Turňa nad Bodvou

--- NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie, pôvodne sv. Egídia

Vznik: cca polovica 13. storočia až začiatok 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na vyvýšenine na okraji obce

Stručný popis: Jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, predstavanou vežou na západe, bočnou kaplnkou a sakristiou na severnej strane

História
Prvý kostol zasvätený sv. Egídiovi v Turni postavili niekedy okolo polovice 13. storočia (prvá písomná zmienka o obci 1234, o kostole 1263). Išlo o (neskoro) románsku stavbu zatiaľ neznámej podoby, z ktorej sa zachovala časť južnej steny v hmote dnešného kostola, vrátane dvoch zamurovaných štrbinových okien.
Súčasnú stavbu postavili s využitím staršieho objektu najneskôr začiatkom 14. storočia ako pomerne veľký objekt s obdĺžnikovou loďou, kvadratickým presbytériom, mohutnou západnou vežou a sakristiou na severnej strane. Jeho staviteľmi bol totiž rod Tornayovcov, ktorým patril neďaleký Turniansky hrad.  
Začiatkom 15. storočia (pred rokom 1406) bola stavba rozšírená zbúraním pôvodnej svätyne a jej nahradením dodnes zachovaným polygonálnym presbytériom. V rámci prestavby bol jeho interiér taktiež vyzdobený hodnotnými freskami. Zo severnej strany bola pristavaná bočná kaplnka.
V 16. storočí bol chrám novo zaklenutý a v druhej polovici tohto storočia sa dostal do rúk protestantov, ktorí ho využívali celých sto rokov.
Ďalšie úpravy sa realizovali v 18. storočí, kedy boli okrem iného vyzdobené maľbami steny severnej kaplnky. Obnova sa uskutočnila v rokoch 1889 a 1930. Na začiatku tohto tisícročí sa začalo s celkovou obnovou kostola, ktorá priniesla významný objav gotických fresiek v presbytériu a spresnenie architektonického vývinu kostola. Obnova fresiek bola ukončená v roku 2014.

Zaujímavosti
- Kostolík s mohutnou vežou tvorí výraznú krajinnú dominantu oproti zrúcanine Turnianskeho hradu.
- Podľa cirkevných prameňov mal údajne na mieste súčasného kostola stáť drevený chrám už v 11. storočí. V 13. storočí ho mal nahradiť kamenný kostol sv. Egídia, ktorý sa spomína v roku 1263, v roku 1274 v listine Ladislava IV., ako aj v roku 1278. Výskum v roku 2011 objavom štrbinových okien v južnej stene lode dokázal, že dnešný chrám vznikol prestavbou/rozšírením tohto kostolíka.
- Staršia literatúra taktiež považovala bočnú kaplnku s kvadratickým presbytériom za pôvodnú pohrebnú kaplnku tunajšieho šľachtického rodu, ku ktorej až v 15. storočí pristavali väčšiu loď, polygonálne presbytérium i vežu. Architektonicko-historický výskum však túto teóriu vyvrátil.
- Pôvodné kvadratické presbytérium kostola objavil archeologický výskum pod súčasnou polygonálnou svätyňou v roku 2008. 
- Na západnej stene sakristie sa nachádza úzke štrbinové okno z čias výstavby gotického kostola.
- V roku 2004 odkryli pri obnove presbytéria vzácne fresky zo začiatku 15. storočia, ktoré svojou úrovňou patria k najkvalitnejším v rámci územia celého pôvodného Uhorska. Výzdobu financoval pravdepodobne Pavol Bešeň z Ezdegu, ktorému Turňu daroval kráľ Žigmund po vymretí rodu Tornayovcov v roku 1406.
- Fresky sa zachovali len vo fragmentoch, aj tie však svedčia o vysokej úrovni ich autora. V spodnej časti polygónu sú zobrazené viaceré svätice, v hornej boli výjavy kristologického cyklu, z ktorého sa zachovalo len niekoľko scén - Narodenie, Kristus na Olivovej hore, Zatknutie Krista, Kristus pred Pilátom.
- V presbytériu sa zachovalo aj viacero hodnotných architektonických prvkov. Ide o rebrovú klenbu so svorníkmi zdobenými motívom baránka a hlavou diviaka (ako erbu Tornayovcov). Na južnej strane nájdeme gotické sedílie, taktiež s freskovou výzdobou, na niekoľkých oknách bola rekonštruovaná kamenná kružba.
- V stenách presbytéria sú zamurované dva kamenné epitafy – starší patriaci Jánovi z Turne z roku 1356 a klasicistický Jozefa Keglevicha z roku 1792.
- Na severnej strane presbytéria sa nad nikou slúžiacou zrejme ako pastofórium nachádza unikátny kamenný reliéf kríža.
- V západnej časti lode nájdeme gotickú tribúnu, ktorá sa do lode otvára troma lomenými oblúkmi. Pod tribúnou je do západnej steny osadený kamenný epitaf Bebekovcov zo 16. storočia.
- Kostol sprístupňujú celkovo tri vchody. Približne v strede južnej steny sa zachoval zamurovaný gotický portál, dnes slúžiaci ako lurdská jaskyňa. Na východ od neho je novší, dnes hlavný, vstup chránený murovanou predsieňou. Tretí vstup je na západnej strane pod vežou.
- Podvežový priestor je zaklenutý krížovou klenbou bez rebier a na južnej a severnej strane oproti sebe sa nachádzajú dvojité gotické sedílie. Do lode sa vchádza novodobým vstupom, nad ktorým sú však sondami odkryté časti pôvodného gotického portálu.
- Na východnej strane novšej južnej predsiene sa nachádza sčasti zamurované trocha záhadné štrbinové okno ešte románskeho tvaru.
- Vo veži visí gotický zvon s nápisom od majstra Augustína z konca 14. storočia.
- Steny bočnej kaplnky sú zdobené monumentálnymi barokovými maľbami z poslednej tretiny 18. storočia, ktoré zachytávajú výjavy zo Starého zákona. Neskôr boli zamaľované a objavil ich v roku 1880 známy spisovateľ Mór Jókai.
- Pár sto metrov západne od kostola leží Turniansky rybník s krásnym výhľadom na Zádielsku dolinu (i blízku cementáreň).
- Neďaleko kostola stojí schátraný objekt kaštieľa Keglevichovcov, ktorý má možno ešte stredoveký pôvod.
- Stredoveké kostolíky ležia aj v neďalekej Moldave nad Bodvou, Pederi i Hrhove.

