Lipovník

Patrocínium: sv. Jána Krstiteľa

Vznik: prelom 12. a 13. storočia

Poloha: na miernom návrší uprostred obce

Stručný popis: jednoloďový, pôvodne románsky kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou vežou

História
Kostol vznikol niekedy na prelome 12. a 13. storočia ako súčasť kláštora (pravdepodobne johanitov), ktorý sa prvýkrát spomína bez bližších podrobností v listine Bela IV. z roku 1243. Išlo o väčšiu jednoloďovú stavbu so svätyňou neznámeho tvaru (polkruhová apsida?) a severnou kaplnkou s dvoma apsidami na východnej strane. Stavebným materiálom boli opracované tufové kvádre, pričom fasády stavby neboli pôvodne omietnuté.
Na prelome 14. a 15. storočia bol objekt goticky prestavaný. Loď kostola bola sčasti predĺžená východným smerom, pričom značná časť južnej steny bola nanovo vymurovaná. Pôvodnú svätyňu nahradilo polygonálne presbytérium zaklenuté krížovou rebrovou klenbou a interiér bol okolo roku 1430 vyzdobený nástennými maľbami. Opátstvo zaniklo pravdepodobne v priebehu 15. storočia (podľa iných zdrojov až v prvej polovici 16. storočia, keď mnísi mali opustiť kláštor zo strachu pred Turkmi alebo ešte v 14. storočí).
Počas reformácie prešiel bývalý kláštorný kostol do rúk protestantov, ktorí ho využívali až do roku 1662, kedy bol vrátený katolíkom. Ďalšiu úpravy sa udiali v baroku, keď pravdepodobne v roku 1721 bola pristavaná severná sakristia.
V roku 1856 bol postavený chór pre organ. Interiér bol zariadení v duchu neogotiky. V 90. rokoch 19. storočia bol chrám prestavaný. K západnému priečeliu bola pristavaná neorománska veža a loď bola nanovo zaklenutá. V tomto čase zrejme ešte stála severná románska kaplnka. Nástenné maľby v presbytériu reštaurovali (a čiastočne premaľovali) v 90. rokoch 19. storočia a opätovne v roku 1928.
V roku 1979 sa uskutočnil umeleckohistorický a reštaurátorský prieskum zameraný na tieto maľby a v roku 1983 pamiatková obnova celého kostola, pri ktorej boli odkryté románske okná a murivo na južnej strane lode.

Zaujímavosti
- Kláštor bol v staršej literatúre stotožňovaný s cisterciánskym opátstvom Mellei fontis, ktorý bol založený v roku 1141. Išlo však o kláštor v Írsku.
- Podľa legendy si cisterciti postavili kláštor pri studni s kvalitnou pitnou vodou, ktorú zakrýval tieň mohutnej lipy. Maďarský názov obce Hárskút znamená v preklade niečo ako lipová studňa.
- Kostol bol až do výskumu v roku 1983 považovaný za gotickú stavbu z 15. storočia, postavenú na mieste pôvodného románskeho chrámu. O románskom pôvode objektu dnes svedčí odkryté murivo južnej steny lode s troma zamurovanými štrbinovými oknami (celkovo sa ich pri obnove našlo šesť). Ďalšie okno je na severnej strane lode.
- Prehodnotenie datovania urobilo z lipovníckeho kostola jednu z najstarších sakrálnych stavieb v tejto časti Slovenska.
- Na severnej strane lode boli v exteriéri odkryté základy jedinečnej dvojapsidovej kaplnky, ktorá sa pripájala k východnej časti lode. Dvojica polkruhových apsíd bola zapustená do obvodového muriva. Kaplnka mohla byť súčasťou prepojenia kostola so samotným kláštorom a existovala ešte v 90. rokoch 19. storočia. Podobnú dvojicu apsíd nájdeme aj v neďalekej maďarskej dedinke Tornaszentandrás, kde sú však vyjadrené aj v exteriéri.
- Nie je jasné, kde sa nachádzali kláštorné budovy. Nie je vylúčená ich poloha severne od kostola.
- V prospech rytierskeho rádu johanitov ako zakladateľov lipovníckeho kláštora hovorí, okrem spomenutej dvojapsidovej kaplnky, aj zasvätenie kostola sv. Jánovi Krstiteľovi i fakt, že na neďalekej Soroške mali svoj hospic.
- V interiéri sa zachovali gotické maľby z obdobia okolo roku 1430, ich časti sú odkryté v presbytériu a na vnútornej strane víťazného oblúka. Na severnej stene presbytéria je to výjav Narodenia Krista doplnený scénou kúpania novorodeniatka. Ostatné plochy sú stále zatreté mladšími vrstvami náterov.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Krásnohorské Podhradie a Lúčka.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský kostol. V roku 2000 dostal nový zvon financovaný z darov veriacich. V rokoch 2004 – 2006 sa vďaka daru z USA, ktorý venovali potomkovia rodákov z obce, opravila elektroinštalácia a následne aj strecha, okná a štít veže. Stavba je tak v dobrom stave. Navštívili sme ho v lete 2006, v marci a decembri 2008, októbri 2013 a septembri 2016.

Bohoslužby: (v maďarskom jazyku) každý deň okrem pondelka, v nedeľu o 10.30 hod.

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 10 km východne od Rožňavy pod horským prechodom Soroška. Kostol stojí pri hlavnej ceste vedúcej obcou v oplotenom areáli, ktorý je však prístupný. Návštevu kostolíka je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt na faru: 058/ 797 11 43.
GPS: 48.628104555, 20.623526573

Literatúra
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.
- Tököly, G.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava. 2001.
- Slivka, M.: Zisťovací výskum v Lipovníku. In: AVANS, roč. 1990, str. 95.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava, Tatran 1989.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5787).

Web
- www.lipovnik.ocu.sk
- www.arslexicon.sk/rimskokatolicky-farsky-kostol-sv-jana-krstitela
- www.bucsujaras.hu/harskut
- http://dokostola.sk/kostol/410322-sv-jana-krstitela

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu