Kláštor pod Znievom

Už len spodná časť obvodových múrov lode a takmer celá svätyňa sa zachovali z ranogotického farského kostola v Kláštore pod Znievom. Po požiari v 18. storočí bol kostol z veľkej časti nanovo postavený. Podľa iných prameňov k zásadnej prestavbe došlo už v 17. storočí.

Kostol zasvätený sv. Mikulášovi postavili niekedy okolo roku 1260 ako typické jednolodie s kvadratickým presbytériom. Z gotického obdobia pochádza aj severná sakristia. Predstavaná západná veža pribudla zrejme v 16. storočí.

V roku 1678, počas bojov kuruckých vojsk proti Habsburgovcom, sa v kostole ubytovala jazda povstalcov a zrejme tu došlo k bojom, ktoré poškodili klenbu svätyne a bol zničený bočný oltár. Pri oprave bola asi novo zaklenutá aj sakristia.

Takmer osudným sa pre kostolík stal požiar obce v roku 1728. Pri ňom oheň poškodil vežu a klenba svätyne sa zrútila. Statika stavby bola zrejme vážne narušená, čo viedlo k rozobratiu obvodových múrov (v prípade lode sa zachovali len do výšky 1,3 m) a vybudovaniu praticky nového chrámu. Upravené boli aj zachované okná svätyne a víťazný oblúk. K veži bola pristavaná predsieň a schodisko, interiér dostal barokové zariadenie.

Podľa iných zdrojov k tejto zásadnej prestavbe došlo už v 17. storočí a nový kostol mal byť vysvätený v roku 1667, čo dokladajú aj písomné pramene.

Z pôvodne stavby sa podľa výskumu z roku 2012 zachovala už len spomínaná dolná časť obvodových múrov lode, v prípade svätyne vo takmer pôvodnom rozsahu, vrátane portálu do sakristie a jednoduchej niky. Z gotického obdobia možno pochádzajú aj zamurované okná východnej steny svätyne. Pri kostole sa nachádzajú taktiež zvyšky zrejme pôvodného románskogotického ústupkového portálu - hlavného vstupu na južnej strane lode. V interiéri sa nachádza aj pôvodná kamenná krstiteľnica.

Podľa tradície mal na mieste súčasného kostola stáť románsky kostolík sv. Michala, ktorí mal slúžiť benediktínom z kláštora sv. Hypolita v Nitre.

GPS:48.974315821, 18.79992485

Zdroje:
- Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin. PÚ SR a Slovart, Bratislava 2012.
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008 (dostupné na internete: http://svf.uniza.sk/timber/download/Historicke_krovy_sak_stav_Turca.pdf).
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5M59).
- www.obecklastor.sk

esteban