Krásnohorské Podhradie

--- NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: Všetkých svätých

Vznik: cca začiatok 14. storočia

Poloha: v obci na úpätí hradného kopca

Stručný popis: jednoloďový gotický kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, južnou polkruhovou kaplnkou a pristavanou západnou vežou

História
Kostol postavili ako jednoloďovú stavbu s pravdepodobne kvadratickou svätyňou zrejme niekedy začiatkom 14. storočia, prípadne o trocha skôr. Prvá písomná zmienka o tunajšej farnosti je už v súpise pápežských desiatkov z 30. rokov 14. storočia.
V druhej tretine 15. storočia bol kostol prestavaný, pričom pôvodná svätyňa bola nahradená súčasnou, polygonálneho tvaru. K prestavbe došlo aj koncom 16. storočia a dotkla sa okrem iného aj južného obvodového múru lode.
Počas obdobia reformácie prešli veriaci k protestantskému vyznaniu, zásluhou Andrášiovcov, prívržencov katolíckej viery, však bola farnosť v druhej polovice 17. rekatolizovaná.
Objekt bol poškodený počas tureckých vojen a následne v roku 1787 bol klasicisticky prestavaný. V roku 1895 kostol vďaka príspevku Dionýza Andrášiho a zbierky medzi veriacimi opravený.
Pri oprave v 80. rokoch 20. storočia bola na severnej stene lode objavená a odkrytá gotická freska zobrazujúca troch uhorských svätcov kráľovského pôvodu - sv. Štefana, sv. Imricha a sv. Ladislava.

Zaujímavosti
- Kostol tvorí významnú dominantu krajiny, aj v spojení s neďalekým hradom Krásna Hôrka.
- Vznik stavby je literatúre kladený aj do druhej tretiny 15. storočia.
- Zasvätenie Všetkým svätých patrí u nás medzi najstaršie.
- Z gotického obdobia sa zachovalo polygonálne presbytérium zaklenuté sieťovanou rebrovou klenbou, lomený víťazný oblúk a časť obvodových múrov lode. Z detailov ide o pastofórium a nález gotickej nástennej maľby na severnej stene lode.
- Podrobnejší výskum by zrejme odkryl viac zo stredovekej/stredovekých stavebných etáp kostola, vrátane freskovej výzdoby.
- Po získaní Krásnej Hôrky slúžil Andrášiovcom ako rodový kostol.
- Stredoveké stavby sa zachovali aj v okolitých obciach Lipovník a Lúčka.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a stále sa využíva na liturgické účely ako farský chrám. Fasády sú pomerne zanedbané. Navštívili sme ho v septembri 2011 a decembri 2015.

Bohoslužby: v nedeľu 10.00 hod. v maďarskom jazyku

Praktické informácie
Obec Krásnohorské Podhradie leží pod hradom Krásna Hôrka cca 6 km východne od Rožňavy pri hlavnej ceste v smere na Košice. Kostol je vďaka vysokej vežividiteľný už z ďaleka. Kontakt na farský úrad: 058/ 734 46 18.
GPS: 48.655833997, 20.597573519

Literatúra:
- Reško, A.: Krásnohorské Podradie. Andrássyovské tradície. Malá vlastivedná knižnica č. 108. Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo pre obec Krásnohorské Podhradie, 1998.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y07).

Web:
- www.obeckrasnohorskepodhradie.sk
- http://roznava.rcc.sk/schematizmus

esteban