Lúčka

--- NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na skalnej vyvýšenine nad obcou

Stručný popis: opevnená zrúcanina ranogotického jednoloďového kostola s kvadratickým presbytériom, predsieňou na západnej strane a sakristiou na severnej strane

História
Kostolík postavili na vyvýšenine v ranogotickom slohu zrejme niekedy v 2. polovici 13. storočia ako neveľké bezvežové jednolodie s kvadratickou svätyňou. Stavby podobného typu nájdeme z tohto obdobia napríklad aj v Henckovciach či Hrhove.
V 15. storočí bol počas pôsobenia Jána Jiskru z Brandýsa na Slovensku opevnený kamenným múrom so strážnou vežičkou, neskôr využívanou ako zvonica. Kostolík sa tak premenil na vojenskú pevnosť ovládajúcu údolie potoka Čremošná, ktorým viedla jedna zo stredovekých ciest z Košickej do Rožňavskej kotliny. Získal takisto prívlastok husitský, čo mu zostalo dodnes.
Ešte začiatkom 20. storočia sa v ňom slúžili omše, až kým počas prvej svetovej vojny nevyhorel. Veriaci si v roku 1926 v obci postavili nový kostol a ten starý zostal opustený chátrať. Ešte na začiatku 30. rokov minulého storočia bolo podľa dobových fotiek presbytérium zastrešené a štítové priečelia s obvodovými múrmi lode zachované v plnej výške. Miestni obyvatelia však začali kostolík a pevnostný múr rozoberať na stavebný materiál. Stavba bola navyše poškodená aj počas bojov druhej svetovej vojny.
V roku 1978 sa začalo s archeologickým výskumom areálu a na ten nadviazala začiatkom 80. rokov konzervácia zrúcaniny, ktorá bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku.
V súčasnosti sa zachovali len obvodové múry kostola, aj to nie v pôvodnej výške, s výnimkou východného uzáveru presbytéria, ktorý sa zachoval kompletný aj s gotickým okienkom. Neporušený ostal aj lomený víťazný oblúk. Opevnenie okolo kostolíka sa zachovalo vo výške cca 1 až 1,5 metra a strážna vežička bola zrekonštruovaná a nanovo zastrešená.

Zaujímavosti
- Ruina opevneného kostolíka nad obcou vytvára veľmi romantickú scenériu.
- Loď kostolíka je dlhá 10,8 m a široká 9,9 m, presbytérium má rozmery 5,8 m x 6,9 m.
- Priemerná hrúbka múrov stavby je 100 cm.
- Kostolík bol pôvodne zdobený freskovou výzdobou zo 14. storočia, hovorí sa o maľbách na stenách presbytéria, víťaznom oblúku a severnej stene lode. Ich zvyšky (kľačiaca postava v dlhom rúchu) boli zachované ešte v polovici 70. rokov minulého storočia. Do začiatku konzervačných prác však už zmizli.
- Pri konzervačných prácach boli zvýraznené portály na južnej a západnej stene lode vloženými betónovými rebrami.
- V presbytériu sa zachovali dva výklenky v stene, to v severnej stene podľa všetkého plnilo úlohu pastofória.
- Podľa stôp v presbytériu možno usudzovať, že bolo zaklenuté ešte starším typom valenej klenby.
- Kostolík je opevnený kamenným múrom, ktorého súčasťou je vstavaná veža na juhozápade. Dlžka pevnostného múru je približne 120 metrov, hrúbka cca 120 cm, v prípade veže s rozmermi cca 4 m x 4 m je to jeden meter.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v neďalekej obci Lipovník či Krásnohorské Podhradie.

Súčasný stav
Zrúcanina opevneného kostolíka je evidovaná ako kultúrna pamiatka a po konzervácii je v relativne dobrom stave, od roku 2013 však už začali vypadávať z muriva viaceré kamene pri vstupe z presbytéria do sakristie. Pozemok pod stavbou patrí Rímskokatolíckej cirkvi, samotný kostolík a opevnenie nie sú zaregistrované. Konajú sa tam aj koncerty vážnej hudby. Širšiemu využitiu zrúcaniny bráni fakt, že nie je napojená na elektrickú sieť. Navštívili sme ju v auguste 2007, marci a auguste 2008, septembri 2011, júli 2013, decembri 2015 a novembri 2016.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Obec Lúčka (maď. Lucska) sa nachádza 18 km východne od Rožňavy v údolí potoka Čremošná. Kostolík sa nachádza nad obcou pri cintoríne a je voľne prístupný. Základné informácie o ňom nájdete na informačnej tabuli pod svahom.
GPS: 48.639466856, 20.725418329

Literatúra
- Tököly, G.: Pamiatková obnova stredovekého opevneného kostola v Lúčke. In: Zborník 2, Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove, stredisko v Rožňave, Rožňava, 1983, str. 53 - 71.
- Tököly, G.: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky Kostol s opevnením v Lúčke. Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko Rožňava.
- Togner, M.: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava, Tatran 1989.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2988).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Bratislava, Dajama 2010.

Web:
- https://husitskykostol.wordpress.com
- http://gemer.korzar.sme.sk/c/8183654/opevneny-kostolik-vlucke-dodnes-strazi-obec.html

esteban

Ďalšie články o kostolíku v Lúčke: Ruky škodiace i zachraňujúce...