Kravany nad Dunajom

Patrocínium: Najsvätejšieho mena Panny Márie, pôvodne sv. Vavrinca

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: v obci na miernej vyvýšenine na brehu Dunaja

Stručný popis: jednoloďový neskororománsky kostolík s podkovovitou apsidou a pristavanou severnou sakristiou

História
Neveľký kostolík postavili v neskororománskom štýle na vyvýšenom mieste ako typické jednolodie s podkovovitou apsidou niekedy v prvej polovici 13. storočia (niektoré zdroje uvádzajú presný rok 1232). Samotná obec sa pod názvom Karva spomína pred rokom 1245.
Až v roku 1409 sa v písomných prameňoch uvádza zasvätenie kostola sv. Vavrincovi.  Niekedy koncom 15. storočia alebo začiatkom 16. storočia nahradila pôvodnú konchu v apside gotická rebrová klenba.
Plienenie tureckých vojsk v rokoch 1529 - 1531 viedlo k vyľudneniu obce a tunajšie osídlenie zaniklo. Po obnove obce veriaci používali kostolík bez väčších stavebných úprav.
Kravany opätovne spustli počas kuruckých vojen koncom 17. storočia. V roku 1707 dedinu vypálili cisárska armáda. Už v roku 1712 však došlo k obnove poškodeného chrámu vďaka iniciatíve grófa Františka Gyulayho. Počas nej domurovali korunu muriva lode a zväčšili pôvodné okná. Novo vymurovaný musel byť aj zrútený víťazný oblúk a tiež klenba apsidy, ktorá dostala podobu konchy.
Počas 18. storočia sa realizovali aj ďalšie úpravy, keď napríklad kostolík dostal nový západný vstup do lode (južný bol zamurovaný), osvetlenie lode bolo riešené prerazením nových okien v južnej a severnej stene, v barokovom štýle bol upravený aj západný štít lode. V západnej časti lode postavili murovanú emporu a zo severnej strany pristavali sakristiu.
Veľkou obnovou prešiel kostolík v roku 1936, keď okrem iného dostala sakristia nový krov i strop a celá strecha kostolíka bola pokrytá azbesto-cementovými šablónami. Strešná vežička nad západným štítom bola odstránená a jej funkciu prevzala drevená zvonica pri kostolíku.
V záverečných bojoch druhej svetovej vojny bola poškodená strecha objektu. Vymenená za dnešnú plechovú bola až v 60. rokoch minulého storočia. Za národnú kultúrnu pamiatku bol kostolík vyhlásený v roku 1963.
V roku 1971 sa realizoval reštaurátorský výskum interiéru, ktorý priniesol odkrytie stredovekého pastofória a juhovýchodného okna v apside. Pri následnej obnove bola odstránená kazateľnica a baroková kamenná krstiteľnica. Menšie práce sa realizovali aj v 80. rokoch a po roku 2000.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje v hmote pekne zachovanú ukážku neskororománskej architektúry s románskym pôdorysom a viacerými už gotickými architektonickými detailmi.
- V exteriéri sa zo stredovekého obdobia zachovali dve štrbinové okná apsidy, ktoré majú gotický tvar.
- Na južnej strane lode je odkrytý zvyšok pôvodného portálu.
- Apsida je zaklenutá barokovou konchou, ktorá nahradila neskorogotickú rebrovú klenbu. Z nej sa našli sekundárne zamurované články rebier.
- V južnom múre apsidy sa nachádza sedília.
- Na severnej strane apsidy bolo odkryté pastofórium jednoduchého tvaru.
- V interiéri nad emporou je prezentované južné štrbinové okno, ktoré pôvodne osvetľovalo tento priestor.
- Po stranách víťazného oblúka sú v stene zamurované dva náhrobky z červeného mramoru. Starší z nich patrí rodu Lábatlany a je z roku 1400. Mladší je barokový náhrobok rodu Gyulay.
- Pod emporou je umiestnený empírový náhrobok spisovateľa Jozefa Benedikta Kondého z roku 1831, ktorý sa pôvodne nachádzal na starom cintoríne v obci.
- Lokality zaniknutých stredovekých kostolíkov sa nachádzajú aj v neďalekých obciach Mužla, Modrany, Radvaň nad Dunajom a Obid.

Súčasný stav
Kostolík patrí ako filiálny chrám pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Moči. Pred niekoľkými rokmi sa tu uskutočnil výskum, po ktorom ešte vidno viaceré sondy, keďže sa dosiaľ nerealizovala obnova objektu. Navštívili sme ho v júni 2015 a februári 2020.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec Kravany nad Dunajom (maď. Karva) leží cca 20 kilometrov západne od Štúrova. Kostolík stojí neďaleko brehu Dunaja v otvorenom areáli pri námestí. 
GPS: 47.761046299, 18.482394218

Literatúra
- Úradníček, V.: Kravany nad Dunajom. Kostol P. Márie (reštaurátorský prieskum interiéru). Správa o prieskume, február 1971. Archív KPÚ Nitra, kanc. Komárno
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Szénassy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. 1. zväzok, kraj Nitra, Vydavateľstvo KT, Komárno, 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2556).

Web
- http://www.kravany.com/
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=5727
- https://www.dokostola.sk/kostol/411733-mena-panny-marie

esteban

Za pomoc a informácie ďakujeme pánovi P. Paterkovi z KPÚ Nitra, pracovisko Komárno.