Malé Kosihy

Patrocínium: sv. Michala archanjela

Vznik: cca koniec 12. storočia

Poloha: v obci na miernej vyvýšenine

Historický región: Hont

Stručný popis: pôvodne románska rotunda s (v exteriéri) kvadratickou apsidou prepojená novšou loďou s románskou vežou do jednej stavby

História
Rotundu postavili z veľkých opracovaných kamenných kvádrov možno ako vlastnícky kostolík v areáli opevneného hrádku niekedy koncom 12. storočia, prípadne v prvej polovici 13. storočia. V písomných prameňoch sa obec spomína už v roku 1248, keď jej časť daroval Belo IV. zlatníkovi magistrovi Štefanovi.
V neskoršom období, pred rokom 1697, bola vybudovaná súčasná loď kostola, ktorá prepojila dovtedy oddelene stojacu rotundu a vežu. Vznikol tak kostol ako ho poznáme dnes, v ktorom tvorí románska rotunda presbytérium a apsida sa využíva ako sakristia. V uvedenom roku 1697 sa už spomína loď  s plochým stropom. Zaklenutá bola potom po roku 1713. Staršia literatúra kládla vznik lode až na prelom 18. a 19. storočia, ked bola zrejme klasicisticky upravená veža.
Opravy objektu sa realizovali v rokoch 1909, 1958 a 1995-96. Za národnú kultúrnu pamiatku bol kostol vyhlásený v roku 1963. V roku 2009 sa stavba dostala do projektu MK SR na obnovu románskych rotúnd.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje veľmi zaujímavé a u nás jedinečné spojenie románskej sakrálnej a svetskej stavby.
- Rotunda má nezvyčajne riešenú apsidu. V exteriéri má jednoduchý kvadratický tvar, v interiéri sa však člení na krátky obdĺžnikový chór zaklenutý valenou klenbou a malú polkruhovú apsidu zaklenutú konchou. Takáto dispozícia u nás nemá obdobu, pričom už samotný kvadratický tvar apsidy v exteriéri je veľmi nezvyčajný a má obdobu len v zaniknutej stavbe v Stojanoch (tam však už s polygonálnnou loďou).
- Zložená svätyňa v podobe polkruhovej apsidy a obdĺžnikového chóru je bežnejšia pri klasických kostolíkoch s pozdĺžnou loďou a zvyčajne býva vyjadrená aj v exteriéri (napr. Žilina - Rudiny, Žehňa, Gemerský Jablonec). Analógiu predstavuje románska rotunda v českej obci Zborovy.
- Steny lode rotundy členia v interiéri široké oblúky slepých arkád.
- Na rotunde sa zachovali tri románske štrbinové okná – dve na južnej strane lode a jedno na východnej strane apsidy.
- Pri prepojení rotundy s mladšou loďou bola odstránená západná stena, v ktorej bol podľa všetkého osadený pôvodný vstupný portál.
- Severná a južná stena románskej veže je na prvom podlaží členená dvoma a dvoma širokými sedíliami.
- Výskum odkryl aj zvyšok ohradného múru napájajúceho sa na murivo veže. Na základe toho niektorí odborníci usudzujú, že šlo o opevnený hrádok, v ktorého areáli sa nachádzala aj samotná rotunda.
- Stavebným materiálom boli kvalitne opracované kamenná kvádre z tufu, ktorý sa v okolí bežne vyskytuje.
- Kamenné kvádre boli použité aj pri výstavbe lode, čo viedlo niektorých autorov k hypotéze, že má románsky pôvod. Iní zasa zastávajú názor, že boli použité len sekundárne v neskoršom období.
- Na ľavej stene chóru sa zachoval starý nápis.
- V roku 2013 vznikla papierová vystrihovačka rotundy v pôvodnej románskej podobe v mierke 1:150.
- Stredoveké kostolíky nájdeme v susedných obciach Pastovce a Sikenička, približne 10 km východne sa na maďarskej strane Ipľa nachádza v obci Nagybörzsöny vzácna románska stavba z 13. storočia.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi, pod farnosť v Salke. Je v pomerne dobrom stave, problémom je však opadávajúca omietka (jesen 2016). Navštívili sme ho na Nový rok 2009, v júli 2010 a októbri 2016.

Bohoslužby: áno, v maďarskom jazyku

Praktické informácie
Obec Malé Kosihy (maď. Ipolykiskeszi) sa nachádza 16 km severne od Štúrova. Kostolík stojí v oplotenom areáli na východnom okraji obce. Návštevu kostolíka je vhodné dohodnúť vopred. Kontakt na farský úrad: 036/758 51 11.
GPS: 47.922115791, 18.754252195

Literatúra
- Szénassy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. 1. zväzok, kraj Nitra, Vydavateľstvo KT, Komárno, 2005.
- Pomfyová, B. (zost.): Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, 1. zväzok. FO ART & Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2015.
- Vančo, M.: Stredoveké rotundy na Slovensku. Chronos, Bratislava 2000.
- Kresánek, P.: Ilustrovaná encyklopédia pamiatok Slovensko. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja 2010. KPÚ Nitra, 2011 (publikované na CD ako súčasť rovnomenného zborníka).
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5K65).
- Podolinský, Š.: Románske kostoly, Dajama, Bratislava 2009.

Web:
- www.malekosihy.sk
- http://www.dokostola.sk/kostol/411975-sv-michala-archanjela
- www.pamiatky.sk

esteban