Hronovce-Čajakovo

V dedinke Hronovce, časti Čajakovo, sa dodnes zachovala pôvodne románska trojloďová bazilika z prvej polovice 13. storočia. Po barokovej prestavbe a poškodení počas druhej svetovej vojny však už stredoveký pôvod Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa zvonka takmer nič nepripomína. Doteraz sa tu navyše nerealizoval podrobnejší výskum.

Hoci o samotnom kostole nemáme staršie archívne zmienky, v polovici 13. storočia sa tu spomína benediktínske opátstvo. Samotný kláštorný chrám, datovaný približne do rokov 1220 - 1240, patril vo svojej dobe bezpochyby medzi reprezentatívne stavby, blízke kostolom v maďarskom Jáku či Lebényi.

Išlo o trojloďovú baziliku so zrejme dvojvežovým západným priečelím a trojapsidovým východným záverom. Bočné lode boli ukončené menšimi polkruhovými apsidami, centrálna loď väčšou polkruhovou apsidou.

Stavba bola pomerne dlhá, stredná loď bola zaklenutá štyrmi poliami klenby, pričom ďalej pokračovala na západ dvojvežovým priečelím. Postavili ju z veľkých, starostlivo opracovaných kamenných kvádrov.

Opátstvo zaniklo v 16. storočí počas tureckých vojen, titulárne však pretrvalo až do 17. storočia (podľa iného názoru nebolo oficiálne zrušené dodnes). Celý kláštor bol zrejme počas vojen značne poškodený, čo si následne v 18. storočí (r. 1726 - 27) vyžiadalo veľké opravy. V roku 1731 kostol zatvorili.

V období rokov 1757 - 59 bol objekt značne prestavaný. Zrejme zničené/poškodené dvojvežové priečelie bolo nahradené jednou, centrálne umiestnenou predstavanou vežou (podobné riešenie poznáme z Malženíc). Loď bola nanovo zaklenutá, pričom vnútorná výška lodí bola zjednotená. Presbytérium bolo pred rokom 1790 predĺžené a ukončené polygónom. Vonkašie fasády i interiér boli zbarokizované.

Veľkú škodu utrpel kostol počas záverečných bojov druhej svetovej vojny. Západná veža bola vyhodená do vzduchu a poškodená bola aj nadväzujúca západná časť lode, takže museli byť zbúrané. Kostol následne dostal nové západné priečelie, pričom veža už nebola dostavaná.

Podrobnejší výskum stavby sa dosiaľ nerealizoval. Románska bazilika sa však pod barokovou fasádou zrejme zachovala v značnom rozsahu. Počas obnovy v 90. rokoch minulého storočia boli aspoň v interiéri prezentované zachované bočné apsidy vrátane ústupkových víťazných oblúkov. Obdivovať tak môžeme precízne budované kamenné murivo a románske okná, ktoré aj svojimi proporciami svedčia o honosnosti románskej stavby. Naznačný je aj pôdorys centrálnej polkruhovej apsidy.

Okná bočných apsíd boli odkryté aj v exteriéri, keďže obe apsidy boli v baroku zamurované plynulým prechodom medzi loďou a presbytériom. Viacero hodnotných architektonických detailov sa našlo aj po spomínanom výbuchu koncom druhej svetovej vojny. Išlo napríklad o románske stĺpiky a ich hlavice, časti západného portálu či časť obkročného oblúčikového vlysu z veže, na území Slovenska veľmi zriedkavého (známy je z Hamuliakova a Jelky).

Časť zo zachránených kamenných článkov je umiestnená od roku 2018 v mini lapidáriu vytvorenom v severnej lodi kostola. Dobre zachovaný románsky stĺpik s polygonálnym prierezom bol z kostola prenesený na faru. V rovnakom období bola umiestnená pred kostol informačná tabuľa a spustená webová stránka o bazilike. Farský úrad plánuje ďalšie práce na obnove stavby.

Georadarový prieskum navyše nezachytil zvyšky kláštorných budov pri kostole, takže je pravdepodobné, že kláštor nemal klasickú podobu uzatvoreného stavebného celku so štvoruholníkovým rajským dvorom uprostred. V teréne pred kostolom sa črtajú obvodové múry zaniknutého západného priečelia.

GPS: 47.998573318, 18.65778923

Zdroje:
- Katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja, Krajský pamiatkový úrad Nitra, 2011.
- https://www.leker.sk/sk
- https://www.viabenedictina.eu/sk/hronovce-cajakovo-
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Fackenberger, F. - Mencl, V. - Menclová, D.: Výskum románskych pamiatok v Nitrianskom kraji, In: PaM, roč. VI., 1957, č. 4, str. 185 - 186.
- Szénassy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. 1. zväzok, kraj Nitra, Vydavateľstvo KT, Komárno, 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1532).

esteban

Za informácie ďakujeme P. Paterkovi z KPÚ v Nitre. Za ochotu a ústretovosť ďakujeme pánovi farárovi Š. Ráczovi a G. Juhászovi z OZ Ferenca Dudicha v Hronovciach.