Stručne: prvé analýzy nepotvrdzujú VM pôvod "Jurka"

Analýza prvej vzorky malty nepotvrdila datovanie predrománskej rotundy nad Nitrianskou Blatnicou do 9. storočia. Ako najskoršie obdobie vzniku stavby podľa nej vychádza koniec 10. až prvá polovica 11. storočia. To by zodpovedalo najstarším odkrytým hrobom v jej okolí, ktoré boli datované do polovice 11. storočia.

Vzorka malty bola odobraná z najnižšej časti nadzákladového muriva a bola analyzovaná na základe veku uhlíka v molekulách prítomného oxidu uhličitého. Táto metóda umožňuje určiť, kedy bola čerstvá malta v styku s atmosférickým oxidom uhličitým. Za najskoršie obdobie bolo analýzou určené obdobie rokov 998 - 1052.

Ide o prvú takúto analýzu vzorky pôvodnej malty a samotní autori z nej nechcú vyvodzovať konečné závery, ale hovoria o potrebe analýzy ďalších vzoriek.

Zdroj:
- Bóna, M. - Barta, P.: Príspevok k datovaniu vzniku Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici. In: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 683-689. Dostupné aj v elektronickej forme na https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digili....

esteban

Rubrika: Aktuality