Súčasný stav
Kostol patrí Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský. Obnova, ktorá sa začala v roku 2003, doteraz nie je ukončená. Oproti pôvodným plánom musel byť rozpočet navýšený kvôli objavu vzácnych fresiek v presbytériu. Ich reštaurovanie sa podarilo dokončiť v roku 2014. Pri obnove boli taktiež rekonštruované kamenné kružby okien na presbytériu. Navštívili sme ho v auguste a decembri 2008, vo februári 2012 a 2015 a septembri 2016.

Bohoslužby: v nedeľu o 11.00 hod. v maďarskom jazyku

Praktické informácie
Obec Turňa nad Bodvou (maďarsky Torna) leží na ceste medzi Rožňavou a Košicami, len pár kilometrov od maďarskej hranice. Kostol je vďaka mohutnej veži viditeľný už zďaleka, predovšetkým zo smeru od Rožňavy. Stojí na vyvýšenine na severozápadnom okraji obce v opevnenom areáli, ktorý sa zamyká. Je prístupný aj autom. Budova fary (č. d. 442) sa nachádza južne od kostola vo vzdialenosti asi sto metrov. Kontakt na farnosť je 055/ 46 621 40 alebo turna.n.bodvou@fara.sk.
GPS: 48.601044535, 20.873084664 

Literatúra
- Cáp., Ľ. - Gomboš, P.:
Nález stredovekých nástenných malieb v kostole v Turni nad Bodvou. In: Pamiatky a múzeá roč. 2005, č. 3, str. 43 - 47.
- Fecsó, P.: Turňa nad Bodvou. Bývalé župné sídlo. Malá vlastivedná knižnica č. 37. Komárňanské tlačiarne a vydavateľstvo, Komárno 1998.
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2764).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web
- http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/turna-nad-bodvou
- www.turnanadbodvou.ocu.sk
- http://jekely.blogspot.ro/2014/12/restoration-of-wall-paintings-of-torna.html

esteban

Za pomoc ďakujeme pánovi P. Tajkovovi