Lipovník

Patrocínium: sv. Jána Krstiteľa, pôvodne zrejme Panny Márie

Vznik: prelom 12. a 13. storočia

Poloha: na miernom návrší uprostred obce

Historický región: Gemer, pôvodne Turňa

Stručný popis: jednoloďový románsky kostol s gotickým polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou vežou

História
Kostol vznikol niekedy na prelome 12. a 13. storočia ako súčasť kláštora (benediktínov alebo johanitov), ktorý sa prvýkrát spomína bez bližších podrobností v listine Bela IV. z roku 1243. Išlo o väčšiu jednoloďovú stavbu so svätyňou neznámeho tvaru (polkruhová apsida?) a severnou kaplnkou s dvoma apsidami na východnej strane. Stavebným materiálom boli opracované tufové kvádre, pričom fasády stavby neboli pôvodne omietnuté.
Na prelome 14. a 15. storočia bol objekt goticky prestavaný. Loď kostola bola predĺžená východným smerom, pričom značná časť južnej steny bola nanovo vymurovaná. Pôvodnú svätyňu nahradilo polygonálne presbytérium zaklenuté krížovou rebrovou klenbou a interiér bol následne vyzdobený hodnotnými nástennými maľbami.
Opátstvo zaniklo ešte v stredoveku, rôzne zdroje uvádzajú časové rozpätie od 13. storočia po prvú polovicu 16. storočia.
Počas reformácie prešiel bývalý kláštorný kostol do rúk protestantov, ktorí ho využívali až do roku 1662, kedy bol vrátený katolíkom. Vtedy malo dôjsť aj k zmene zasvätenia na súčasné. Ďalšiu úpravy sa udiali v baroku, keď pravdepodobne v roku 1721 bola pristavaná severná sakristia.
V roku 1856 bol postavený chór pre organ. Interiér bol zariadený v duchu neogotiky. V 90. rokoch 19. storočia chrám prestavali. K západnému priečeliu bola pristavaná neorománska veža a loď bola nanovo zaklenutá. V tomto čase zrejme ešte stála severná románska kaplnka. Nástenné maľby v presbytériu reštaurovali (a čiastočne premaľovali) v 90. rokoch 19. storočia a opätovne v roku 1928.
V roku 1979 sa uskutočnil umeleckohistorický a reštaurátorský prieskum zameraný na tieto maľby a v roku 1983 pamiatková obnova celého kostola, pri ktorej boli odkryté románske okná a murivo na južnej strane lode.
V roku 2000 dostal kostol nový zvon financovaný z darov veriacich. V rokoch 2004 – 2006 sa vďaka daru z USA, ktorý venovali potomkovia rodákov z obce, opravila elektroinštalácia a následne aj strecha, okná a štít veže. V roku 2020 sa začali práce na reštaurovaní gotických nástenných malieb, ktoré priniesli významné objavy.

Zaujímavosti
- Kláštor bol v staršej literatúre stotožňovaný s cisterciánskym opátstvom Mellei fontis, ktorý bol založený v roku 1141. Išlo však o kláštor v Írsku.
- Podľa legendy si cisterciti postavili kláštor pri studni s kvalitnou pitnou vodou, ktorú zakrýval tieň mohutnej lipy. Maďarský názov obce Hárskút znamená v preklade niečo ako lipová studňa.
- Kostol bol až do výskumu v roku 1983 považovaný za gotickú stavbu z 15. storočia, postavenú na mieste pôvodného románskeho chrámu. O románskom pôvode objektu dnes svedčí odkryté murivo južnej steny lode s troma zamurovanými štrbinovými oknami (celkovo sa ich pri obnove našlo šesť). Ďalšie románske okno je na severnej strane lode.
- Prehodnotenie datovania urobilo z lipovníckeho kostola jednu z najstarších sakrálnych stavieb v tejto časti Slovenska.
- Na severnej strane lode boli v exteriéri odkryté základy jedinečnej dvojapsidovej kaplnky, ktorá sa pripájala k východnej časti lode. Dvojica polkruhových apsíd bola zapustená do obvodového muriva. Kaplnka mohla byť súčasťou prepojenia kostola so samotným kláštorom a existovala ešte v 90. rokoch 19. storočia. Podobnú dvojicu apsíd nájdeme aj v neďalekej maďarskej dedinke Tornaszentandrás, kde sú však vyjadrené aj v exteriéri.
- Nie je jasné, kde sa nachádzali kláštorné budovy. Nie je vylúčená ich poloha severne od kostola.
- V interiéri sa zachovali veľmi kvalitné gotické maľby z čias vlády Žigmunda Luxemburského (datované na začiatok 15. storočia, resp. okolo roku 1430). Ide o viaceré výjavy kristologického cyklu na stenách presbytéria - Narodenie Krista doplnený scénou kúpania novorodeniatka, Poslednú večeru, Krista v Getsemane, Judášov bozk, Krista pred Pilátom a Klaňanie sa troch kráľov (táto maľba bola v roku 2020 odkrytá v celom rozsahu). Na južnej stene presbytéria je v sonde identifikovaná postava svätého Jozefa s dvoma holúbkami v rukách, čo je časť výjavu Predstavenia Krista v chráme.
- Výjavy ladislavskej legendy (neskoršie zatreté) spomína už Samuel Timon vo svojom diele Obraz nového Uhorska z roku 1734.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Krásnohorské Podhradie a Lúčka.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský kostol. Stavba je v dobrom stave. V roku 2020 sa začalo s reštaurátorským výskumom v interiéri, ktorý je zameraný na gotické nástenné maľby. Výskum, financovaný z prostriedkov maďarského vládneho grantového programu “Rómer Flóris terv” prostredníctvom Nadácie Ladislava Telekiho (Teleki László Alapítvány), priniesol odkrytie viacerých veľmi kvalitných malieb na stenách svätyne. Ďalšie objavy ešte možno očakávať. Navštívili sme ho v lete 2006, v marci a decembri 2008, októbri 2013, septembri 2016 a auguste 2020.

Bohoslužby: (v maďarskom jazyku) každý deň okrem pondelka, v nedeľu o 10.30 hod.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 10 km východne od Rožňavy pod horským prechodom Soroška. Kostol stojí pri hlavnej ceste vedúcej obcou v oplotenom areáli, ktorý je však prístupný. Návštevu kostolíka je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru: 058/ 797 11 43.
GPS: 48.628104555, 20.623526573

Literatúra
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012. Dostupné v elektronickej podobe - www.academia.edu/34485400/Sakralna_architektura_11....
- Tököly, G.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava. 2001.
- Slivka, M.: Zisťovací výskum v Lipovníku. In: AVANS, roč. 1990, str. 95.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava, Tatran 1989.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5787).

Web
- www.lipovnik.ocu.sk
- www.arslexicon.sk/rimskokatolicky-farsky-kostol-sv-jana-krstitela
- https://gotickacesta.sk/lipovnik/
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=19941
- www.bucsujaras.hu/harskut
- http://dokostola.sk/kostol/410322-sv-jana-krstitela

esteban

Súvisiace články: K odkrytiu gotických fresiek...