Patince

Patrocínium: sv. Vendelína

Vznik: 12. storočie

Poloha: v obci pri hlavnej ceste

Stručný popis: jednoloďový kostolík s polkruhovou apsidou

História
Neveľký kostolík postavili v románskom štýle na mieste staršieho objektu na pôvodne vyvýšenom mieste neďaleko toku Dunaja niekedy v 1. polovici 12. storočia ako typické jednolodie s polkruhovou apsidou a pôvodne aj so západnou emporou
V roku 1268 sa obec spomína ako „terra Poth“. Kostol v priebehu storočí vyplienili Tatári aj Turci, pričom počas tureckých vojen v prvej polovici 16. storočia dokonca obec zanikla a kostol stál dlhší čas v ruinálnom stave bez strechy.
Kvalitne postavená kamenná stavba sa však napriek tomu zachovala a po porážke Turkov mohla byť v 20. rokoch 18. storočia obnovená. Opravu financoval gróf František Gyulai. V tej dobe bol rozšírený južný vstup do lode a doplnený murovanou predsieňou.
V roku 1776 sa uskutočnila významnejšia rekonštrukcia, pričom kostolík dostal dnešnú zbarokizovanú podobu. Okná na južnej strane lode a apsidy boli zväčšené do súčasného tvaru. Vytvorili tiež nový, súčasný vchod zo západnej strany. Románsku emporu odstránili a nahradili drevenou tribúnou.
Na začiatku 20. storočia doplnili strešnú vežičku, odstránili predsieň pred južným vstupom, ktorý zamurovali. Obnova sa realizovala aj po povodni v roku 1965. V rokoch 2002 - 2004 bola nevhodne opravená fasáda objektu a upravené jeho okolie. Ukázalo sa, že v rozsiahlej miere použitý betón výrazne poškodil kamenné murivo objektu.
Až v roku 2016 bol chrám vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Problémy s vlhnutím stien sa stali podnetom na začatie pamiatkovej obnovy stavby v roku 2021, spojenej s výskumom archeologickým, architektonicko-historickým a reštaurátorským. Tie v roku 2023 priniesli zásadné objavy o najstarších dejinách kostola.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje veľmi pekne zachovanú ukážku románskej sakrálnej architektúry s bohatými a zaujímavými dejinami. Donedávna išlo pritom o málo známu stavbu, ktorej románska podoba bola výrazne potlačená.
- Ide o jeden z najmenších románskych chrámov na našom území. 
- Až do výskumu v roku 2023 bola stavba datovaná do 13. storočia. 
- Postavili ju z veľkých opracovaných a starostlivo ukladaných kamenných kvádrov z lapitického andezitového tufu, pričom tento stavebný materiál patril vo svojej dobe medzi finančne najnákladnejšie a najreprezentatívnejšie. Na juhu Slovenska, neďaleko vtedajšieho centra uhorského kráľovstva – Ostrihomu, z neho v románskom období postavili napríklad kláštorné chrámy v Bíni a Hronovciach či rotunduMalých Kosihách
- Kostolík postavili na v tom čase vyvýšenej polohe, ktorá podľa všetkého poskytovala ochranu pred vodami Dunaja. Archeologický výskum zachytil na tomto mieste osídlenie z čias praveku i rímskej doby.
- Najlepšou pamiatkou na Rimanov sú veľké náhrobné kamene, v niektorých prípadoch dokonca so zvyškami figurálnej výzdoby, ktoré boli použité v základoch kostolíka. Je možné, že ich doviezli spoza Dunaja, z pôvodne rímskej Panónie. V rámci pamiatkovej obnovy sa plánuje vytvorenie kópií.
- Z románskeho obdobia sa okrem výnimočne kvalitného muriva zachovalo aj viacero architektonických detailov, v niektorých prípadoch však už len vo fragmentoch.
- Výskum zachytil tri štrbinové okná - na východnej strane apsidy a na južnej strane lode (len čiastočné ostenia).
- Na južnej strane sa našiel aj oblúk zamurovaného románskeho portálu.
- V západnej časti lode boli zachytené zvyšky podklenutej románskej empory, vrátane pätky stĺpika, ktorý ju niesol. Nie je vylúčené, že na emporu nadväzovala pôvodne aj veža.
- Odkryté bolo aj pastofórium na severnej strane apsidy.
- Pôvodná podlaha bola o 30 - 40 cm nižšie než súčasná.
- Archeologický výskum zachytil v interiéri stopy požiaru spolu s vrstvou prehorených ľudských kostí, vrátane detských. Ide tak o dôkaz vypálenia chrámu aj s veriacimi vo vnútri. 
- Základy kostola siahali až do hĺbky 1,7 - 1,8 m, pričom nie je úplne jasný dôvod takého založenia inak neveľkej stavby.
- Jedinečné objavy pri výskume urobili v roku 2023 z kostolíka "mediálnu celebritu", o ktorej informovali aj celoplošné televízie.
- Neskororománsky kostol sa nachádza v neďalekých Kravanoch nad Dunajom, zaniknuté stredoveké chrámy sú doložené v Iži, Moči, Chotíne i Komárne.

Súčasný stav
Kostolík, dnes vedený ako kaplnka, patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v susednej Iži, spravovanej v súčasnosti z Komárna. Aktuálny výskum v rámci komplexnej obnovy sa realizuje z iniciatívy Rímskokatolíckej cirkvi s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a podieľajú sa na ňom reštaurátor Mgr. art. Juraj Puškár a výskumníci Mgr. Elena Sabadošová a Mgr. Marian Havlík. Archeologický výskum zabezpečovala spoločnosť Midland Adventure s.r.o. pod vedením Mgr. Tomáša Molotu v spolupráci s Mgr. Pavlom Paterkom z KPÚ v Nitre. Významné objavy si vyžiadali navýšenie rozpočtu obnovy a tiež posunutie jej ukončenie až na rok 2025.
V rámci prác sa plánuje prinavrátenie románskej podoby, vrátane rekonštruovania románskych okien na lodi, zrušenia západného vstupu a otvorenia dnes zamurovaného južného, výmeny strešnej krytiny za drevený šindeľ a nahradenia vežičky malou zvoničkou. Rešpektované pritom budú barokové zásahy (koruny múrov a koncha apsidy).

Bohoslužby: dočasne nie

Praktické informácie
Obec Patince leží cca 15 kilometrov východne od Komárna. Kostolík stojí pri Hlavnej ulici na východnom okraji obce v otvorenom areáli.
GPS:47.739096082, 18.297176957

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Szabó, O.: Patince, Pozoruhodnosti. Malá vlastivedná knižnica, Komárňanské tlačiarne, Komárno 1998.
- Szénassy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. 1. zväzok, kraj Nitra, Vydavateľstvo KT, Komárno, 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5W91).

Web
- www.obecpatince.sk
https://dennikn.sk/3624545/jeden-z-objavov-roka-...
https://spravy.rtvs.sk/2023/10/kamenny-kostolik-...
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/obj...
https://sk.wikipedia.org/wiki/Patince
https://www.dokostola.sk/kostol/kaplnka-sv-vende...

esteban
7. 7. 2015, upravené 22. 2. 2024

Za pomoc ďakujeme pánovi P. Paterkovi z KPÚ Nitra, prac. Komárno a pani starostke Rozálii Tóthovej a jej kolegom. 

Súvisiace články: Unikátne objavy...