Socovce

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: prvá polovica 13. storočia

Poloha: na vyvýšenine na okraji obce v areáli staršieho hradiska

Stručný popis: pôvodne románsky jednoloďový kostolík s polygonálnym gotickým presbytériom, južnou bočnou loďou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili v areáli staršieho hradiska niekedy v prvej polovici 13. storočia na mieste staršej stavby. Išlo o neveľké jednolodie s predpokladanou kvadratickou svätyňou. V písomných prameňoch sa spomína už pred rokom 1257 a v roku 1258 ako cirkev Svätej Márie vo Vyšehrade. V tomto období získali túto osadu aj s kostolíkom premonštráti z Kláštora pod Znievom. Tí zrejme objekt stavebne upravovali, čoho dôkazom môže byť ranogotický portál do sakristie datovaný do tretej štvrtiny 13. storočia. Kostolík vypálili oddiely Matúša Čáka Trenčianskeho, pričom mali zhorieť aj uchovávané písomnosti.
V rokoch 1434 až 36 prešla románska stavba významnou gotickou prestavbou. Pôvodná svätyňa bola nahradená novým a väčším presbytériom polygonálneho tvaru, pričom úpravy sa dotkli aj víťazného oblúka. Takmer súčasnú podobu získal kostolík niekedy koncom 15. alebo začiatkom 16. storočia, keď z južnej strany pristavali neskorogotickú Kaplnku Najsv. Trojice.
Počas 16. storočia sa reformácia nevyhla ani Socovciam. Pôvodní vlastníci obce i kostolíka - premonštráti z Kláštora pod Znievom - stratili nad ním kontrolu a v poslednej štvrtine storočia sa tu už spomínajú protestantskí kňazi. V nasledujúcich desaťročiach sa majitelia často menili, až v roku 1690 získali kostolí jezuiti nahradivší premonštrátov v Kláštore pod Znievom (s krátkou prestávkou počas povstania Františka II. Rákociho).
Vzhľadom na dlhodobo zlý stavy objektu vznikla v 70. rokoch 18. storočia iniciatíva na jeho obnovu. Rátalo sa dokonca s vystavaním predstavanej veže v osi západného priečelia kostolíka. Ten počas príprav na obnov, v roku 1778, navyše vyhorel, čo urýchlilo práce. Krátko po požiari bola loď zaklenutá a jej statika zabezpečená opornými piliermi zo severnej strany. Zrejme ranogotickú sakristiu nahradila novostavba a kostolík dostal aj novú strechu. Upravené boli aj okná a portály. K výstavbe plánovanej veže napokon nedošlo. V neskoršom období bol prerazený nový vstup na západnej strane.
Drevenú zvonicu v areáli cintorína nahradila v roku 1914 murovaná stavba. Kostolík prešiel počas 20. storočia viacerými menšími stavebnými úpravami, viaceré z nich si vyžiadala narušená statika stavby. V posledných rokoch sa tu uskutočnila obnova spojená s výskumom, ktorý pomohol objasniť stavebný vývoj objektu.

Zaujímavosti
- Kostolík na vyvýšenine nad riekou evokuje starobylosť osídlenia tejto lokality a predstavuje výraznú dominantu krajiny. Od kostolíka je navyše krásny výhľad na farský kostol v Turčianskom Ďure.
- Prvý kostolík tu zrejme postavili už v prvej polovici 13. storočia, možno ešte v 12. storočí. Zachoval sa z neho však len základový múr pri severnej stene románskej lode.
- Z románskej stavby z polovice 13. storočia sa zachovala prakticky len severná a západná stena lode, malé časti muriva južnej steny lode a možno aj časť severnej steny svätyne a víťazného oblúka.
- Stredoveký pôvod stavby v exteriéri pripomínajú prakticky len gotické okná s kružbou a zvyšky nástennej maľby sv. Krištofa na južnej stene presbytéria.
- V interiéri sa zachovali gotické klenby vo svätyni a južnej kaplnke, zrejme ranogický portál do sakristie a neskorogotická kamenná krstiteľnica zdobená slepími oslími oblúkmi a mníškami. Z čias gotiky pochádzajú aj drevené okované dvere južného vstupu a vchodu do sakristie.
- Gotické kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Turčiansky Ďur, Jazernica, Kláštor pod Znievom, Mošovce či Blatnica-Sebeslavce.

Súčasný stav
Kostolík je fíliou rímskokatolíckej farnosti v Turčianskom Ďure. Od roku 2005 sa tu realizuje obnova a výskum v súvislosti s narušenou statikou. Navštívili sme ho v júni 2013 a apríli 2015, do vnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: áno

Praktické informácie
Obec leži približne 13 kilometrov severne od Turčianskych Teplíc. Kostolík stojí na západnom okraji obce na vyvýšenine v areáli cintoríne a je tak voľne prístupný. Kontakt na farský úrad: 0907 599 956.
GPS:48.951838525, 18.862184286

Literatúra
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2012.
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.:Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008 (dostupné na internete: http://svf.uniza.sk/timber/download/Historicke_krovy_sak_stav_Turca.pdf).
- Ďurian, K. - Krušinský, P. - Pisca, P. - Brodňan, M.: Záchrana a zameranie aktivity trhlín Kostola Narodenia Panny Márie v Socovciach. In: Monumentorum tutela, roč. 2010, č. 22, str. 422 - 433.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A42).

Web
- www.socovce.sk
- www.novyschema.bbdieceza.sk

esteban