Veľký Šariš

Patrocínium: sv. Jakuba st.

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: v ohradenom areáli pri námestí

Historický región: Šariš

Stručný popis: pôvodne románskogotický jednoloďový, dnes trojloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou, západnou predstavanou vežou a pristavanými bočnými kaplnkami

História
Kostol postavili zrejme súčasne s hradom Šariš ako jednoloďovú stavbu s mohutnou predstavanou západnou vežou a kvadratickým presbytériom zaklenutým krížovou rebrovou klenbou, ku ktorému sa zo severnej strany pripájala rovnako zaklenutá sakristia. Krátko po postavení bol interiér vyzdobený nástennými maľbami.
Kostol sa spomína v roku 1262, keď bola farnosť vyňatá spod právomoci archidiakona. Už v roku 1248 sa však spomínajú desiatky z Veľkého Šariša. Odborníci predpokladajú, že na mieste súčasnej stavby mohol existovať ešte starší kostol.
Veľkou prestavbou prešiel kostol v roku 1656, keď loď rozdelili vstavanými piliermi na trojlodie, ktoré novo zaklenuli. Úpravy sa dotkli aj väčšiny gotických okien kostola, ktoré boli rozšírené do barokovej podoby. V západnej časti lode bola vstavaná tribúna a k južnej strane veže pripojili menšiu prístavbu.
Stredoveká podoba stavby bola ešte viac potlačená v poslednej tretine 18. storočia, kedy k južnej i severnej strane lode pristavali bočné kaplnky. Vďaka nim pôdorys kostola nadobudol tvar kríža. V roku 1869 zvýšili vežu o jedno podlažie a novo ju zastrešili.
Zatiaľ posledná komplexná obnova chrámu sa uskutočnila v rokoch 1995 - 1999. V rámci nej bol obnovený exteriér a prezentované bolo zamurované východné okno presbytéria. V roku 1998 sa realizovali aj práce v interiéri, kedy boli odkryté aj stredoveké nástenné maľby z 13. - 14. storočia s ešte byzantskými motívmi.

Zaujímavosti
- Kostol napriek barokovým prestavbám predstavuje hodnotnú ukážku stredovekého staviteľstva z obdobia prelínania románskeho a gotického slohu na našom území.
- Stredovekú podobu si dnes zachovala už len veža a sčasti presbytérium.
- Najviac architektonických detailov v exteriéri sa zachovalo na veži - združené okná, viaceré rozetové šesťlaločné okná a gotický portál do podvežia.
- Na východnej strane presbytéria je prezentované gotické okno s hodnotnou kamennou kružbou. Veľmi podobné nájdeme aj na kostole v neďalekých Župčanoch.
- Presbytérium i sakristia, prepojené gotickým portálom, sú zaklenuté ťažkou krížovou rebrovou klenbou s kruhovými svorníkmi, ktoré sú zdobené reliéfom ružice a dubových listov.
- Z obdobia okolo roku 1300 sa zachovala gotická kamenná krstiteľnica.
- V severnej stene presbytéria je osadené neskorogotické kamenné pastofórium s oblúkom v tvare oslieho chrbta.
- Odkryté stredoveké nástenné maľby patria do dvoch etáp výzdoby. Staršiu neskororománsku predstavuje fragment výjavu Bičovania z christologického cyklu na severnej stene lode. O niečo mladšia je freska so scénou Ukrižovania na ľavej strane víťazného oblúka, ktorú datujú odborníci do obdobia okolo roku 1300.
-  V južnej stene presbytéria je osadený náhrobný kameň Daniela Hrabecius de Turocz z roku 1645.
- Virtuálna prehliadka kostola.
- Pár sto metrov od kostola sa nachádza areál zaniknutého augustiniánskeho kláštora, na okraji ktorého postavili v 16. storočí Kaplnku sv. Kunhuty.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Medzany a Župčany.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v apríli 2014 a februári 2018.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 10.00 hod., detailné informácie na stránke dokostola.sk.

Praktické informácie
Mesto sa nachádza cca pár kilometrov severozápadne od Prešova. Kostol stojí v centre mesta na námestí v opevnenom ale prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 051/ 7762329.
GPS: 49.039489117, 21.193860769

Literatúra:
- Glos, P. - Petranská, D.: Farský kostol sv. Jakuba In: Moje mesto Veľký Šariš. Vydavateľstvo Anna Nagyová, Prešov 2013.
- Čižmár, M.: Starobylý a pútnický Veľký Šariš. RKFÚ Veľký Šariš, Levoča 1999.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Oriško, Š.: Románske umenie na Slovensku - Maliarstvo a sochárstvo. In: Kol.: Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach. Stredovek. Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2009, str. 56 - 115.
- Zubko, P. – Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Veda, Bratislava 2017.
- Štefánik, M. - Lukačka, J. a kol.: Lexikon stredovekých miest na Slovensku. HÚ SAV, Bratislava 2010.
- Súpis pamiatok na Slovensku III. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4097).

Web
- www.velkysaris.sk
- FB stránka farnosti
- 3D model kostola
- https://lisinovic.blog.sme.sk/c/243821/Putovanie-po-slovenskych-Kalvaria...

esteban