Svinica

Patrocínium: asi sv. Anny, dnes kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Vznik: cca polovica 12. storočia

Poloha: v opevnenom areáli na kopci nad obcou

Stručný popis: románsko-gotický jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou západnou vežou s emporou

História
Pôvodný románsky kostolík postavili cca v polovici 12. storočia na okraji stredovekej dediny na mieste staršieho cintorína, z ktorého bola časť náhrobných kameňov použitá do jeho základov. Išlo o neveľkú stavbu s obdĺžnikovou loďou a polkruhovou apsidou.
Zrejme ešte niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia bol kostolík prestavaný v románskogotickom štýle západným smerom. Loď bola predĺžená a k novému západnému priečeliu bola pristavaná mohutná veža, zatiaľ len vo výške dvoch podlaží. Jej súčasťou je murovaná empora, ktorá sa na prvom poschodí otvára do lode dvoma lomenými oblúkmi.
Niekedy v prvej polovici 14. storočia bol interiér vyzdobený nástennými maľbami. V druhej polovici 14. storočia pristavali k severnej stene lode kaplnku, zvyšky muriva ktorej odkryl archeologický výskum (býva datovaná aj do 16. storočia). V tomto období sa už pôvodná dedina presúva od kostolíka do dnešnej nižšej polohy.
Rozsiahlou neskorogotickou prestavbou prešiel kostolík v 15. storočí, kedy bola románska apsida nahradená predĺženým päťbokým presbytériom nepravidelného pôdorysu zaklenutým krížovou rebrovou klenbou. Okrem toho bola veža zvýšená a upravená na obranné účely. Navýšená do súčasnej podoby mala byť potom v 16. storočí v súvislosti s tureckým nebezpečenstvom.
Kompletnou rekonštrukciou prešiel kostol v 70. rokoch minulého storočia, kedy sa uskutočnil aj umelecko-historický a historicko-architektonický výskum (1970 - 71) nasledovaný archeologickým výskumom (1975 - 82), ktorý odkryl aj neďaleké panské murované sídlo, ako aj osídlenie už z 11. storočia. Nástenné maľby boli reštaurované v rokoch 1992 – 1993. Obnova sa realizovala aj v roku 2012. 

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje vďaka svojej polohe a vysokej päťposchodovej veži, prevyšujúcej aj okolité stromy, výraznú krajinnú dominantu viditeľnú zďaleka.
- Románsky kostolík bol postavený z kvádrového muriva. Zachovala sa z neho prakticky už len južná stena lode s portálom a dvoma štrbinovými oknami (z východného sa po prestavbe zachovalo len ľavé ostenie). Severná stena lode bola zrejme v neskorších obdobiach rozobraná, keďže kvádrové murivo sa tam zachovalo len v malej miere.
- Pôvodný ústupkový románsky portál s polkruhovým tympanónom, na ktorom sa zachovali zvyšky stredovekej maľby. Trojuholníkový štít nad portálom zdobený stúpajúcim oblúčikovým vlysom vznikol až dodatočne.
- Románske prvky sa nachádzajú ešte aj na prístavbe z konca 13. storočia. Na južnej strane veže ide o štrbinové okno s polkruhovým záklenkom, na západnej strane je podobne okno ale už s mierne lomeným záklenkom; obe osvetľovali priestor empory.
- Na juhozápadnom nároží lode sa zachovala nárožná konzola v tvare zvieracej hlavy. Ide o prvok, ktorý nachádzame na románskych kostolíkoch (Boldog, Bernolákovo a Štvrtok na Ostrove).
- Prelínanie románskeho a gotického slohu dokladá západný portál do veže gotického tvaru, ktorý však niesol ozdobu v podobe masiek typických pre románske obdobie (zachovali sa len zvyšky).
- Do tohto štýlu patrí aj kamenná konzola s ľudskou hlavou s naznačenými vlasmi vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach datovaná do obdobia poslednej štvrtiny 13. storočia. Podľa niektorých odborníkov mohla byť súčasťou pôvodného zaklenutia podvežia.
- Empora vo veži predstavuje taktiež prvok typickým skôr pre 13. storočie. Na prvom poschodí sa do lode otvára dvoma lomenými arkádovými oblúkmi. Medzi nimi sa zo strany veže nachádza polkruhovo ukončená nika, kde bol zrejme umiestnený oltárik. Pôvodne bola prístupná len z exteriéru murovaným schodiskom na južnej strane veže, členeného dvoma slepými oblúkmi s maľbami z 15. storočia.
- Z gotického obdobia pochádzajú okrem viacerých okien aj klenby v presbytériu a v podveží so zdobenými svorníkmi. Nájdeme tam motívy kríža, skríženým baníckym nástrojov a svine - erbového zvieraťa pánov zo Svinici.
- V interiéri kostola sa zachovali hodnotné fresky z polovice 14. storočia v taliansko-byzantskom štýle. Hlavným motívom je Posledný súd, pričom sa zachovali na naše pomery nezvyčajne drastické výjavy mučenia hriešnikov. Za pozornosť stojí aj obraz sv. Anny Samotretej vo vzorkovanom odeve byzantského typu Eleusa. Na základe tejto maľby usudzujú odborníci, že práve tejto svätici bol kostol pôvodne zasvätený.
- Exteriér kostola nesie maľovanú renesančnú výzdobu zo 16. storočia.
- Podľa niektorých prameňov patril kostol v stredoveku rádu paulínov.

Súčasný stav
Na prvý pohľad už trocha vidieť, že od poslednej opravy kostolíka ubehlo približne 30 rokov, stále však je v pomerne dobrom stave. V interiéri sa nachádza expozícia k dejinám obce i samotného chrámu. Od roku 1991 sa tu konajú aj koncerty a prehliadky chrámových zborov a spevokolov v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva. V roku 2012 realizoval tunajší reformovaný farský úrad čiastočnú obnovu kostola vďaka dotácii vo výške takmer 15 000 eur od Košického samosprávneho kraja. Okrem iného bol opravený ohradný múr, dvere a bleskozvody, zasklené okná, ako aj vybudované sociálne zariadenie pre návštevníkov. Kostol sme navštívili koncom augusta 2007 a v decembri 2009.

Bohoslužby: príležitostne

Praktické informácie
Obec Svinica (maď. Petöszinye) sa nachádza 20 km východne od Košíc na ceste do Michaloviec. Kostol sa nachádza nad dedinou, jeho vysoká veža je dobrým orientačným bodom. Naľavo od schodov vedúcich ku kostolu stojí fara Reformovanej kresťanskej cirkvi, kde sa môžete opýtať na kľúče od kostola.
GPS: 48.735332813, 21.458991766

Literatúra
- Tajkov, P.: Sakrálna architektúra 11. - 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, Košice 2012.
- Svinica v zrkadle času 2001. Publikácia vydaná Obecným úradom Svinica k 725. výročiu prvej písomnej zmienky o obci, 2001.
- Čiderová, M.: Svinica vo svetle 730. ročnej histórie. Vydal Obecný úrad vo Svinici v roku 2006.
- Dvořáková, V. – Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Oriško, Š.: Románske umenie na Slovensku - maliarstvo a sochárstvo. In: Kol: Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach. Stredovek. Filozofická fakulta Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2009.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Podolinský, Š.: Románske kostoly, Dajama, Bratislava 2009.

Web
- www.kostolsvinica.eu
- www.praveorechove.com
- www.viacassa.eu/clanky/kostolik-vo-svinici
- http://korzar.sme.sk/romansko-goticky-kostol-vo-svinici

esteban