Čečejovce

- NOVÉ FOTO + DOPLNENÉ -

Patrocínium: dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, pôvodne sv. Jána Evanjelistu

Vznik: posledná štvrtina 13. storočia

Poloha: na miernej vyvýšenine v obci

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia ako jednoduchú stavbu s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom, zaklenutým však ešte valenou klenbou, a severnou sakristiou. V tej dobe už archaickými prvkami boli aj okná románskeho tvaru na južnej strane lode. Prvú písomnú zmienku o obci a kostole máme z roku 1317.
V prvej polovici 14. storočia (uvádza sa obdobie 20. až 40. rokov) bol interiér kostolíka vyzdobený freskami, pričom časť malieb (najmä klenba presbytéria) nesie ešte znaky byzantského maliarstva, typického skôr pre románske obdobie. Celkovo predstavujú zachované maľby pekný príklad prenikania talianskeho vplyvu do vidieckeho prostredia, v tomto prípade už ale sprostredkované vyspelejšou maľbou Gemera.
V roku 1703 prešiel dok rúk kalvínom. Pravdepodobne v tomto období boli zrejme maľby zatreté. V roku 1763 bola postavená kazateľnica. Výskum zachytil stopy požiaru niekedy v období baroka, pričom najviac bola zasiahnutá loď, kde oheň zničil aj pôvodnú freskovú výzdobu. Začiatkom 19. storočia dostala loď nový plochý strop.
Dodnes sa maľby zachovali len v presbytériu. Opätovne ich odkryli až v roku 1893. Reštaurované boli po druhej svetovej vojne (v roku 1946), počas ktorej bol kostolík poškodený, a naposledy v rokoch 1993 - 94. V rokoch 1995 - 98 sa realizovala komplexná obnova objektu. Kostolík bol vtedy odvodnený, dostal nový krov a strešnú krytinu a vymaľovali ho. Pri tejto poslednej obnove boli okrem iného objavené pod gotickými freskami pôvodné konsekračné kríže, ranogotický svätostánok a vstup do sakristie. V roku 2007 bola položená nová podlaha.

Zaujímavosti
- Kostolík sa zachoval v takmer pôvodnom stave s minimom neskorších stavebných úprav.
- Prakticky celú klenbu presbytéria zaberá zobrazenie Krista v mandorle - Maiestas Domini, asi vôbec najväčšie na Slovensku. V štyroch rohoch maľbu dopĺňajú symboly evanjelistov.
- Steny presbytéria pokrývajú maľby zo života Krista, vrátane pomerne vzácnych výjavov Zvestovania pastierov a Krista kriesiaceho dcéru Jairovu.
- Na víťaznom oblúku sa nachádzajú polpostavy prorokov s baránkom Božím v jeho vrchole a v dolnej časti s obrazmi sv. Ladislava a sv. Štefana.
- Na južnej strane lode a presbytéria sa zachovali tvarovo ešte neskororománskeho tvaru. Ďalšie dve okná boli počas neskorších úprav nahradené väčšími okna a ich časti sú prezentované len náznakovo.
- Na južnej strane lode je odkrytý zamurovaný vstup nepravidelného tvaru.
- Na severnej strane presbytéria za kazateľnicou je odkrytý pôvodný gotický vstup do sakristie.
- V roku 2007 boli v rámci výskumu pred položením novej podlahy objavené zvyšky pôvodnej, taktiež drevenej v hĺbke 30 cm pod dovtedajšou úrovňou.
- Počas tohto výskumu sa našli v strede presbytéria aj pozostatky oltára a pod ním, v hĺbke 200 cm, starší hrob z konca 17. storočia.
- Vedľa kostolíka stojí drevená zvonica s kamenným základom.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v neďalekej Moldave nad Bodvou i Cesticiach. V susednej obci Mokrance stál stredoveký kostol až do roku 1885.

Súčasný stav
Stavba je v pomerne dobrom stave, patrí pod miestnu farnosť Reformovanej kresťanskej cirkvi a využíva sa na pravidelné bohoslužby. Konajú sa tu aj koncerty starej hudby v rámci podujatia Ars Antiqua Europae In Via Gothica. V posledných rokoch boli odstránené tuje, vysadené v blízkosti južnej steny lode a svätyne. Navštívili sme ho v apríli 2009 a septembri 2016.

Bohoslužby: v maďarskom jazyku vo štvrtok o 17.30/18.30 hod. (zimné/letné obdobie) a v nedeľu o 11.00 hod.

Praktické informácie
Obec Čečejovce (maď. Csécs) sa nachádza na hlavnej ceste medzi Rožňavou a Košicami, cca 6 km východne od Moldavy nad Bodvou. Kostolík stojí niekoľko desiatok mestrov južne od hlavnej cesty, na úrovni katolíckeho kostola. Areál je oplotený a prístupný z dvora fary. V kostolíku sa nachádza aj stručná informácia o jeho dejinách a najmä freskovej výzdobe. Kontakt na farnosť - 055/ 464 84 25.
GPS: 48.596585156, 21.062985063

Literatúra:
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Tatran, Bratislava 1988.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek, Dajama, Bratislava 2010.

Web:
- www.cecejovce.sk
- http://abov.vucke.sk

esteban

Ďalšie články o Čečejovciach: Genius loci

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu