Čečejovce

Patrocínium: dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi, pôvodne sv. Jána Evanjelistu

Vznik: posledná štvrtina 13. storočia

Poloha: na miernej vyvýšenine v obci

Historický región: Abov

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia ako jednoduchú stavbu s pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom, zaklenutým však ešte valenou klenbou, a severnou sakristiou. Doznievanie románskeho štýlu dokumentujú štrbinové okná na južnej strane lode. Prvú písomnú zmienku o obci a kostole máme z roku 1317.
V prvej polovici 14. storočia (uvádza sa obdobie 20. až 40. rokov) bol interiér kostolíka vyzdobený freskami, pričom časť malieb (najmä klenba presbytéria) nesie ešte znaky byzantského maliarstva. 
V roku 1703 prešiel dok rúk kalvínom. Pravdepodobne v tomto období boli zrejme maľby zatreté. V roku 1763 bola postavená kazateľnica. Výskum zachytil stopy požiaru niekedy v období baroka, pričom najviac bola zasiahnutá loď, kde oheň zničil aj pôvodnú freskovú výzdobu. Začiatkom 19. storočia dostala loď nový plochý strop.
Dodnes sa maľby zachovali len v presbytériu. Opätovne ich odkryli až v roku 1893. Reštaurované boli po druhej svetovej vojne (v roku 1946), počas ktorej bol kostolík poškodený. V roku 1963 získal kostol status národnej kultprnej pamiatky. 
Nástenná maľby boli zreštaurované aj v rokoch 1993 - 94. Následne, v období rokov 1995 až 1998 sa realizovala komplexná obnova objektu. Kostolík bol vtedy odvodnený, dostal nový krov a strešnú krytinu a vymaľovali ho. Pri tejto poslednej obnove boli okrem iného objavené pod gotickými freskami pôvodné konsekračné kríže, ranogotický svätostánok a vstup do sakristie. V roku 2007 bola položená nová podlaha.

Zaujímavosti
- Kostolík sa zachoval v takmer pôvodnom stave s minimom neskorších stavebných úprav.
- Nástenné maľby v presbytériu predstavujú pekný príklad prenikania talianskeho vplyvu do vidieckeho prostredia, v tomto prípade už ale sprostredkované vyspelejšou maľbou Gemera.
- Prakticky celú klenbu presbytéria zaberá zobrazenie Krista v mandorle - Maiestas Domini, asi vôbec najväčšie na Slovensku. V štyroch rohoch maľbu dopĺňajú symboly evanjelistov.
- Steny presbytéria pokrývajú maľby zo života Krista, vrátane pomerne vzácnych výjavov Zvestovania pastierov a Krista kriesiaceho dcéru Jairovu.
- Na víťaznom oblúku sa nachádzajú polpostavy prorokov s baránkom Božím v jeho vrchole a v dolnej časti s obrazmi sv. Ladislava a sv. Štefana.
- Na južnej strane lode a presbytéria sa zachovali tvarovo ešte neskororománskeho tvaru. Ďalšie dve okná boli počas neskorších úprav nahradené väčšími okna a ich časti sú prezentované len náznakovo.
- Na južnej strane lode je odkrytý zamurovaný vstup nepravidelného tvaru.
- Na severnej strane presbytéria za kazateľnicou je odkrytý pôvodný gotický vstup do sakristie.
- V roku 2007 boli v rámci výskumu pred položením novej podlahy objavené zvyšky pôvodnej, taktiež drevenej, v hĺbke 30 cm pod dovtedajšou úrovňou.
- Počas tohto výskumu sa našli v strede presbytéria aj pozostatky oltára a pod ním, v hĺbke 200 cm, starší hrob z konca 17. storočia.
- Vedľa kostolíka stojí drevená zvonica s kamenným základom.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v neďalekej Moldave nad Bodvou i Cesticiach. V susednej obci Mokrance stál stredoveký kostol až do roku 1885.

Súčasný stav
Stavba je v pomerne dobrom stave, patrí pod miestnu farnosť Reformovanej kresťanskej cirkvi a využíva sa na pravidelné bohoslužby. Konajú sa tu aj koncerty starej hudby. Navštívili sme ho v apríli 2009 a septembri 2016.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Čečejovce (maď. Csécs) sa nachádza na hlavnej ceste medzi Rožňavou a Košicami, cca 6 km východne od Moldavy nad Bodvou. Kostolík stojí niekoľko desiatok mestrov južne od hlavnej cesty, na úrovni katolíckeho kostola. Areál je oplotený a prístupný z dvora fary. V kostolíku sa nachádza aj stručná informácia o jeho dejinách a najmä freskovej výzdobe. Kontakt na farnosť - 055/ 464 84 25.
GPS: 48.596585156, 21.062985063

Literatúra:
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Tatran, Bratislava 1988.
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek, Dajama, Bratislava 2010.

Web:
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=19347
- www.cecejovce.sk
- http://abov.vucke.sk
https://dromedar.zoznam.sk/cl/100195/1685957/Cecejovce-ukryvaju-vzacny-k...

esteban
upravené 18. 11. 2016 a 11. 5. 2022

Ďalšie články o Čečejovciach: Genius loci