Soblahov

Patrocínium: sv. Mikuláša

Vznik: začiatok 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na miernej vyvýšenine v obci

Stručný popis: ranogotický pôvodne jednoloďový, dnes dvojloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, západnou vežou s murovanou predsieňou, severnou a južnou sakristiou a bočnou kaplnkou na severnej strane

História
Kostolík postavili na miernej vyvýšenine niekedy začiatkom 14. storočia ako jednoloďovú stavbu s kvadratickým presbytériom, predstavanou vežou a severnou sakristiou. Spomína sa už v súpise pápežských desiatkov v rokoch 1332 - 37.
Významným zásahom do pôvodného objektu bola goticko-renesančná prestavba v roku 1557. Loď kostola bola novo zaklenutá na dva stredové piliere a zo severnej strany bola k lodi pristavaná bočná kaplnka. Už v renesančnom slohu zhotovili portál v podveží datovaný do roku 1577, ktorý je blízky portálom farských kostolov v Trenčíne či v Pruskom.
V poslednej štvrtine 16. storočia prevzali chrám evanjelici, ktorí ho využívali niekoľko desaťročí. Začiatkom druhej polovice 17. storočia sa kostolík vrátil katolíckej cirkvi a v roku 1662 tunajšiu farnosť prevzali jezuiti. Evanjelický farár bol do Soblahova dosadený ešte v rokoch 1705 - 09 počas povstania Františka II. Rákociho.
Počas 18. storočia sa realizovalo niekoľko stavebných úprav. V roku 1729 sa spomína okrem iného zvonka pristavaná zastrešená drevená tribúna prepojená s priestorom lode piatimi oknami. Väčšia prestavba sa uskutočnila v roku 1789, kedy kostolík dostal novú strechu a boli zrušené pôvodné gotické okná na južnej strane lode, ktoré nahradili väčšie, obdĺžnikového tvaru.
V 90. rokoch 19. storočia bola opravovaná strecha, veľké stavebné zásahy sa však uskutočnili aj počas 20. storočia. V roku 1933 bola odstránená vonkajšia drevená tribúna (bez súhlasu pamiatkarov) a nahradila ju nová betónová tribúna v západnej časti lode. Sprístupnili ju schodiskom pristavaným k severnej stene lode. Komplexnou obnovou prešiel kostolík začiatkom 90. rokov minulého storočia a vynovený chrám vysvätil na jeseň 1994 kardinál Ján Chryzostom Korec. Nová južná sakristia, ktorá narušila pôvodnú stredovekú dispozíciu stavby, pribudla v roku 2000. 

Zaujímavosti
- Kostolík predstahuje pekný príklad ranogotickej architektúry zasadenej do kultúrnej krajiny. Starobylý vzhľad umocňujú najmä združené okná v dvoch úrovniach na veži.
- Presbytérium je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou so svorníkom zdobeným reliéfom ružice. V severnej stene je jednoduché pastofórium obdĺžnikového tvaru s gotickou mriežkou. Vedľa neho je pôvodný portál do sakristie zakončený lomeným oblúkom.
- Víťazný oblúk je lomený so skosenými bočnými hranami zo strany lode.
- Pri víťaznom oblúku je umiestnená gotická kamenná krstiteľnica.
- Severná sakristia je zaklenutá jednoduchou valenou klenbou, v JZ nároží je zamurovaný vstup vedúci pôvodne na už odstránenú murovanú kazateľnicu.
- Na veži sa zachovali združené okná v dvoch úrovniach.
- Loď je zaklenutá gotickorenesančnou klenbou využívajúcou ešte lomené oblúky. Oba piliere sú zdobené reliéfmi viničných listov. Východný pilier je navyše doplnený dvoma erbmi. Na západnej strane sa na štíte nachádzajú šachovnicové polia, nad ktorýmije vyrytý letopočet 1557. Na severnej strane je na štíte zobrazený orols roztiahnutými krídlami a šerpou cez hruď.
- Bočná kaplnka z rovnakého obdobia je prístupná taktiež portálom s lomeným oblúkom (je možné, že šlo pôvodne o severný vstup do kostola ešte zo 14. storočia) .
- V podveží sa nachádza hodnotný renesančný portál pravouhlého tvaru zdobený v hornej časti reliéfmi dvoch anjelikov, medzi ktorými je umiestnený kalich.
- V podkroví sa zachovali zvyšky nástenných malieb.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v neďalekej Mníchovej Lehote a Trenčíne-Biskupiciach.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi a po poslednej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2011 a 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 7.30 a 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Soblahov sa nachádza cca 5 km juhovýchodne od Trenčína. Kostolík stojí na JV okraji obce a je vďaka vyvýšenej polohe dobre viditeľný. Kontakt na farský úrad (budova fary je hneď oproti kostolu): 032/ 652 87 80.
GPS: 48.863059388, 18.085194869

Literatúra
- Šišmiš, M. - Zemene, M. R.: Soblahov. Osveta, Martin 2009.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5S20).

Web
- www.soblahov.sk
- Stránka farnosti na FB

esteban