Ducové - Kostolec

V roku 1968 archeologický výskum vedený Alexandrom Ruttkayom odkryl na skalnatom ostrohu Kostolec pri obci Ducové neďaleko Piešťan opevnený veľkomoravský dvorec.

Jeho súčasťou bola aj rotunda s podkovovitou apsidou, z ktorej sa zachovali nielen základy, ale dokonca aj časť nadzákladového muriva.

Dvorec vznikol podľa všetkého v druhej tretine 9. storočia po zničení neďalekého hradiska v Pobedime, ktoré sa dáva do súvisu s vyhnaním Pribinu Mojmírom v roku 833. Zanikol po požiari niekedy v rokoch 940 – 970.

Rotunda mohla vzniknúť súčasne s dvorcom, prípadne aj o niekoľko desaťročí neskôr ako kópia dvojapsidovej rotundy č. VI. v Mikulčiciach. Alexander Ruttkay stavbu najprv datoval do 10. storočia, po objave veľkomoravských hrobov západne od rotundy datovanie posunul do 2. polovice 9. storočia, najnovšie už do jeho prvej tretiny.

Rotunda slúžila svojmu účelu aj po zániku dvorca, minimálne do 11. storočia. Malta a kamene z múrov sa našli v hroboch z 11. – 12. storočia, čo svedčí o jej postupnom zániku v tomto období. Súviselo to zrejme s rozvojom okolitých dedín, v ktorých si už postavili vlastné kostoly a rotundu tak k pochovávaniu na vysvätenej zemi nepotrebovali.

Zvyšky kostolíka opätovne vysvätili na sviatok sv. Cyrila a Metoda v roku 1990 a odvtedy sa tam každoročne na tento sviatok konajú sv. omše ako spomienka na príchod byzantskej misie na Veľkú Moravu.

Základy kruhovej lode majú vnútorný priemer 730 cm, apsida 365 cm. Celkovo bol tak kostolík dlhý vyše 12 metrov a široký takmer 9 m. Múry mohli siahať do výšky približne sedem metrov. Boli omietnuté, v interiéri aj zdobené nástennými maľbami. Zajímavým nálezom bol aj jediný opracovaný fragment z červeného prieskovca, ktorý má pochádzať z krstiteľnice. Okolo rotundy sa našli kolové jamy, ktoré môžu byť pozostatkom lešenia alebo drevenej ochodze.

Základným dĺžkovou mierou mala byť tzv. longobardská stopa 36,5 cm, čo však dnes už niektorí autori spochybňujú v prospech tzv. rímskej stopy s dĺžkou cca 30 cm.

Takmer identické rozmery má aj neďaleká, dodnes stojaca, rotunda zasvätená sv. Jurajovi v Nitrianskej Blatnici. Pri nej sa taktiež našlo veľkomoravské osídlenie. Jej vznik datujú odborníci do 9. až 10. storočia.

Dvorec je náznakovo rekonštruovaný (drevené palisády, brána) a rotunda odkrytá. Lokalita je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a jej areál je voľne prístupný. Dá sa k nemu dostať z obce Ducové alebo strmším ale kratším výstupom od obce Hubina.

Areál patril dlhé obdobie pod Balneologické múzeum v Piešťanoch, v súčasnosti ho už niekoľko rokov spravuje OZ Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane. Podarilo sa vymeniť drevenú palisádu a celý areál je udržiavaný. Dotáciu na pokračovanie obnovy z MK SR dostalo OZ aj v roku 2017.

Slovenská pošta vydala 10. apríla 2001 známku s motívom rotundy a dvorca v Ducovom. V malom múzeum v obci Nitrianska Blatnica sa nachádza model dvorca na Kostolci aj s rotundou.

GPS: 48.622385212, 17.872803211

Zdroje:
- Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 3. Zrod národa. Vydavateľstvo Rak Budmerice 2004.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Vančo, M.: Počiatky kresťanskej architektúry. Veľkomoravská sakrálna architektúra na Slovensku. In: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Veda, Bratislava 2002, str 19 - 53.
- Ruttkay, A.: Počiatky kresťanskej sakrálnej architektúry v archeologických nálezoch. In: Pamiatky a múzeá, roč. 1995, číslo 4, str. 8 – 13.
- Illáš, M.: Štyri predrománske rotundy. In Moravský historický sborník. Ročenka Moravského národního kongresu 2006-2011. Brno: Moravský národní kongres, 2011, s. 644-693.
- Podolinský, Š.: Románske kostoly. Dajama, Bratislava 2009.
- www.arslexicon.sk
- www.kostolec-ducove.eu (3D vizualizácia lokality v rôznych obdobiach)
- www.muzeum.sk
- http://lukaskrajcir.blog.sme.sk/Cesta-za-Poslednym-panom-na-Kostolci
- Virtuálna prehliadka kostolíka na www.virtualtravel.sk

esteban

Ďalšie články o Ducovom: Z nášho itinerára, Čo by bolo, keby... (o kostolíku na Kostolci), Stručne: o Ducové sa začali starať...