Hanušovce nad Topľou

--- NOVÉ FOTO + DOPLNENÉ ---

Patrocínium: Nanebovzatia Panny Márie

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v meste na vyvýšenej polohe medzi dvoma kaštieľmi

Historický región: Šariš

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, západnou vežou a emporou, severnou sakristiou a južnou prístavbou presbytéria

História
Kostol postavili ako pomerne veľkú stavbu zrejme niekedy v druhej polovici 13. storočia (prvá písomná zmienka je z roku 1280), kedy sa na našom území ešte miešali románske prvky s gotickými. Mal klasickú dispozíciu v podobe jednolodia s predstavanou západnou vežou a kvadratickoým presbytériom.
Staviteľmi kostola mohli byť rehoľníci - rytieri Božieho hrobu z Chmeľova, ktorí mali v neďalekých Medziankach svoj hrad a vtedajšiu obec Hanušovce vlastnili (niekedy sa v tejto súvislosti spomínaju aj johaniti). V 14. storočí, za kráľa Karola Róberta, získali práva slobodného mesta a kostol sa stal farským.
Za čias reformácie prešiel do rúk protestantov a katolíckym sa stal opätovne v roku 1717. Následne v roku 1742 prešiel rozsiahlou barokizáciou, ktorá sa dotkla najmä lode, ktorá dostala miesto plochého stropu murovanú klenbu.
Ďalšími opravami objekt prešiel aj v rokoch 1908 a 1949. Rozsiahla obnova sa uskutočnila v rokoch 1982 - 84, kedy dostal kostol novú strechu, fasádu i výmaľbu interiéru. V roku 1997 bolo obnovené presbytérium a preskúmaná zamurovaná krypta pod ním. V kostole bola položená nová dlažba, osadili nové okná, do svätyne pribudol nový hlavný oltár nový oltár. Zreštaurovali aj kamennú krstiteľnicu a štíty na triumfálnom oblúku

Zaujímavosti
- Kostol spolu s dvoma kaštieľmi vytvára jedinečný areál svedčiaci o význame mesta v minulosti.
- Súbor plastík a kamenárskych detailov ešte neskororománskeho štýlu v interiéri a na veži je na Slovensku unikátny. Nájdeme tu viacero ľudských tvári, ako aj geometrické prvky, z ktorých je najčastejšia šesťcípa rozeta v kruhu.
- Západné okno veže je ešte združené so stredovým stĺpikom, v hornej časti zdobené reliéfom ľudskej tváre doplnenej po stranách šiestimi šesťcípimi rozetami dvoch veľkostí.
- Rímsa veže pod oknom nesie bohatú reliéfnu výzdobu v podobe ľudských tvárí, psov, jašteríc a rastlín.
- Na veži sa zachovalo viacero gotických okien s jednoduchou kružbou.
- Na rímsach lomeného triumfálneho oblúka nájdeme dvojice ľudských tvárí archaického typu, na každej strane kombináciu mužskej a ženskej, ktoré dopĺňajú šesťcípe rozety a krížiky v kruhu.
- Dve konzoly rebrovej klenby vo svätyni, jedna na južnej a jedna na severnej strane sú zdobené geometrickým ornamentom a zo spodnej strany ľudskou tvárou.
- Vo východnej stene pri severovýchodnom nároží sú nad sebou dve niky, každá z nich je zdobená trojuholníkovým štítom. Na vyššom nájdeme medzidvoma sviečkami ľudskú tvár doplnenú symbolom večnosti a dvoma dlaňami po stranách. Nižší z nich zdobí opäť medzi dvoma sviečkami umiestnená tvár Krista, nad ktorou je zobrazená šesťcípa ružica v kruhu.
- V severnej stene svätyne je osadené kamenné gotické pastofórium, ktorého štít má tvar oslieho chrbáta doplneného po stranách fiálami s krabmi a zakončené kvetom.
- Pôvodnú ranogotickú rebrovú klenbu vo svätyni zdobia svorníky v tvare ružíc.
- Pri triumfálnom oblúku stojí gotická kamenná krstiteľnica z 15. storočia s tordovanou (stočenou) pätkou.
- Staršia krstiteľnica z ranogotického obdobia ˇje vystavená v neďalekom Vlastivednom múzeum.
- Na oboch stranách víťazného oblúka sa pod rímsou nachádzajú dvojice štítov nesúce dvojitý kotvový kríž. Niekedy sa popisujú nepresne ako erby staviteľov kostola - rytierov Božieho hrobu alebo johanitov.
- V západnej časti lode stojí zrejme pôvodná empora, ktorú nesú dva masívne piliere.
- Južne od kostola stojí menšia zvonica z obdobia renesancie.
- V písomných prameňoch z 15. storočia sa spomína aj špitálsky kostolík a murovaná kaplnka sv. Kozmu a Damiána.
- Virtuálna prehliadka kostola na www.virtualtravel.sk.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Medzianky, Bystré a Babie.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský kostol. Je v pomerne dobrom stave s vynoveným vnútorným vybavením. Navštívili sme ho v októbri 2010 a decembri 2016.

Bohoslužby: v pondelok až sobotu o 18.00 hod, v nedeľu o 7.30 a 10.30 hod. Aktuálne informácie o sv. omšiach.

Praktické informácie
Mesto Hanušovce nad Topľou leží na hlavnom ťahu medzi Prešovom a Vranovom nad Topľou. Kostol stojí v dominantnej polohe medzi dvoma kaštieľmi neďaleko od hlavnej cesty v smere od Prešova. Kontakt na farský úrad 057/445 22 33.
GPS: 49.026201689, 21.500147581

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Gašpar, G. (zost.): Hanušovce nad Topľou a okolie. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice pre Okresné vlastivedné múzeum vo Vranove nad Topľou so sídlom v Hanušovciach nad Topľou, 1984.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2631).

Web:
- http://hanusovce.rimkat.sk
- www.muzeumhanusovce.sk
- www.dokostola.sk/kostol/411007-farsky-kostol-nanebovzatia-panny-marie
-
esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu