Nitrianska Blatnica

Patrocínium: sv. Juraja

Vznik: druhá štvrtina 9. storočia

Poloha: v lesoch nad obcou

Stručný popis: predrománska rotunda s polkruhovou apsidou, dostavanou západnou vežou a južnou pustovňou.

História
Rotundu postavili okolo roku 830 ako súčasť veľkomoravského osídlenia datovaného do tohto obdobia. Po zániku Veľkej Moravy vznikla v tejto lokalite osada železiarov, pre potreby ktorých v prvej polovici 11. storočia bola rotunda zrejme opravená. Slúžila im až do 13. storočia, kedy tunajšia osada zaniká a presúva sa do polohy súčasnej obce Nitrianska Blatnica.
V nasledujúcom období začína stavba chátrať, až sa premenila na ruinu s polozrúcanými obvodovými múrmi. V prvej polovici 16. storočia bola rotunda obnovená. Múry, ktoré sa zachovali do výšky 4 - 7 metrov, boli dostavané a nanovo zastrešené. Podľa kanonických vizitácií mala za obnovou (datovanou do rokov 1530 - 1541) stáť  Mária Thurzová na pamiatku svojho manžela, ktorý padol v bitke pri Moháči. Archívny výskum však túto informáciu nepotvrdil.
Súčasnú podobu dostala rotunda v období baroku. V roku 1777 bola v západnej časti lode vybudovaná murovaná tribúna, ktorá sa napájala na novo pristavanú vežu (tú datuje letopočet na fasáde do roku už 1655, toto datovanie však výskum nepotvrdil). Loď dostala murovanú klenbu a triumfálny oblúk bol zvýšený.
Počas nej dostala súčasnú podobu, keď k západnej strane lode pristavali vežu a z južnej strany pustovňu. V nej boli ubytovaní pustovníci, ktorí sa mali starať o kostolík a súčasne viedli aj školu, ktorej budovu postavili niekoľko desiatok metrov severne od rotundy. Posledný pustovník zomrel v roku 1802. Potom prevzali starostlivosť o stavbu veriaci z miestnej farnosti.
V 50. rokoch minulého storočia dostal kostolík novú strechu, keď pôvodnú šindľovú nahradili plechovou. V roku 1973 poslal kňaz miestnej farnosti František Jurík list Slovenskému ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, v ktorom upozornil na rotundu v súvislosti s plánovanou obnovou.
V roku 1974 - 1980 sa v okolí kostolíka uskutočnil archeologický výskum. Na základe neho sa datovanie rotundy posunulo z dovtedajšieho 16. storočia na prvú polovicu 11. storočia, pričom sa zvažoval aj veľkomoravský pôvod.
V roku 1980 dostal kostolík novú strechu z medeného plechu, v nasledujúcich rokoch dostal kostolík aj novú dlažbu, dvere a uskutočnili sa aj ďalšie menšie opravy. Od roku 2001 sa začala postupná obnova objektu, spojená s ďalším výskumom, ktorý priniesol dôkazy o vzniku stavby v 9. storočí.
V roku 2016 sa zavŕšila komplexná obnova rotundy, ktorá dostala novú fasádu odlišujúcu stavebné etapy. Ministerstvo kultúry SR ju ocenilo cenou Fénix - kultúrna pamiatka roka 2016 za príkladnú obnovu kultúrnej pamiatky.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej odľahlej polohe v lesoch nad obcou ponúka krásne spojenie sakrálnej architektúry a prírody.
- Pri dobe vzniku okolo roku 830 ide o najstarší zachovaný kostolík na Slovensku i celej stredovýchodnej Európe a súčasne jednu z mála zachovaných stavieb u nás datovaných do veľkomoravského obdobia - spolu s kostolíkmi v Kostoľanoch pod Tribečom a Kopčanoch.
- Datovanie rotundy prešlo veľkými zmenami, v Súpise pamiatok Slovenska z roku 1968 je stavba ešte datovaná do roku 1541, neskoršie sa uvádzalo aj 11. storočie.
- Zaradenie rotundy do 9. storočia potvrdili analýzy dreva, dreveného uhlia, malty a omietky, ktoré boli realizované vo viacerých laboratóriách v Euópe i USA. Z nich vyplýva, že stavba bola pravdepodobne postavená v rokoch 830 ± 30 AD.
- Pôdorys stavby je v podstate rovnaký ako v prípade veľkomoravskej rotundy v neďalekom Ducovom, nedodržiava však tak dôsledne tvary a rozmery. V staršej literatúre sa uvádzalo, že stavba v Nitrianskej Blatnici mohla vzniknúť ako kópia ducovskej rotundy.
- Z pôvodnej stavby sa zachoval pôdorys lode a apsidy, spolu s obvodovými múrmi a predovšetkým predrománske okno na juhozápadnej strane lode v priestore nad južnou pustovňou, tvarovo veľmi podobné oknám kostolíka v Kopčanoch.
- Priemer lode je 7,30 m a apsidy 3,65 m, teda presne polovica. Hrúbka múrov je približne 73 cm. Výška apsidy nezodpovedá pôvodnému stavu, keďže dosahuje úroveň lode.
- V interiéri lode sa zachovali zvyšky nástenných malieb zo 16. storočia (hlava svätca), ale aj staršie konsekračné kríže.
- V interiéri sa zachoval barokový oltár s centrálnym obrazom sv. Juraja s drakom. Po cca 20 rokoch od ukradnutia sa tento obraz našiel v roku 2011 v odpadovom kontajneri pri Duchonke.
- Miestni obyvatelia nazývajú kostolík familiárne "Jurko" podľa jeho patrocínia.
- Púte, ktorých sa zúčastňujú aj vysokí predstavitelia spoločenského a politického života, sa konajú vždy v najbližšiu nedeľu po sviatku sv. Juraja (24. apríl). Svätá omša na tento sviatok sa v tomto kostolíku slúži od 16. storočia.
- Južne pod kostolíkom objavili veľkomoravský dvorec chránený drevenými palisádami, datovaný do 9. - 10. storočia.
- Budova školy zo 17. storočia pri kostolíku slúžila svojmu účelu až do prvej polovice 19. storočia. Neskôr ju využívali ako horáreň, kým ju v roku 1962 (kronika pátra Juríka uvádza rok 1969) nezbúrali.
- Pri kostolíku stojí novopostavená kópia slovanského obydlia.
- V obci sa nachádza múzeum, ktoré vystavuje archeologické nálezy z okolia rotundy i modely stavieb približujúce slovanské osídlenie v regióne pod Marhátom v stredoveku.
- Okolí rotundy sa nachádza viacero významných pamiatok z obdobia stredoveku. V susednej obci Bojná odkrývajú archeológovia sústavu veľkomoravských hradísk preslávených nálezom pozlátených plakiet z prenosného oltára a zvona z 9. storočia. V máji 2012 tam bolo otvorené aj špecializované múzeum.
- Model rotundy sa nachádza aj v Parku miniatúr v Podolí.
- Stredoveký kostol stál pôvodne aj v obci Nitrianska Blatnica, románsky kostolík sa zachoval v neďalekej obci Orešany a ranogotická stavba stojí na cintoríne v dedinke Ratnovce.

