Peder

Patrocínium: pôvodne možno Panny Márie, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: polovica 12. storočia

Poloha: v obci pri ceste

Historický región: Abov

Stručný popis: románsky kostolík s kvadratickou svätyňou, severnou bočnou loďou a sakristiou a novovekou predstavanou západnou vežou

História
Kostolík postavili ako neveľkú jednoloďovú stavbu o zrejme mierne pretiahnutou polkruhovo ukončenou svätyňou okolo polovice 12. storočia. Stavebným materiálom boli opracované tufové kvádre. 
V druhej polovici 13. storočia prešiel chrám veľkou, ešte neskororománskou prestavbou. Apsidu a východnú stenu lode zbúrali, aby mohli loď predĺžiť východným smerom. Nové (súčasné) presbytérium už má kvadratický pôdorys a v exteriéri rovnakú šírku ako loď. Statiku stavby posilnili jedným oporným pilierom na južnej strane lode a druhým na severnej strane svätyne.
Prvýkrát sa kostol spomína v roku 1317 a tunajšiu farnosť nachádzame sa aj v zozname pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia, kedy tu bol kňazom istý Lukáš.
V roku 1448 mali kostolík obsadiť vojská Jána Jiskru z Brandýsa, kde veľkú časť tvorili bývali husitskí bojovníci.
V druhej polovici 16. storočia začali kostolík využívať protestanti, ktorých bola vtedy už väčšina. Po viac ako storočie trvajúcich sporoch prešiel objekt v roku 1705 definitívne do rúk tunajších kalvínov. Pod Peder patrila v tomto období fília Žarnov, koncom 18. storočia to už bola obec Janík.
V pôvodnej románskej podobe existoval kostolík až do 17. storočia, kedy zo severnej strany pristavali bočnú loď v plnej dĺžke stredovekej lode. Do jej priestoru sa otvára jedným arkádovým oblúkom.
V 20. storočí pristavali k západnému priečeliu lode vežu, ktorá nahradila zničenú staršiu, samostatne stojacu drevenú zvonicu. Súčasnú podobu dostal kostolík pri obnove v roku 1923. 
V roku 1986 bola stavba vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Koncom 20. storočia prešiel kostolík obnovou, v rámci ktorej boli okrem iného prezentované románske okná a portál na južnej strane lode. V roku 2017 sa uskutočnil hlbší výskum objektu, ktorý pomohol objasniť jeho stavebný vývoj a posunul datovanie vzniku o cca storočie do minulosti. Išlo o výskum realizovaný v rámci komplexnej obnovy, ktorá sa začala v roku 2016.

Zaujímavosti
- Nenápadný kostolík predstavuje najstaršiu zachovanú stavbu v širokom regióne tejto časti Slovenska. Do 12. storočia je u nás v tomto regióne doteraz datovaná iba románska fáza kostola vo Svinici. Najbližšou stavbou radenou aspoň približne do tak raného obdobia je pôvodne kláštorný kostol v Lipovníku z prelomu 12. a 13. storočia.
- Až do výskumu v roku 2017 bol vznik objektu radený do druhej polovice 13. storočia. Aj toto datovanie však z neho robilo jedinú románsku stavbu v pomerne širokom okolí.Posun vzniku stavby hlbšie do minulosti jej význam ešte zvyšuje.
- Archeologický výskum objavil v základoch prvej stavebnej etapy zlomok staršieho náhrobného kameňa a mincu kráľa Bela II. (1131 – 1141). Tieto nálezy svedčia o existencii ešte staršieho cintorína/pohrebiska na tomto mieste.
- Najstaršou časťou kostolíka je západná časť lode, vrátane južnej steny s dvoma štrbinovými oknami a zamurovaným portálom.
- Neskororománsku etapu predstavuje východná časť lode s kvadratickou svätyňou, pričom v jej východnej stene sa zachovalo štrbinové okno.
- Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou a do lode sa otvára bez zvýrazneného triumfálneho oblúka.
- V interiéri sa pravdepodobne, pod novšími vrstvami farby, zachovali stredoveké nástenné maľby, aj keď sa v obci zachovala ústna tradícia, že v roku 1858 boli fresky spolu s omietkami zoškrabané. Malo ísť o maľby rytierov s dominujúcou červenou farbou. Tá je zhodou okolností veľmi výrazná aj na maľbách v nie tak vzdialenom kostolíku v Čečejovciach.
- Zaujímavé gotické kostoly sa nachádzajú v neďalekej Turni nad BodvouMoldave nad Bodvou a Čečejovciach.
- Kostolík v Pederi sa stal 200. chrámom zo Slovenska predstaveným na našej stránke :).

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi. Kostolík je zvonka v pomernej dobrom stave, v roku 2008 prešla obnovou veža. Od roku 2016 sa realizuje program komplexnej obnovy objektu  spojený s výskumom, ktorý pomohol odkryť počiatky stavby. Finančne ho podporuje maďarská Nadácia Lászlóa Telekiho. V roku 2019 dostal kostolík novú strešnú krytinu. Navštívili sme ho v septembri 2011. K nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.00 hod. (v maďarskom jazyku)

Praktické informácie
Obec Peder (maď. Péder) leží cca 5 kilometrov juhozápadne od Moldavy nad Bodvou, len pár kilometrov od maďarských hraníc. Zo severnej strany je kostolík už zďaleka viditeľný vďaka veži. Stojí v centre obce, zasadený do okolitej zástavby rodinných domov.
GPS: 48.57975872, 20.950949192

Literatúra:
- Tajkov, P.: Počiatky sakrálnej architektúry na hornom Potisí vo svetle nových výskumov. In: Baxa, P. (zost.): Východ Západu. Zborník zo seminára Východ Západu v rámci Výstavy Dedičstvo Karola Veľkého v Košiciach 3.– 4. októbra 2017 (v tlači).
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kónyová, A. - Kónya, P.: Kalvínska reformácia a Reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 2010.

Web
- http://peder.sk
- http://refpeder.mindenkilapja.hu
- www.foruminst.sk/peder
- http://www.telekialapitvany.hu/a-romer-terv-felujitasai-peder-felvidek/
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=19513

esteban

Za pomoc ďakujeme archeológovi P. Tajkovovi.