchodne od Banskej Bystrice. Kostolík stojí v obci pri potoku pri hlavnej ceste. Kontakt na farský úrad v Ponikách: 048/ 419 32 63.
GPS: 48.677445509, 19.272277951

Literatúra:
- Sikoriak, J.: Dúbravica, r. k. kostol sv. Žofie. Reštaurátorský výskum interiéru a exteriéru kostola. Nepublikovaný materiál.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X35).

Web:
- www.dubravica.sk
- www.kapucini.sk
- http://www.dokostola.sk/kostol/kostol-sv-zofie
- www.pamiatky.sk

esteban

Za informácie a fotografie nástenných malieb ďakujeme bratovi Robertovi z kláštora kapucínov v Ponikách.