Súčasný stav
Kostolík aj v súčasnosti slúži veriacim ako pútnická kaplnka patriaca pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi, od roku 2008 je však vlastníctvom obce. O objekt sa starajú členovia miestneho OZ Rotunda Jurko. Po nedávnej obnovej je v dobrom stave, v prístavbe je inštalovaná malá muzeálna expozícia k dejinám lokality. 

Bohoslužby: každoročne v nedeľu po sviatku sv. Juraja (24. apríl), donedávna aj tzv. turistická sv. omša každú prvú nedeľu v mesiaci.

Praktické informácie
Obec Nitrianska Blatnica sa nachádza cca 11 km východne od Piešťan, na hlavnej ceste medzi Piešťanmi a Topoľčanmi. Rotunda sa nachádza zhruba 4 - 5 km nad obcou, na úpätí vrchu Marhát. Vedie k nej lesná cesta osadená informačnými tabuľami.
Vzhľadom na odľahlú polohu býva stavba zamknutá, stojí však na voľne prístupnom priestranstve. Kontakt na obecný úrad - 038/53 99 112 a na OZ Rotunda Jurko - tel.: 0915 726 168, oz@rotundajurko.sk či muzeum@rotundajurko.sk.

Literatúra
- Dorica, J.: Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2017, č. 3, str. 31 - 34.
- Dorica, J.: Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici v pohľade nových zistení. In: Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník z rovnomenného seminára. KPÚ v Nitre, 2011, str. 113 - 128.
- Dorica, J.: Rotunda sv. Juraja vo výsledkoch reštaurátorského výskumu v roku 2009. In: Nitrianska Blatnica 1185 - 2010. Obecný úrad Nitranska Blatnica, 2010. Dostupná v elektronickej verzii na stránke obce.
- Dorica, J.: Rotunda sv. Juraja. Nitrianska Blatnica. OZ Rotunda Jurko a OÚ v Nitrianskej Blatnici 2019. Dostupné v elektronickej podobe na stránke obce - https://nitrianskablatnica.sk/wp-content/uploads/2021/03/Nitrianska-Blat....
- Povinec, P. P. - Cherkinsky, A. - Dorica, J. - Hajdas, I. - Jull, A. J. T. - Kontuľ, I. - Molnár, M. - Svetlik, I. - Wild, E.M.: Radiocarbon dating of St. George’s Rotunda in Nitrianska Blatnica (Slovakia): International consortium results. In: Radiocarbon, Vol 63, Nr 3, 2021, p. 953 - 976.
- Bóna, M. - Barta, P.: Príspevok k datovaniu vzniku Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. In: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, str. 683 - 689. Dostupné v elektronickej podobe na https://digilib.phil.muni.cz/_flysystem/fedora/pdf/134203.pdf.
- Ragač, R.: Príspevok k ranonovovekým dejinám Kostola sv. Juraja v Nitrianskej Blatnice z pohľadu archívnych prameňov. In: Monumentorum tutela, roč. 2009, č. 22, str. 358 - 363.
- Illáš, M.: Štyri predrománske rotundy. In: Moravský historický sborník. Ročenka Moravského národního kongresu 2006-2011. Brno: Moravský národní kongres, 2011, str. 644 - 693.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B15).
- Jurík, F., CSaR: Svätý Juraj pod Marhátom - Kronika farnosti Nitrianska Blatnica, 1985, dostupná na www.rotundajurko.sk/farnost/kronika.
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.

Web
- www.rotundajurko.sk
- www.nitrianskablatnica.sk/rotunda-sv-juraja
- FB stránka o rotunde
https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/veda/article/rotunda-s...
- www.hradiska.sk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svateho_Juraja_(Nitrianska_Blatnica)
https://www.aktuality.sk/clanok/lv21vzn/ucitelka-a-jej-priatelia-20-roko...

esteban
14. 3. 2010, upravené 18. 4. 2011, 8. 6. 2012, 5. 4. 2015, 17. 1. 2023

Za pomoc a ochotu ďakujeme pánovi V. Kolníkovi s dcérou z OZ Rotunda Jurko.

Súvisiace články: Rotundu v Nitrianskej Blatnici postavili..., Stručne: prvé analýzy...